Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Saziv 46. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

04.03.2024

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona 

S A Z I V A
46. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati 
u utorak 05.03.2024. godine sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

1. Razmatranje Informacije o nadzoru, provjeri rada koncesionara i praćenju izvršenja koncesionih ugovora;
Obrađivač: Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona

2. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2023. godine;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o izvršenom popisu sredstava i izvora sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2023. godine;
Obrađivač: Glavna centralna popisna komisija 

4. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o značajnim datumima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2024. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, ograničenja, kriterija i postupka dodjele stipendija braniocima Bosne i Hercegovine i djeci branilaca;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o visini i rasporedu sredstava kantonalnim udruženjima pripadnika braniteljske populacije od posebnog društvenog interesa Tuzlanskog kantona za 2024. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o povratu neosnovano primljenih sredstava za novčanu egzistencijalnu naknadu;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

9. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2023. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

10. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

11. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

12. Razmatranje prijedloga i donošenje  Odluke o davanju saglasnosti za obnavljanje Ugovora o koncesiji za eksploataciju kamena krečnjaka na ležištu “Gradina” – Potpeć na području grada Srebrenik;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

13. Razmatranje Inicijative za formiranje Interresorne grupe shodno Zaključku Skupštine Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić