Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Saziv 49. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

25.03.2024

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona

S A Z I V A 
49. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 26.03.2024. godine sa početkom u 10:30 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže  sljedeći:

D N E V N I   R E D  

1. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla  za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JU Veterinarski zavod TK

2. a)  Razmatranje prijedloga Smjernica za trogodišnje planiranje rada Tuzlanskog kantona za period 2025. -2027. godina;

b) Razmatranje prijedloga Akcionog plana Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2025. -2027. godina;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, ograničenja, kriterija i postupka za obavljanje  stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa branilaca i članova njihovih porodica;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih  prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske  zaštite u 2024. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Programa korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta za 2024. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

6. a) Razmatranje Periodičnog izvještaja Budžeta Tuzlanskog kantona od 01.01. do 31.12.2023. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o utrošku namjenskih  sredstava uplaćenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila za 2024. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

8. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice - Podrška u oblasti kulture u 2024. godini;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice - Podrška mladima u 2024. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Aneksa Sporazuma o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaće zaposlenika u ustanovama kulture Tuzlanskog kantona koji plaće i naknade primaju iz Budžeta Kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

10. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“.
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i Ministarstvo pravosuđa i uprave

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2024. godinu u okviru razdjela 24 - Ministarstvo obrazovanja i nauke;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o isplati pomoći zaposlenim kod budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

13. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće zaposlenih budžetskih korisnika za mjesec mart 2024. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada budžetskim  korisnicima Tuzlanskog kantona za mjesec mart 2024. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o raspoređivanju sredstava odobrenih Budžetom Tuzlanskog kantona na ekonomskom kodu 614100 - tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za 2024. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju pokroviteljstva bez finansijske potpore XI Simpozija magistara farmacije Tuzlanskog kantona sa međunarodnim učešćem;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

17. a) Razmatranje Informacije o realizaciji Odluke broj: 02/1-34-7823-2/23 od 19.09.2023. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa za izbor u naučno - nastavna zvanja, sa zasnivanjem radnog odnosa na fakultetima JU Univerzitet u Tuzli (2 odluke);
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

18. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za prijem jednog državnog službenika na određeno vrijeme i dva namještenika na neodređeno vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa 

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić