Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz ministarstava

Izmjena teksta oglasa za podnošenje zahtjeva za ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežuu 2023. godini na području Tuzlanskog kantona

03.10.2023

Na osnovu člana 13. stav (2) Odluke o utvrđivanju  uslova, kriterija i postupka ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu, („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/21 i ) i člana 2. broj: 15/1-15/1-04-022055-1-ZDŽ-23od 02.10.2023. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, utvrđuje

I Z M J E N U   T E K S T A  O G L A S A

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežuu 2023. godini na području Tuzlanskog kantona

 

             Tekst Javnog oglasa za podnošenje zahtjeva za ostvarivanja pravana besplatan priključak nainfrastrukturnu mrežu u 2023.godini na području Tuzlanskog kantona objavljen je na web-stranici Vlade Tuzlanskog kantona, kao i oglasnim pločama ili na druginačin u Gradskim/općinskim službama nadležnim za branilačko-invalidsku zaštitu (u daljemtekstu: Služba), mijenja se u dijelu tačke II podtačka c) i glasi:

 

“ c) posjeduje validan dokaz (račun o uplati ili potvrdu/uvjerenje nadležnog organa ili preduzeća o izvršenoj uplati uz dostavljanje izvoda) o izvršenoj uplati priključka na infrastrukturnu mrežu, “

 

kao i u dijelu tačke VI Popis potrebne dokumentacije, podtačka 10. i glasi:

 

10.

račun o uplati ili potvrda/uvjerenje nadležnog organa ili preduzeća o izvršenoj uplati uz dostavljanje izvoda

nadležni organ ili preduzeće

Podnosilac zahtjeva

 

 U ostalom dijelu tekst Oglasa za podnošenje zahtjeva za ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu u 2023. godini na području Tuzlanskog kantona ostaje nepromjenjen.

 

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom po ovom oglasu, podnosi se gradskoj/općinskoj službi nadležnoj za boračko - invalidsku zaštitu, u rokuosam dana od dana objavljivanja izmjene na web stranici Ministarstva za boračka pitanja, odnosno zaključno sa  danom 10.10.2023. godine (utorak), neposredno ili na adresu:

Služba boračko - invalidske zaštite grada/općine_________________________                

ul.br._______________________________________________ sa naznakom

Prijava na oglas za podnošenje zahtjeva za ostvarivanja prava

na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu

 u 2023. godini na području Tuzlanskog kantona“ 

(Obrazac zahtjeva se nalazi u Službi, soba broj________________________ )

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

       

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA  TK

Izmjena teksta oglasa