Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Saziv 24. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

11.09.2023

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A

24. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati

u utorak 12.09.2023. godine sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D  

 

1.    Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 21., 22. i 23. redovne i 19. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2.    Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona;

Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

3.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama vlastitih javnih prihoda u MUP TK - Upravi policije;

Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije

4.    a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za period 2020. - 2024. godina;

b)        Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za 2023. godinu;

Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalna direkcija robnih rezervi

5.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći Gradu Lukavac za hitne intervencije usljed djelovanja prirodne nesreće uzrokovane olujnim nevremenom, jakim vjetrom i ledom u 2023. godini;

Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

6.    Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća;

     Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

7.    Razmatranje prijedloga i donošenje Programa finansiranja projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu u 2023. godini;

Obrađivač: Ministarstvo privrede

8.        Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Muzej istočne Bosne  Tuzla;

Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Muzej istočne Bosne Tuzla

9.        Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o vrstama, načinu i rokovima korištenja vlastitih javnih prihoda JU Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla;

Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

10.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice - Tjelesna kultura i sport za 2023. godinu;

Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlad

11.  Razmatranje  prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju obnove Ugovora  o  koncesiji  za zahvatanje vode iz vlastitog izvora vodosnabdijevanja – bunara, Grad Gračanica;

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

12.    a) Razmatranje Informacije o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u organima uprave Tuzlanskog kantona u 2022. godini;

b) Razmatranje Informacije o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u službama za upravu gradova i općina na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini;

     Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

13.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Aneksa VII Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu;

     Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

14.  Razmatranje Informacije o obezbjeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnostima obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2022. godinu;

Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

15.    Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija“ (3 odluke);

Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

16.    Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka po javnom pozivu za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Mediji za 2023. godinu;

Obrađivač: Ured premijera 

17.    Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u radni odnos.

     Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave,  Ministarstvo za boračka pitanja i Ministarstvo  unutrašnjih poslova

                    

  PREMIJER KANTONA

  Irfan Halilagić