Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Saziv 51. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

08.04.2024

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona

S A Z I V A 
51. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 09.04.2024. godine sa početkom u 10:30 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže  sljedeći:

D N E V N I   R E D  

1. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2023. godinu;
Obrađivač: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona 

2. Razmatranje Izvještaja o radu sa Izvještajem o izvršenju finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za period od 01.01. do 31.12.2023. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje TK

3. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o osnivanju Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

4. Razmatranje prijedloga Godišnjeg programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2024. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

5. Razmatranje Informacije o stepenu provedbe Rezolucije o prevenciji i borbi protiv svih oblika nasilja nad ženama;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

6. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za period 2020. - 2024. godina;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za 2024. godinu;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o kupovinama roba za robne reserve (2 odluke);
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalna direkcija robnih rezervi

7. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Kantonalnoj agenciji za privatizaciju sa budžetske pozicije - “Sredstva sa escrow računa”;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju naloga za prenos sredstava sa namjenskog depozita Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava za subvencioniranje kamatne stope sa budžetske pozicije - „Sredstva sa escrow računa“;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

9. Razmatranje Inicijative Grada Živinice za izmjenu i dopunu Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za period 2024.-2026. godina;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2024. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ dioničko društvo Kladanj koji se odnosi na obavljanje poslova i finansiranje troškova čuvarske službe;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju Javnog oglasa i raspisivanju i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasa za imenovanje Upravnog odbora JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

13. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2023. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o sufinansiranju troškova električne energije u 2024. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora u vezi sa Zahtjevom za pregovore Strukovnog sindikata doktora medicine stomatologije Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na finansijska sredstva  za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun novčane egzistencijalne naknade za period od aprila do septembra 2024. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

18. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o povratu dijela neutrošenih finansijskih sredstava;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o povratu neosnovano primljenih sredstava za novčanu egzistencijalnu naknadu;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić