Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Saziv 45. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

26.02.2024

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona 

S A Z I V A 
45. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 27.02.2024. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D  

1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 44. redovne i 40. i 41. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2023. godinu;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

3. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o radu Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JP Radio-televizija Tuzlanskog kantona
 
4. Razmatranje  prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli jednokratne pomoći iz robnih rezervi Međunarodnom forumu solidarnosti EMMAUS;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalna direkcija robnih rezervi

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JP “Šume Tuzlanskog kantona”

6. Razmatranje Izvještaja o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2023. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

7. Razmatranje Izvještaja o zdravstvenom stanju životinja i radu veterinarskih organizacija na području Tuzlanskog kantona za 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

8. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta za 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za izbor direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora u vezi sa Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

11. Razmatranje Informacije o refundacijama sudskih i administrativnih taksi za upis u nadležni registar i novčanih sredstava na ime nabavke fiskalnog uređaja za 2023. godinu.
Obrađivač: Ministarstvo finansija

12. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće zaposlenih budžetskih korisnika za mjesec februar 2024. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada budžetskim  korisnicima Tuzlanskog kantona za mjesec februar 2024. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić