Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Saziv 43. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

29.01.2024

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona 

S A Z I V A
43. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 30.01.2024. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 42. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o značajnim datumima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Stručnoj službi Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o formiranju interresorne Radne grupe za izradu ažurirane Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu korištenja i održavanja službenih putničkih vozila i kontroli utroška goriva u kantonalnim organima;
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

6. Razmatranje Mišljenja u vezi sa inicijativom Gradskog vijeća Tuzla za donošenje Zakona o izmjena i dopuna Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za izbor kandidata za poziciju jednog člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odlukka o prihvatanju teksta Protokola o pregovorima sa sindikatima osnovnog i srednjeg obrazovanja.
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić