Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba

RADNA TIJELA VLADE


Za razmatranje pitanja iz nadležnosti Vlade i davanje prijedloga, mišljenja i stručnih obrazloženja iz nadležnosti Vlade, Vlada može odlukom obrazovati radno tijelo.

Radna tijela Vlade mogu biti stalna i povremena.

Sastav i način rada stalnog radnog tijela

(1) Stalno radno tijelo ima 5 članova od kojih je jedan predsjednik.
(2) Članovi stalnog radnog tijela se, po pravilu, imenuju iz reda članova Vlade.
(3) Stalno radno tijelo radi u sjednicama.
(4) Predsjednik stalnog radnog tijela, u saradnji sa sekretarom Vlade, organizuje rad stalnog radnog tijela.
(5) Načinradastalnogradnog tijelase bližepropisuje poslovnikom.
(6) Predsjednik stalnog radnog tijela: pokreće inicijativu za razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga stalnog radnog tijela; stara se o obavještavanju članova stalnog radnog tijela o pitanjima iz djelokruga stalnog radnog tijela; sarađuje sa predsjednikom i sekretarom Vlade, predsjednicima drugih radnih tijela Vlade, sa ministrima i rukovodiocima drugih kantonalnih organa uprave i upravnih ustanova, stara se o izvršavanju zaključaka stalnog radnog tijela; potpisuje akte koje donosi stalno radno tijelo i vrši druge poslove određene poslovnikom o radu stalnog radnog tijela.
(7) U izvršavanju poslova iz svog djelokruga, stalno radno tijelo sarađuje sa ministarstvima, drugim organima uprave, upravnim ustanovama i službama Vlade.

Stalna radna tijela su:

a) Komisija za administrativna pitanja,
b) Komisija za kadrovska pitanja.

- Djelokrug Komisije za administrativna pitanja

Komisija za administrativna pitanja u okviru svog djelokruga rada priprema rješenja o plaćama i drugim primanjima rukovodilaca kantonalnih organa uprave i rukovodećih službenika organa uprave ureda i službi koje imenuje Vlada, kao i druga rješenja i akta o radnopravnom statusu tih lica, obavlja poslove koji se odnose na stambena pitanja za potrebe Vlade, i o tim pitanjima priprema odgovarajuća rješenja i druge akte, priprema prijedloge propisa i opštih akata o platama i drugim primanjima rukovodilaca i rukovodećih službenika koje imenuje Vlada i vrši druge poslove koji se zaključkom stave u nadležnost ove komisije.

- Djelokrug Komisije za kadrovska pitanja

Komisija za kadrovska pitanja u okviru svog djelokruga prati provođenje zakona i drugih propisa koji se odnose na kadrovska pitanja, pretresa sva pitanja u vezi sa imenovanjem, postavljenjem i razrj ešenjem ili davanjem saglasnosti na imenovanja i postavljenja iz nadležnosti Vlade, predlaže Vladi imenovanja, postavljanje i razrješenja, kao i davanje saglasnosti na imenovanja i postavljenja, vrši druge poslove koje joj odredi Vlada.
Povremena radna tijela

Vlada može obrazovati povremena radna tijela (komisije, radne grupe, savjete idrugo) za određene posloveuodređenom vremenskom periodu.

Stručna i savjetodavna tijela

Vlada može, ako je to predvnđeno posebnim zakonom ili drugim posebnim propisom, obrazovati stručna i savjetodavna tijela u koja se angažuju stručna lica za pojedine oblasti.

Način rada stručnih i savjetodavnih tijela

Sastav, djelokrug i druga pitanja u vezi sa radom stručnih i savjetodavnih tijela uređuju se aktom o obrazovanju.

Najave