Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Saziv 39. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

25.12.2023

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), Premijer Kantona 
 
S A Z I V A
39. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati 
u utorak 26.12.2023. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice
 
Za sjednicu predlaže sljedeći:
 
D N E V N I   R E D
  
1. Razmatranje Informacije o efektima ulaganja za povratak iz Budžeta Tuzlanskog kantona na području Republike Srpske i Tuzlanskog kantona u 2023. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
 
2. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o ostvarivanju prava na   ortopedska i druga pomagala iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;
 
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala;
 
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program dodjele bespovratnih sredstava za finansiranje zdravstvenih usluga pruženih u Centru za rijetke bolesti u 2023. godini;
 
d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program dodjele bespovratnih sredstava za finansiranje ugrađenih implantanata za kičmu u 2023. godini;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja
 
3. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, između budžetskih  korisnika (2 odluke);
Obrađivač: Ministarstvo finansija
 
4. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće zaposlenih budžetskih korisnika za mjesec decembar 2023. godine;
 
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada budžetskim  korisnicima Tuzlanskog kantona za mjesec decembar 2023. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija
 
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
 
6. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju finansijskih sredstava sa budžetske pozicije „Sredstva sa escrow računa“ - namjenska sredstva;
 
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju naloga za prenos sredstava sa namjenskog depozita Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
 
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Manifestacije“ Sportskom klubu invalida sjedeće odbojke „Sinovi Bosne“ Lukavac;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
 
8. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu;
 
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
 
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju dijela donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2023. godinu za JU Behram - begova medresa Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke 
 
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju stalnih radnih tijela Vlade Tuzlanskog kantona, organa uprave i upravnih organizacija za čiji će se rad isplaćivati novčana naknada;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 
11. Razmatranje Obavijesti o gubitku prava na javnu uslugu snabdijevanja električnom energijom;
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa
 
12. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vrstama, načinima korištenja i rokovima raspodjele vlastitih javnih prihoda JU OŠ „Sveti Franjo“ Tuzla;
 
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o vrstama, načinima korištenja i rokovima raspodjele vlastitih javnih prihoda JU OŠ „Duboki Potok“ Srebrenik, JU OŠ „Lukavica“ Lukavica, Gračanica i JU OŠ „Pasci“ Pasci, Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
 
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa za prijem u radni odnos zaposlenika na JU Univerzitet u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
 
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka broj: 02/1-04-32125/23 od 12.12.2023. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
 
15. Razmatranje Izvještaja o namjenskom utrošku sredstava po Ugovoru o dodjeli potpore iz Budžeta Federacije BiH broj: 09-11-6-2-4359-U-K3/22 od 10. juna 2022. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija
 
16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva“ Košarkaškom invalidskom klubu  „Zmaj“ Gradačac;
Obrađivač: Ministarstvo finansija
 
17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2023. godinu za JU OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Gradačac;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke 
 
18. Kadrovska pitanja.
 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić