Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Saziv 42. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

22.01.2024

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona 

S A Z I V A 
42. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 23.01.2024. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D  

1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 41. redovne i 36. i 37. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje teksta Odgovora Vlade Tuzlanskog kantona na dio navoda iz arbitražne tužbe;
Obrađivač: Radna grupa Vlade

3. Razmatranje Informacije o proizvodnji slane vode kao osnove za razvoj hemijske industrije Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Protokola o pregovorima sa sindikatima osnovnog i srednjeg obrazovanja;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

5. Razmatranje Mišljenja nadležnih ministarstava na Zaključak Skupštine Tuzlanskog kantona u vezi sa inicijativom poslanika oko uspostavljanja ambulanti školske medicine;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo obrazovanja i nauke

6. Razmatranje Mišljenja u vezi sa Zahtjevom za autentično tumačenje člana 42. Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti, dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelanosti iz nadležnosti organa državne službe u Tuzlanskom kantonu koje obavljaju državni službenici i namještenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave
 
7. Razmatranje  prijedloga i donošenje Odluke o prenosu prava vlasništva na putničkom motornom vozilu;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o prihvatanju prijedloga Evropskog suda za ljudska prava za zaključivanje prijateljske nagodbe – STEPEN TAJNOSTI INTERNO (5 odluka);
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić