Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 50. redovna sjednica Vlade TK

02.03.2023

Vlada 02 02 03 2023Donacije će biti odobravane za nabavku priključaka za mehanizaciju, motokultivatore (mali, srednji, veliki), plastenike do 100 m2,sitnu stoku (koze, ovce, svinje), krupnu stoku (muzne krave, steone junice, tovna junad), mašine i uređaje za bavljenje obrtničkom djelatnošću (stolar, bravar, stomatolog, mesar, krojač, zidar, frizer, uzgoj ribe i dr.) i gospodarske objekte čija nabavna vrijednost sa obračunatim PDV-om ne prelazi 6.000,00 KM.
Pravilnikom je predviđeno da je maksimalan broj donacija po jednoj općini/opštini/gradu pet, te da ukoliko nema dovoljan broj prijava iz drugih općina/opština/grada, maksimalan broj donacija po jednoj općini/opštini/gradu može se povećati srazmjerno sredstvima koja su ostala neraspoređena uzimajući u obzir broj uredno podnesenih prijava po općini/opštini/gradu. Donacije će se dodjeljivati na osnovu Javnog poziva kojeg raspisuje Ministarstvo, a koji će biti objavljen u najmanje jednom dnevnom listu, uz isticanje na oglasnim tablama ministarstva, opština/općina/grada povratka i na WEB stranici Vlade TK.

 

Rekordna izdvajanja za podršku poljoprivredi
Tuzlanski kanton je ove godine za podršku poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju usmjerio ukupno nešto više od 13 miliona KM. To je do sada najveći iznos novčanih podrški obezbjeđen u Budžetu Kantona, namijenjen poljoprivredi i ruralnim razvoju, a posmatrajući trend proteklih godina, izdvajanja za oblast novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Kantona imaju tendenciju rasta. U 2019. godini bila su planirana sredstva u iznosu od 4.373.000,00 KM, u 2020. godini sredstva u iznosu od 7.000.000,00 KM, u 2021. godini sredstva u iznosu od 7.750.000,00 KM, dok su prošle godine ta sredstva dosegla 13,2 miliona KM, navodi se u danas prihvaćenom Izvještaju o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini. Poljoprivredni proizvođači sa područja Gradačca ostvarili su najveći iznos novčanih podrški u visini od oko 2,9 miliona KM. U strukturi novčane podrške najveći iznosi novčane podrške na području Gradačca ostvareni su u proizvodnji krošnjastog voća, podršci za muzna grla u liniji otkupa mlijeka i za otkup voća za dalju prodaju i izvoz. Na drugom mjestu po visini ostvarene novčane podrške je Općina Čelić sa iznosom od oko 2.5 miliona KM, od čega se najveći dio odnosi na novčanu podršku za proizvodnju jagode u zaštićenom prostoru, proizvodnju krošnjastog voća i novčanu podršku za muzna grla u liniji otkupa mlijeka. Na trećem mjestu je Kalesija sa iznosom od oko 1,5 miliona KM, u čijoj strukturi se najveći dio odnosi na novčanu podršku za muzna grla u liniji otkupa mlijeka, uzgoj rasplodne stoke-junice i proizvodnju pilećeg mesa. Značajni iznosi novčanih podrški realizovani su i na području Gračanice, Živinica, Tuzle, Doboj istoka itd.
Treba istaknuti da su Kantonalnim programom se nastojale obuhvatiti poljoprivredne proizvodnje za koje Federalnim programom nije predviđena novčana podrška, kao i proizvodnje za koje su postavljene visoke proizvodne kvote po jedinici proizvodnje na federalnom nivou, a koje su od interesa za razvoj ukupne poljoprivredne proizvodnje na području Kantona.
Od ukupno 106 miliona KM, koliko je Federalnim programom planirano sredstva za realizaciju novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini, poljoprivrednim proizvođačima sa područja Tuzlanskog kantona je odobreno ukupno skoro 16 miliona KM. Najveći iznos novčane podrške odobren za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka i iznosi 9.320.266,70 KM, odnosno 58,74 % od ukupno odobrene podrške. Najveći iznos novčanih podrški iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u oblasti biljne i animalne proizvodnje ostvarila općina Kalesija, sa ukupnim iznosom od 4.125.098,18 KM, koji se odnosi se na proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka, proizvodnju krmnog bilja, proizvodnju stočnih žita i proizvodnju goveđeg mesa. Na drugom mjestu po visini realizirane novčane podrške iz Budžeta FBiH je Gradačac, sa ukupnim iznosom od 3.221.566,77 KM, od čega se najveći udio novčanih podrški odnosi na proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka, proizvodnju hljebnih žita, proizvodnju goveđeg mesa i proizvodnju silažnog kukuruza. Značajnu realizaciju novčanih podrški iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2022. godini zabilježili su i Živinice sa iznosom od oko 1,8 miliona KM, te Gračanica sa iznosom od skoro 2 miliona KM.
Iz uporednih pokazatelja o realizaciji novčanih podrški za protekle četiri godine, vidljivo je da je u 2022. godini došlo do značajnog rasta realiziranih novčanih podrški u odnosu prethodne tri godine.

 

Ostale odluke
U cilju realizacije ranije najavljene nabavke Vlada je danas dala saglasnost na tekst Ugovora o sufinansiranju nabavke linearnog akceleratora sa CT simulatorom, XSIO softverskom jedinicom, fantomom za provjeru fizičkih mjerenja, a koji će se zaključiti između Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona i JZU Univerzitetsko klinički centar Tuzla. Kako je to ranije i najavljeno Ministarstvo će za ovu namjenu osigurati 7.750.000,00 KM, a UKC Tuzla će, iz vlastitih prihoda, obezbjediti preostali iznos novčanih sredstava.
Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila raspodjelu dijela transfera dodijeljenog Tuzlanskom kantonu na osnovu Ugovora o dodjeli potpore iz Budžeta Federacije BiH i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu 19.428.172,00 KM za strukturalne reforme od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Od ovog iznosa 7.158.333,34 KM bit će usmjereno za sufinansiranje nabavke opreme za JZU UKC Tuzla i JZU Opća bolnica dr. „Mustafa Beganović" Gračanica, za programe socijalne zaštite je planirano 7.269.838,66 KM, dok je za podršku poljoprivredi ruralnom razvoju planirano 5.000.000,00.
Vlada je danas prihvatila tekst Aneksa IV Ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima suosnivača Javne ustanove Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Smoluća. Ovim aneksom predviđena je dinamika isplata planiranih 500.000 KM, koliko je Budžetom Tuzlanskog kantona za 2023. godinu predviđeno za finansiranje dijela troškova za obavljanje osnovne djelatnosti Centra.
Vlada je dala i prethodnu saglasnost na prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim ličnim primanjima radnika u Javnoj ustanovi Specijalna biblioteka „Behram-beg" u Tuzli i saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda vlade Tuzlanskog kantona
Također Vlada je, Školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola „Breške" Breške, Tuzla, dala prethodnu saglasnost za korištenje zemljišta bez naknade, u svrhu formiranja dječijeg igrališta.
Kao i svakog mjeseca, Vlada TK utvrdila je koeficijent za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesece februar i mart 2023. godine u iznosu od 1,00. Visina osnovice za obračun novčane egzistencijalne naknade, za period januar - mart 2023. godine iznosi 5,00 KM.
Također, Vlada je utvrdila i osnovice za obračun plaća i visine naknada za ishranu u toku rada budžetskih korisnika za februar 2023. godine.
Na danas održanoj sjednici Vlada je usvojila Elaborat o izvršenom popisu sredstava i izvora sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2022 .godine.
Na današnjoj sjednici Vlada je poništila ranije raspisani javni oglas za nominiranje liste kandidata za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda PIO/MIO , te donijela odluku o raspisivanju ponovnog Javnog oglasa za nominiranje liste kandidata za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda PIO/MIO.
Na današnjoj sjednici Vlada je dala i saglasnost Općinskom sudu u Banovićima za prijem jednog državnog službenika, šefa pisarnice, u radni odnos na neodređeno vrijeme, te Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona za popunu radnog mjesta državnog službenika, stručnog savjetnika za izvještavanje i analitiku na neodređeno vrijeme, putem sporazumnog preuzimanja državnog službenika iz drugog organa državne službe.

 

 

{webgallery}Vlada 01 02 03 2023Vlada 02 02 03 2023

{/webgallery}