Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Saziv 47. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

11.03.2024

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona 

S A Z I V A 
47. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 12.03.2024. godine sa početkom u 12,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D  

1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 45. redovne i 42. i 43. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje Informacije u vezi sa Preporukom Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove 

3. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o dopuni Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

4. Razmatranje Analize stručnih kapaciteta institucija sistema za nadležno postupanje u polju maloljetničkog prestupništva sa prijedlogom mjera;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

5. a) Razmatranje Izvještaja o implementaciji Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona u 2023. godini; 

b) Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za izradu programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za period septembar 2023. - februar 2024. godine;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2024. godinu „Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih“;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu ,,Podrška povratku prognanih lica“;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2024. godinu sa budžetskim sredstvima i transferima;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2024. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu i pravdanje sredstava sa potrošačke jedinice – Troškovi manifestacija;
Obrađivač: Ured premijera

12. Razmatranje Mišljenja Ministarstva finansija u vezi sa davanjem autentičnog tumačenja članova 1., 3. i 20. Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnost na Odobrenje dopune Plana novčanih tokova za period od 01.01. do 31.03.2024. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Tekuća rezerva“   Javnoj ustanovi Gimnazija Živinice;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju iznosa subvencije troškova ishrane i smještaja studenata u studentskim centrima u FBiH;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić