Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Saziv 40. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

08.01.2024

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona 

S A Z I V A 
40. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 09.01.2024. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D  

1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 35. i 36. redovne i 31., 32., 33., 34. i 35. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2022. godinu;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

3. a) Razmatranje prijedloga ažurirane Procjene ugroženosti od požara Tuzlanskog kantona;

b) Razmatranje prijedloga ažuriranog Plana zaštite od požara Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

4. Razmatranje Informacije o radu sigurne kuće Udruženja građana “Vive žene” Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i UG “Vive žene” Tuzla

5. Razmatranje Informacije o transformaciji Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla sa fokusom na razvoj novih usluga koje podržavaju prevenciju izdvajanja djece iz porodica;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja 

6. Razmatranje Izvještaja o provedbi Zakona o javno-privatnom partnerstvu u 2022. godini;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

7. Razmatranje Analize stručnih kapaciteta institucija sistema za nadležno postupanje u polju maloljetničkog prestupništva sa prijedlogom mjera;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o registru zaposlenih u institucijama Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom

9. Razmatranje Informacije Radne grupe za razmatranje inicijative za izmjene i dopune Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh zaštićenim pejzažom;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i Radna grupa

10. Razmatranje prijedloga Odluke o privremenom regulisanju ovjere zdravstvenih legitimacija za ratne vojne invalide i članove njihovih porodica;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

11. Razmatranje Mišljenja na tekst prednacrta Zakona o  izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca predloženog od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

12. Razmatranje Odgovora Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona u vezi sa aktom Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-7738/23 od 28.12.2023. godine;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju prijedloga Evropskog suda za ljudska prava za zaključivanje prijateljske nagodbe u predmetu Antunović protiv Bosne i Hercegovine – STEPEN TAJNOSTI INTERNO;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić