Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Saziv 50. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

01.04.2024

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona 

S A Z I V A 
50. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 02.04.2024. godine sa početkom u 10:30 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 46. i 47. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

3. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

4. Razmatranje Informacije o statusu strateških projekata iz oblasti cestovne infrastrukture na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, sanaciju i restrukturiranje privrednih subjekata, pomoći privrednim subjektima u poteškoćama i kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BIH (sredstva na ESCROW računu);
Obrađivač: Ministarstvo privrede

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena na lokalitetu PK „Stupari“ u općini Kladanj;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“ (4 odluke);
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo pravosuđa i uprave i Ured za borbu   protiv korpucije

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Sredstva za utrošak prihoda od koncesija“ namjenska sredstva;
Obrađivač: Ministarstvo poljopriovrede, šumarstva i vodoprivrede

9. Razmatranje prijedloga i donošenje  Odluke o donaciji putničkog motornog vozila Savezu demobilisanih boraca TK;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

10. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu za JU OŠ „Pasci“ Pasci, Tuzla i JU OŠ „Prokosovići“, Lukavac;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti Školskom odboru JU OŠ „Pasci“ Pasci, Tuzla, za davanje na korištenje dijela prostora škole, bez naknade, radi odlaganja arhivske građe.
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić