Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 51. redovna sjednica Vlade TK

07.03.2023

Vlada 07 03 2023Izgradnja i proširenje kapaciteta javnih predškolskih ustanova, poboljšanje kvaliteta osnovnog srednjeg i visokog obrazovanja, digitalizacija i informatizacija osnovnog i srednjeg obrazovanja, unapređenje naučno-istraživačkog rada i sistema obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja, te provođenje poslova saobraćajne edukacije, osnovne su smjernice rada u oblasti obrazovanja i nauke. U fokusu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice bit će izrada planske dokumentacije i informacionih sistema za efikasno korištenje prostora i za zaštitu okoliša, uspostava funkcionalnog sistema upravljanja otpadom, proširenje postojećeg sistema monitoringa zraka, te poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i mjera energijske efikasnosti u javnim objektima, te unapređenje energijske efikasnosti stambenog i saobraćajnog sektora. U oblasti turizma Ministarstvo planira inovirati postojeće i razviti nove atraktivne sadržaje turističke ponude sa posebnim akcentom na razvoj smještajnih kapaciteta i turističke infrastrukture, te potaknuti investicije u turizmu. Također, planirane su i aktivnosti na izgradnji saobraćajne infrastrukture na području Tuzlanskog kantona, kao i stvaranje boljeg poslovnog ambijenta i unapređenja rada preduzeća u oblasti saobraćaja. Uz navedeno plan je i nastaviti sa osiguranjem robnih rezervi na području Tuzlanskog kantona u pogledu njihovog obima i strukture. U oblasti poljoprivrede Vlada planira nastaviti trendove pružanja podrške poljoprivrednim proizvođačima u oblasti biljne i animalne proizvodnje. Također, planirana je i izgradnja nove i modernizacija postojeće vodne infrastrukture, pružanje podrške razvoju veterinarstva i uspostavljanju ekološki prihvatljivog i održivog upravljanja šumama i šumskim zemljištem. Jačanje materijalno-tehničkih i ljudskih kapaciteta zdravstvenih ustanova, te nastavak informatizacije i digitalizacije sistema zdravstvene zaštite glavne su odlike planiranih aktivnosti u oblasti zdravstva. Također i u drugim oblastima Vlada je predvidjela nastavak postojećih programa uz njihovo djelimično inoviranje i prilagodbu potrebama njihovih korisnika.

 

Tuzlanski kanton u programu Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja
Tuzlanski kanton je izabran, kao jedan od tri kantona u FBiH, da učestvuje u implementaciji programa Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja kao temelj za održiv i inkluzivan rast u Bosni i Hercegovini (SDG2BiH). S tim u vezi, a u cilju uspostavljanja saradnje, Vlada je danas dala saglasnost na tekst Protokola o saradnji izmedu Vlade Tuzlanskog kantona i Programa Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja kao temelj za održiv i inkluzivan rast u Bosni i Hercegovini (SDG2BiH). Radi se o inicijativi koju finansira Vlada Švedske, a dio je podrške Ujedinjenih nacija vlastima u Bosni i Hercegovini pri implementaciji Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH, koju će implementirati Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u partnerstvu sa UNICEF-om i UN Women Bosna i Hercegovina. Ključni cilj navedenog poziva bio je odabrati do 8 gradova/općina u BiH, te 3 kantona u FBiH kojima će se pružiti tehnička podrška u procesu lokalizacije i operacionalizacije ciljeva održivog razvoja kroz sistemsku implementaciju strategija razvoja kantona i jedinica lokalne samouprave i to u razvoju i pripremi dokumentacije za strateške projekte koji doprinose ostvarivanju održivog razvoja, te pripremi i implementaciji razvojnih projekata.

 

Ostale odluke
Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Program o utrošku namjenskih sredstava uplaćenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede. Radi se o ukupno 175.475 KM, koliko je planirano da se u 2023. godini utroši za projekte unaprjeđenja vršenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama za tehnički pregled i ukupne bezbijednosti saobraćaja na području Kantona.
Vlada je danas dala saglasnost na Program raspodjele sredstava subvencija za djecu, učenike i studente za 2023. godinu, čime je utvrđena raspodjela sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za subvenciju troškova prijevoza u ukupnom iznosu od 999.400,00 KM. Prema ovom Programu troškovi prijevoza se u iznosu od 100% subvencioniraju za djecu, učenike i studente iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, djecu, učenike i studente bez roditeljskog staranja koji su na hraniteljstvu, djecu, učenike i studente oboljele od celijakije, TBC, leukemije, karcinoma i šećerne bolesti i djecu, učenike i studente ometene u fizičkom ili psihičkom razvoju koji su u postupku procjene sposobnosti i određivanja podrške razvrstani rješenjem mjesno nadležnog centra za socijalni rad i njihove pratioce, ukoliko je pratilac neophodan. Pravo na ovu subvenciju mogu ostvarivati navedeni korisnici pod uslovom da nisu korisnici sredstava za istu namjenu po drugom osnovu.
Vlada Tuzlanskog kantona se danas upoznala sa Informacijom Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u vezi sa Zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona, a u vezi omogućavanja subvencije prijevoza za korisnike starije od 26. godina dok traje invalidnost i postoji potreba nastavka rehabilitacije i socijalizacije osoba. S tim u vezi Vlada je zadužila Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak da u roku od 10 dana pripremi i Vladi dostavi na razmatranje izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom.
Danas je Vlada usvojila Izvještaj o realizaciji Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini. Tokom protekle godine stvorene su ugovorene obaveze za realizaciju projekta u ukupnom iznosu od 1.406.064,94 KM. Od navedenog iznosa 851.045,07 KM je transferirano općinama/gradovima za realizirane projekte, od čega 356.219,50 KM za projekte koji su prvi put kandidirani za uvrštavanje u Program, te 494.825,57 KM za projekte koji su odobreni Programom u 2021. godini i čija je realizacija nastavljena u 2022. godini. U 2023. godinu prenosi se iznos ugovorenih, a neisplaćenih obaveza od nešto više od pola miliona KM. Ovaj iznos bit će planiran u Programu korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2023. godini, kako bi se obezbijedila sredstva za dovršetak realizacije odobrenih projekata.
Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva privrede o načinu izmirenja obaveza po osnovu obračunatih a neuplaćenih koncesionih naknada po zaključenom Protokolu sa Rudnikom uglja „Kreka" d.o.o. Tuzla. Naime, kako se navodi u informaciji evidentno je nepoštivanje potpisanog Protokola od strane Rudnika „Kreka", te su premijer i ministar privrede zaduženi da, u najskorije vrijeme dogovore sastanak sa predstavnicima Rudnika uglja „Kreka" d.o.o. Tuzla u cilju iznalaženja odgovarajućih rješenja za prevazilaženje problema u realizaciji potpisanih Protokola.
U oblasti planiranja godišnjih aktivnosti za 2023. godinu, te izvještavanja o onome što je realizirano u prethodnoj godini, Vlada je danas prihvatila Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period januar – decembar 2022. godine, te dala saglasnosti na Godišnji plan rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona i Godišnji plan rada Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2023. godinu.
Vlada je danas dala saglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona i Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Muzej istočne Bosne Tuzla.
Na danas održanoj sjednici Vlada se upoznala sa Izvještajem i dostavljenim prijedlozima Radne grupe za analizu Odluke o utvrđivanju najvišeg iznosa naknade za rad predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora. S tim u vezi Vlada je podržala diferencirani pristup pri utvrđivanju visine naknade, te je predložila Radnoj grupi da u svom daljem radu uvrsti i dodatne kriterije koji će objektivizirati valorizaciju rada upravljačkih organa, kao i da predvidi načine način refundiranja nastalih putnih troškova za članove tih tijela.
Vlada je danas prihvatila da, u saradnji sa Udruženjem Centar za razvoj i podršku (CRP) Tuzla i Brodsko-posavskom županijom (Republika Hrvatska), priprema aplikaciju za prekogranični projekat, u svrhu učestvovanja i apliciranja na Prvom pozivu u okviru EU/IPA INTERREG Programa saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021 – 2027. Radi se o nastavku saradnje započete 2016. godine na pripremi i implementaciji dva zajednička projekta ("PAMETNE ŠKOLE" i „PAMETNE ŠKOLE 2"), koji su uspješno realizovani u okviru EU/IPA INTERREG Programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. U okviru pomenutih projekata realizovane su investicije u ukupnoj vrijednosti od preko 2,5 miliona KM kroz aktivnosti na toplifikaciji i podizanju stepena energijske efikasnosti u ukupno 25 objekata osnovnih i srednjih škola u Tuzlanskom kantonu. Imajući u vidu uspješno ranije iskustvo i izuzetno dobre ocjene ranijih projekata Vlada očekuje da će i naredni projekti zavrijediti pažnju međunarodnog fonda.
Zbog ispravke tehničke greške, odnosno promijenjene načina obračuna novčane egzistencijalne naknade, Vlada je danas stavila van snage Odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesece februar i mart 2023. godine.
Vlada je danas dala saglasnosti za prijem saglasnost spremačice/higijeničara u Javnoj ustanovi Muzej istočne Bosne Tuzla u radni odnos na neodređeno vrijeme, Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona za prijem državnog službenika, stručnog savjetnika u radni odnos na neodređeno, JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona stručnog saradnika za opće, pravne i administrativno-tehničke poslove u radni odnos na određeno vrijeme do povratka zaposlenika koji je imenovan na javnu funkciju, a najduže na period do tri godine, Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona za popunu radnih mjesta državnog službenika stručnog savjetnika za opšte i pravne poslove i stručnog saradnika za prikupljanje podataka i vođenje registara na određeno vrijeme, te Uredu Vlade Tuzlanskog kantona za prijem državnog službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme putem unapređenja i prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme putem internog oglasa.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala Upravni odbor JU Arhiv Tuzlanskog kantona, dala prethodnu saglasnost za imenovanje Mirze Brkića na mjesto vršioca direktora Kantonalne agencije za privatizaciju, te donijela rješenja o razrješenju i imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.