Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo za boračka pitanja

PONOVLJENI JAVNI POZIV u cilju prikupljanja prijava u svrhu finansiranja i sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima OS BiH za 2023. godinu na području...

10.10.2023

Na osnovu člana 8. Odluke o utvrđivanju uslova, ograničenja, kriterija i postupka finansiranja i sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine za 2023. godinu na području Tuzlanskog kantona, broj: D-15/1-04-019983-23 od 30.08.2023. godine Odluke o raspisivanju javnog poziva u svrhu sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja  poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine za 2023. godinu na području Tuzlanskog kantona, broj: D-15/1-04-019983-2-23 od 06.10.2023 i člana 25. i 28. Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2023. godini, („Službene novine Tuzlanskog kantona, broj: 4/23, 9/23 i 15/23), Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV

u cilju prikupljanja prijava u svrhu finansiranja i sufinansiranja troškova u izgradnji

 spomen obilježja  poginulim pripadnicima oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine

 za 2023. godinu na području Tuzlanskog kantona

 

I Predmet ovoga Javnog poziva

 Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje prijava u svrhu finansiranja i sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: OS R BiH) na području Tuzlanskog kantona ( u daljem tekstu: Kanton).

 

II Finansijska sredstva

(1) Planirana sredstva za predmet ovog Javnog poziva direktno zavise od raspoloživih sredstava u budžetu Kantona, a koristit će se za izgradnju spomen obilježja poginulim pripadnicima OS R BIH na području Kantona gdje se kao podnosioci zahtjeva javljaju:

 1. gradovi, općine i mjesne zajednice i
 2. b) boračka udruženja.

 (2) Sredstva iz ove tačke se ne mogu odobriti za sanaciju/rekontrukciju/obnovu/ održavanje već izgrađenih spomen obilježja iz predmeta Javnog poziva.

(3) Spomen obilježja poginulim pripadnicima OS R BiH na području Kantona koji su u ranijim godinama, finansijski podržani od Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo), ne mogu biti predmet dodjele finansijskih sredstava u ovoj budžetskoj godini.

 

III Pravo učešća

 • Pravo učešća imaju: gradovi, općine, mjesne zajednice i boračka udruženja Kantona koja se pojavljuju kao nosioci investicije za izgradnju spomen obilježja.
 • Pravo na sredstva iz tačke II podtačka a) ovog javnog poziva imaju: gradovi, općine i mjesne zajednice koja se pojavljuju kao nosioci investicije za izgradnju.
 • Pravo na sredstva iz tačke II podtačka b) ovog javnog poziva imaju boračka udruženja sa područja Kantona.

 

IV Sadržaj  prijave

(1) Prijava za učešće po ovom Javnom pozivu treba da sadrži:

 1. rješenje o upisu u Registar kod Ministarstva pravosuđa i uprave Kantona ili drugog nadležnog organa u F BiH ili BiH - sjedište  po Rješenju na područja Kantona (za udruženja),
 2. rješenje o poreskoj registraciji izdato od nadležne porezne uprave-kantonalnog ureda, (za udruženja i mjesne zajednice),
 3. obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema djelatnosti izdato od Službe za statistiku,
 4. ugovor o otvorenom žiro računu kod nadležne banke,
 5. odluka o pokretanju aktivnosti izgradnje spomen obilježja,
 6. projekat sa detaljnim opisom projektnih aktivnosti (ovjeren od strane ovlaštenog projektanta),
 7. rješenje o urbanističkoj saglasnosti ukoliko za navedenu vrstu radova nije potrebno izdavanje rješenja o odobrenju za gradnju,
 8. finansijska konstrukcija (izvori finansiranja, dosadašnja ulaganja te nedostajuća sredstva),
 9. dinamika i rok završetka radova i
 10. fotografija spomenika ili lokacije na kojoj će se graditi (da bi se vidjelo u kojoj je fazi izgradnja spomenika).

(2) Zahtjevi, uz koje ne budu priloženi svi traženi dokumenti smatrat će se nepotpunim i neće se uzimati razmatranje.

 (3)  Dokumenti moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

           

V Kriteriji za dodjelu sredstava

 • Kriteriji za sufinansiranje troškova spomen obilježja poginulim pripadnicima OS R BiH na području Kantona su:
 1. historijski značaj za širu društvenu zajednicu federalnog, kantonalnog, općinskog ili nivoa mjesne zajednice i
 2. veće vlastito finansijsko učešće.

(2) Maksimalan iznos sredstava koji se može odobriti na ime sufinansiranja u izgradnji spomen obilježja za projekte bez obzira na vrijednost Projekta, utvrđen je Programom.

(3) Izuzetno, za Projekte koji su po ocjeni Komisije za realizaciju Projekta od posebnog značaja može se odobriti i veći iznos, uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona.

 

VI Podnošenje prijava

POPUNJENI PRIJAVNI OBRAZAC SA SVIM PRILOZIMA

PODNOSI SE U ZAPEČAĆENOJ KOVERTI A PREDAJE PUTEM POŠTE ILI NA PISARNICU ZAJEDNIČKIH SLUŽBI KANTONALNIH ORGANA NA ADRESU:

Tuzlanski kanton,

Ul. Fra Grge Martića, broj 8., 75 000 Tuzla

[sa naznakom]

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona,

„Prijava na JAVNI POZIV

u cilju prikupljanja prijava u svrhu sufinansiranja troškova u izgradnji  spomen obilježja  poginulim pripadnicima oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine  za 2023. godinu

na području Tuzlanskog kantona“

Javni poziv  ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno počev od

10.10.2023. godine do 25.10.2023. godine

VII Ostalo

Sve potrebne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu za boračka pitanja, svakim radnim danom od 10.00 do 14.00 sati, neposredno ili na telefon 035/369-401 i 035/369-408.

2023 prijavni obrazac (1)

2023 javni poziv spomenici