Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Saziv 54. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

29.04.2024

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona 

S A Z I V A 
54. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 30.04.2024. godine sa početkom u 9:00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D  

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 50. i 51. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje Kvartalnog izvještaja o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i/ili restruktriranja JZU Opća bolnica “Dr. Mustafa Beganović” Gračanica i namjenskom utrošku sredstava doznačenih iz proračuna Federacije BiH za period od 01.10. do 31.12.2023. godine; 
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i JZU Opća bolnica “Dr. Mustafa Beganović” Gračanica

3. a) Razmatranje Godišnjeg izvještaja o radu Javne ustanove Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama za 2023. godinu;

b) Razmatranje Programa rada Javne ustanove Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama za 2024. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama 

4. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla za 2023.g.;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla 

5. Razmatranje Izvještaja o provođenju Gender akcionog plana Tuzlanskog kantona (2021 – 2024.) za period od 01.01. do 31.12.2023. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Programa rada poslovanja JU Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla za 2024. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić”

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Narodno pozorište Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Narodno pozorište Tuzla

8. a) Razmatranje Programa rada Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za 2024. godinu;

b) Razmatranje  Finansijskog plana Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za 2024. godinu;
Obrađivač: Kantonalna agencija za privatizaciju

9. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JU Direkcija regionalnih cesta TK za period od 01.01. do 31.12.2023. godine;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JU Direkcija regionalnih cesta TK

10. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period od 01.01. do 31.12.2023. godine;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave i Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći; 
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave i Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći

12. Razmatranje Informacije u vezi Sporazuma o sufinansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Vlade Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

13. Raznmatranje i utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava na ime jednokratnih novčanih primanja dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja i članovima uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja  u  2024. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

15. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2024. godinu (2 odluke);
Obrađivač: Ministarstvo finansija

16. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog obrazovanja u školskoj 2024/25. godini;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama srednjeg obrazovanja u školskoj 2024/25. godini;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Drugostepene komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog obrazovanja u školskoj 2024/25. godini;

d) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Drugostepene komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama srednjeg obrazovanja u školskoj 2024/25. godini.
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić