Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz ministarstava

Održan dvodnevni sastanak Koordinacije direktora FUP-a i komesara/direktora Uprava policija KMUP-ova

05.10.2023

U Tuzli je u periodu 04. i 05.10.2023. godine, održan redovni sastanak Koordinacije direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara / direktora Uprava policija kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Direktor Federalne uprave policije, g-din Vahidin Munjić je otvorio sastanak i poželio dobrodošlicu u ime Federalne uprave policije i u svoje lično ime, a potom se zahvalio ministru unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona g-dinu Hajrudinu Mehanoviću i direktoru Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Dževadu Kormanu, koji je domaćin ovog dvodnevnog sastanka.

Ministar Mehanović je istakao prisutnima da policijske strukture u Federaciji Bosne i Hercegovine u svom primarnom djelovanju moraju zadržati visok nivo međusobne operativne saradnje obzirom da je od ključnog značaja za sigurnosni aspekt jednog društva, efikasan zajednički rad policijskih organa”. Uvaženi ministar je podcrtao jaku opredijeljenost Vlade Tuzlanskog kantona za materijalno-tehničko opremanje i kadrovsku popunjenost Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, u kojem pravcu su i izdvojena značajna novčana sredstva ovoj Upravi policije: ”Na ovaj način podignuta je efikasnost policije na visoki nivo u cilju osiguranja povoljnog stanja sigurnosti”.

Na održanom sastanku, a u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, prvog dana razmatrana je Informacija o stanju kriminaliteta – sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, kao i stanje sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine, za januar 2023. godinu, te dostignuti nivo rada policije u svim segmentima rada i druga aktuelna pitanja u vezi sa radom i djelovanjem policijskih struktura u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Posmatrajući sveukupno stanje sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine, a prema statističkim podacima Uprava policije kantonalnih ministarstva unutrašnjih poslova, kao i podacima Federalne uprave policije koji su prezentovani po segmentima za izvještajni period januar-juni 2023. godine u odnosu na uporedni period 2022. godine, karakteriše smanjenje:

– broja izvršenih krivičnih djela za 515 djela (ili 6,83%),

te povećanje

– broja registrovanih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 125 prekršaja (ili 1,66%),

– broja saobraćajnih nesreća za 2.137 nesreća (ili 23,40%),

– broja napada na ovlaštena službena lica za jedan napad (ili 3,57%).

Kada je riječ o stanju sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine, u julu 2023. godine u odnosu na isti mjesec 2022. godine, prema statističkim podacima karakteriše se smanjenje:

– broja izvršenih krivičnih djela za 32 djela (ili 2,76%),

– broj napada na ovlaštena službena lica za jedan napad (ili 10%)

te povećanje

– broja saobraćajnih nesreća za 302 nesreće (ili 15,35%),

– i broja registrovanih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 51 prekršaj (ili 3,23%).

Dok posmatrajući stanje sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine, u avgustu 2023. godine u odnosu na isti mjesec 2022. godine, karakteriše povećanje:

– broja izvršenih krivičnih djela za 120 djela (ili 10,14%),

– broja saobraćajnih nesreća za 272 nesreće (ili 13,14%),

– broj napada na ovlaštena službena lica za jedan napad (ili 12,50%)

te smanjenje

– broja registrovanih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 142 prekršaj (ili 8,34%).

Direktor Munjić je, nakon što su prisutni iznijeli najznačajnije sigurnosne aspekte na području kantona u FBiH, za izvještajni period januar – august 2023. Godine, istakao da su navedene ocjene stanja sigurnosti date u odnosu na statističke pokazatelje, a koje nažalost ne prikazuju na objektivan način posmatrane oblasti. Nepobitna je činjenica da je u prethodnom periodu došlo do počinjenja najtežih krivičnih djela prema životu i tijelu čovjeka, koji su uveliko doprinijeli osjećaju nesigurnosti među građanima. Međutim, policijski organi u Federaciji Bosne i Hercegovine svojim punim kapacitetima predano rade i radit će na preventivnom i represivnom djelovanju u odnosu na pojedince i grupe za koje postoji intencija da vrše krivična djela, odnosno prema onima koji su počinili ista.

Rukovodioci policijskih organa u Federaciji Bosne i Hercegovine istakli su da krivična djela nasilja nad ženama koja su nažalost u posljednje vrijeme doživjeli ekspanziju, kako u zemljama okruženja tako i u Bosni i Hercegovini, zahtijevaju angažman svih institucija Bosne i Hercegovine, u okvirima svojih nadležnosti za rješavanje ovog izuzetno složenog pitanja. Prisutni su istakli da su svjesni da građani kada se počine ovakva krivična djela, u prvi red traže odgovornost policije, međutim vezanost legislativom koja tretira ovu problematiku, nažalost ne prepoznaje oštrije sankcije prema počiniteljima ovih krivičnih djela, koje bi imala preventivan i represivan karakter.

Konstruktivna rasprava prisutnih istakla je činjenicu da trenutna „Instrukcija o međusobnom izvještavanju između Federalnog Ministarstva unutrašnjih poslova i kantonalnih Ministarstava unutrašnjih poslova o pitanjima koja su od interesa za sigurnost Federacije Bosne i Hercegovine“, na osnovu koje se sačinjava Informacija o stanju kriminaliteta – sigurnosti na području Federacije, ne odgovara potrebama policijskih organa u sferi savremenog i praktičnog izvještavanja, ali i statističkog izvještavanja u skladu sa domaćim i međunarodnim legislativama sa posebnim aspektom na izvještavanje prema EUROSTAT-u i zahtjeva donošenje nove Instrukcije. U skladu sa problematikom statističkog izvještavanja, važno je istaći da su rukovodioci saglasni da se krivična djela nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja, kao i krivična djela koja su počinjena nad novinarima, posebno tretiraju statističkim obrascima, na koji način, sa aspekta policijskog institucionalnog odgovora u segmentu statističkog izvještavanja iskazuju svoju opredijeljenost za ispunjavanje zadatih prioriteta Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu zemlje za članstvo u Evropskoj uniji.

Na ovom dvodnevnom sastanku učešće je uzela predstavnica Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini / Specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini, g-đa Dijana Stevanović, koja je u konstruktivnim razgovorima prisutnih istakla podršku i usmjerenje Evropske unije u Bosni i Hercegovini vezanim za efikasno djelovanje policijskih organa u sprečavanju krivičnih djela nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja. Također, data je podrška efikasnoj razmjeni kriminalističko-obavještajnih podataka između policijskih agencija i usklađivanju legislative u državi kada je riječ o oružju i municiji u skladu sa direktivom Evropske unije, a koji je također utvrđen Analitičkim izvještajem uz Mišljenje Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU iz 2019. godine, kao i godišnjim izvještajima o napretku.

Predstavnici Delegacije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, upoznali su prisutne sa opredijeljenošću OSCE-a aktivnostima Radne grupe za harmonizaciju propisa o oružju i municiji sa pravnom stečevinom Evropske unije, u skladu sa zaključcima Vijeća ministara BiH od 31.08.2023. godine. Također je istaknuta potreba aktueliziranja ILP modela razmjene kriminalističko – obavještajnih podataka između policijskih organa u FBiH, s ciljem unapređenja razmjene operativnih informacija putem elektronske razmjene podataka.

Predstavnik Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Christopher McMurray, viši savjetnik za saradnju sa policijom, iz Biroa za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona (INL), prisustvovao je predmetnom sastanku, na kojem je istakao svoju buduću saradnju sa svim policijskim agencijama na području Bosne i Hercegovine.

Nakon diskusija i izvršenih analiza po svim pitanjima iz domena rada, doneseni su i određeni zaključci, i to:

1. Posmatrajući stanje sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine, kroz iskazane parametre za jasno definisane oblasti koje se obrađuju u Informacijama o stanju kriminaliteta-sigurnosti, a koje se sačinjavaju na temelju podataka Federalne uprave policije i Uprava policija kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, stanje sigurnosti u Federaciji BiH u period januar-august 2023. godine ocjenjuje se kao zadovoljavajuće. Naravno, ne možemo izuzeti činjenicu da je navedena ocjena stanja sigurnosti data u odnosu na statističke podatke, ali je nepobitna činjenica da je u prethodnom periodu došlo do počinjenja najtežih oblika krivičnih djela ubistava i nasilja u porodici, što je uveliko dovelo do osjećaja nesigurnosti među građanina

2. Direktor Federalne uprave policije i direktori / policijski komesari kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova su nakon iscrpne razmjene mišljenja zauzeli zajednički stav i sa ovog sastanka javno pozivaju nadležne institucije Bosne i Hercegovine, da u liniji svojih nadležnosti poduzmu aktivnosti na uvođenju strožijih sankcija za krivična djela nasilja u porodici.

3. Prepoznajući važnost prikupljanja i obrađivanja kvalitetnih statističkih podataka koji će se koristiti kao analitički alat policijskih organa sa područja Federacije Bosne i Hercegovine u borbi protiv savremenih oblika kriminala, zaključeno je da u narednom periodu će biti formirana Radna grupa koja će imati zadatak za izradu nove “Instrukcije o međusobnom izvještavanju između Federalnog Ministarstva unutrašnjih poslova i kantonalnih Ministarstava unutrašnjih poslova o pitanjima koja su od interesa za sigurnost Federacije Bosne i Hercegovine” sa novim statističkim obrascima.

4. Zadužuje se Support tim Federacije Bosne i Hercegovine da do kraja mjeseca oktobra izvrši ispitivanje tržišta, utvrdi okvirnu cijenu o provođenju tendera za javnu nabavku usluge održavanje informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka, kao i definisati participiranje finansiranja predmetne nabavke.

5. Policijski organi u Federaciji Bosne i Hercegovine u narednom periodu će aktivno raditi na donošenju propisa i uspostavljanju elektronske baza podataka kriminalističko-obavještajnih podataka s ciljem efikasne razmjene ove vrste podataka, koja će operativni rad policijskih službenika podići na viši nivo.

6. Rukovodioci policijskih organa u Federaciji Bosne i Hercegovine ističu svoju opredijeljenost harmonizaciji propisa vezanih za oružje i municiju na području Federacije Bosne i Hercegovine.

7. Rukovodioci policijskih agencija u Federaciji Bosne i Hercegovine, nakon što su iznijeli probleme nedostatnih novčanih sredstava u budžetima svih policijskih organa u Federaciji Bosne i Hercegovine vezanih za nabavku nove jedinstvene policijske uniforme za sve policijske službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine, te je donesen zaključak da će se Federalna uprava policije pismeno obratiti Vladi Federacije Bosne i Hecegovine, kao i međunarodnim organizacijama s ciljem iznalaženja novčanih sredstava.

8. U cilju održavanja što višeg nivoa stanja sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine, donesen je zaključak da će se u narednom periodu osnaživati i širiti međusobna saradnja Federalne uprave policije i Uprava policije kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova po svim segmentima rada, u smislu održavanja sastanaka, razmjene informacija, te provedbe zajedničkih aktivnosti.

Saopštenje Federalne Uprave policije