Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Saziv 48. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

18.03.2024

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona

S A Z I V A 
48. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 19.03.2024. godine sa početkom u 10:30 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže  sljedeći:

D N E V N I   R E D  

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o vođenju medicinske dokumentacije i evidencija u elektronskom obliku u okviru integrisanog zdravstvenog informacionog sistema na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministartstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK

2. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za period 01.01. 31.12.2023.godine;
Obrađivač: Kantonalna agencija za privatizaciju 

3. a) Razmatranje Izvještaja o korištenju finansijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo u 2023. godini;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Plan korištenja finansijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo u 2024. godini;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite 

4. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni  Zakona o zaštiti  akumulacije „Modrac“;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

5. Razmatranje komentara i primjedbi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dati na tekst Zakona o šumama;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

6. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju učešća Ministarstva za boračka pitanja u nabavci ortotsko - protetskih pomagala, drugih pomagala, endoproteza, stomatološko - protetskih i ortodonskih pomagala i sanitarnih sprava za ratne vojne invalide Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja    

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvatanju teksta Inicijative za davanje autentičnog tumačenja člana 4. stav (1) i člana 6. stav (2) Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju prijedloga teksta vansudske nagodbe za izmirenje obaveza iz radnog odnosa po osnovu pravosnažno okončanog krivičnog postupka;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice - Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2024. godinu;
Obrađivač: Resorna ministarstva

11. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o povratu dijela neutrošenih sredstava;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o povratu neosnovano primljenih sredstava za novčanu egzistencijalnu naknadu (3 odluke);
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu stalnih sredstava općini Kladanj i JZU Dom zdravlja Kladanj;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije Tekuća rezerva, Košarkaškom savezu Tuzlanskog kantona u svrhu  refundacije troškova smještaja i ishrane muške košarkaške reprezentacije BiH, koja je odigrana sa reprezentacijom Francuske;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

14. Razmatranje prijedloga i donošenje  Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Pregovaračkog tima;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

15. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa za izbor u naučno - nastavna zvanja, bez zasnivanja radnog odnosa na fakultetima JU Univerzitet u Tuzli (3 odluke).
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić