Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 53. redovna sjednica Vlade TK

21.03.2023

Vlada 21 03 2023Također, Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona odobreno je 1.500,00 KM za nabavku i instalaciju firewall uređaja za uspostavljanje komunikacije sa Agencijom za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, te 500,00 KM za izradu aplikacije za izračunavanje kontrolnog broja prekršajnog naloga.
Danas je Vlada donijela i Program manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2023. godinu, za što je Budžetom TK za 2023. godinu planirano 260.000 KM.
Također, Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva finansija o dinamici realizacije obaveza proisteklih iz Pravilnika o vrstama vlastitih javnih prihoda u Federaciji BiH, te donijela Uredbu o prestanku primjene Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele.
Vlada je danas prihvatila Izvještaj Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine o izvršenju tekućeg transfera u 2022. godini, te prihvatila tekst Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama po osnovu člana 89. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu između Vlade Tuzlanskog kantona i Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine
Vlada je danas dala saglasnost Javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona za prijem radnika portira/domara, u radni odnos na neodređeno vrijeme, te da do okončanja procedure obaveznog javnog oglašavanja, a najduže do 6 mjeseci može primiti u radnika u radni odnos na određeno vrijeme. Također, saglasnost je data i na prijedlog Odluke Senata JU Univerziteta u Tuzli, o raspisivanju Javnog konkursa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme izabranih asistenata i viših asistenata na Univerzitetu u Tuzlu po Projektu sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH 2022. godine. Saglasnosti su date i Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za prijem državnog službenika stručnog savjetnika za ekonomsko finansijske poslove na neodređeno vrijeme, te Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona za prijem dva državna službenika, stručnog saradnika - sistem inženjera i stručnog savjetnika za javne nabavke.
U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je danas imenovala punomoćnike koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o., te utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. Također, doneseno je Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU OŠ „Hasan Kikić".