Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Saziv 58. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

24.05.2024

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona 

S A Z I V A 
58. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati 
u ponedjeljak 27.05.2024. godine sa početkom u 11:00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 52. i 53. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje Izmjena i dopuna Finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2024. godinu sa Odlukom o izvršenju izmjena i dopuna Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2024. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje TK

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim ličnim primanjima radnika Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Narodno pozorište Tuzla

4. Razmatranje prijedloga i donošenje  Odluke o prijenosu prava vlasništva na putničkom motornom vozilu;
Obrađivač: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona 

5. a) Razmatranje Izvještaja o utrošku odobrenih sredstava Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla u 2023. godini;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice - Podrška projektima Kantonalne privredne komore Tuzla;
Obrađivač: Kantonalna privredna komora Tuzla i Ured premijera

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 2024 - 2026. godina;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o Uredu Vlade Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ured Vlade

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Uredu Premijera Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ured premijera

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice – Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2024. godinu;
Obrađivač: Resorna ministarstva

10. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Manifestacije“ Ekološkom savezu „EKO-ZELENI“ Tuzlanskog kantona;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija“ Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo za boračka pitanja

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona“ Fondaciji Istina Pravda Pomirenje, Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Aneksa I Ugovora o finansiranju Projekta 1. faze adaptacije i opremanja Odjeljenja za dječiju i adolescentnu psihijatriju na Klinici za psihijatriju JZU UKC Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke imenovanju interresorne Radne grupe za izradu Strategije za unapređenje položaja strarijih osoba u Tuzlanskom kantonu za period 2024. - 2029. godina;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu za JU Osnovna škola “Solina” Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
 
15. Razmatranje Informacije o projektu “Dani evropskog naslijeđa” sa prijedlogom Odluke o proglašenju 2024. godine “Godinom Hasanaginice”;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade 

16. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u radni odnos.
Obrađivač: Ministarstvo  pravosuđa i uprave (2 odluke), Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić