Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 5. redovna sjednica Vlade TK

05.04.2022

Vlada 05 04 2022Ovom Odlukom utvrđuje se ostvarivanje prava na sufinansiranje troškova električne energije u 2022. godini raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima rekonstruisanim i adaptiranim za potrebe raseljenih osoba. Troškovi električne energije u 2022. godini sufinansirat će se u mjesečnom iznosu od 25,00 KM sa uračunatim PDV-om po domaćinstvu za cijelu sezonu, a pravo na sufinansiranje imaju raseljena lica nastanjena u kolektivnim smještajima izgrađenim, rekonstruisanim i adaptiranim za potrebe raseljenih lica. Riječ je o naseljima Mrdići i Ježevac - Banovići, Doborovci - Gračanica, Višća i Karaula – Živinice, Plane – Kladanj, kućama holandske Vlade: Jezero, Bagremik i Stražbenica – Banovići, Drafnići, Rašljeva, Donja Orahovica, Gornja Lohinja, Lukavica, Lendići i Miričina – Gračanica, Solina, Slavinovići i Lipnica – Tuzla, Barice, Brnjica, Donja Višća, Gornje Živinice, Kovači, Odorovići, Repuh, Sjever I, Šarenjak, Kuljani i Šerići – Živinice, Gornja Potpeć, Luka, Kuge, Seona, Srebrenik II, Šahmeri, Sladna, Tinja Gornja, Špionica, Podorašje, Pušine, Brezje – Srebrenik, Stupari, Kladanj, Ravne, Starić, Brateljevići i Tuholj –Kladanj, Nezuk i Sapna – Sapna, Malinjak, Huskići, Naselje Sida i Dom kulture IRC – Lukavac, Požarike – Gradačac, Brane – Teočak, Klokotnica i Brijesnica Mala – Doboj Istok, Brnjik, Čelić i Šibošnica – Čelić, Jeginov Lug, Markovići, Centar i škola u Memićima – Kalesija. Odluka se odnosi i na korisnike zgrada socijalno-neprofitnog stanovanja sa područja Solina i Miladije u Tuzli, Špionica – Srebrenik, Podgorje, Stražbenica, Jezero, Bagremik – Banovići, Sapna, Tuholj, Starić, Ravne – Kladanj. Za ove namjene Budžetom Kantona predviđene su 94.800,00 KM.

Utvrđeni kriteriji za dodjelu donacija na ime održivog povratka
Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odabir korisnika donacija u finansijskim sredstvima na ime održivog povratka. Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi, kriteriji i postupak za dodjelu donacija u finansijskim sredstvima na ime održivog povratka, iz Budžeta Tuzlanskog kantona, povratnicima na područje Tuzlanskog kantona i osobama koje su imale status raseljenog lica na području Bosne i Hercegovine, odnosno, izbjeglih osoba iz Bosne i Hercegovine, a vratila se u svoja prijeratna mjesta prebivališta na području 13 opština entiteta Republika Srpska, a koje gravitiraju Tuzlanskom kantonu. Pravilnikom je predviđeno da je maksimalan broj donacija po jednoj općini/opštini/gradu na ime održivog povratka je pet, a ukoliko ne bi bilo dovoljnog broja prijava iz neke lokalne zajednice, maksimalan broj donacija po jednoj općini/opštini/gradu može se povećati srazmjerno sredstvima koja su ostala neraspoređena uzimajući u obzir broj uredno podnesenih prijava po općini/opštini/gradu. Donacije se mogu odobriti za nabavku priključaka za mehanizaciju, motokultivatore, plastenike do 100 m2, sitnu i krupnu stoku, mašine i uređaje za bavljenje obrtničkom djelatnošću i gospodarske objekte, čija nabavna vrijednost sa obračunatim PDV-om ne prelazi 6.000,00 KM.

620.000 KM za projekte podrške mladima
Vlada je donijela Odluku kojom utvrđuje uslove, kriterije i postupak raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Podrška mladima u ukupnom iznosu od 620.000 KM. Od ovog iznosa, za 125.000 KM je predviđeno za program subvencioniranja kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih, 100.000 KM za subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama, 380.000 je planirano omladinskim udruženjima sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona, Investicijskoj fondaciji IMPAKT i udruženjima i fondacijama za projekte namijenjene mladima. Za ugovorene i druge posebne usluge po postupku javne nabavke koju provodi Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona planirano je 15.000 KM. U odnosu na prethodnu godinu u budžetu za 2022. godinu planirana realizacija novog programa finansiranja i sufinansiranja projekata neprofitnih organizacija za projekte iz Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona 2020-2024. i Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2021-2027.godine. Također, Program IMPAKT inkubatori poslovnih ideja je u odnosu na 2021. godinu proširen, te će se umjesto na području 5 jedinica lokalne samouprave realizovati u 10 općina i gradova u Tuzlanskom kantonu.

Utvrđen program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede
Vlada je danas dala saglasnost na Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2022. godini, kojim su utvrđeni prihodi vodnih naknada koji pripadaju Tuzlanskom kantonu, način raspodjele, odnosno ulaganja namjenskih sredstava i način realizacije projekata. Prihod sredstava opće i posebnih vodnih naknada koji pripada Kantonu u 2022. godini procijenjen je u iznosu od 11.476.900,00 KM. Danas utvrđenim programom definirana je samo potrošnja po osnovu prenesenih ugovorenih obaveza za projekte iz 2021. godine u iznosu od 2.085.543,00 KM, obaveza za projekte za koje je pokrenuta procedura javnih nabavki u 2021. godini 337.122,16 KM, te obaveza Tuzlanskog kantona po osnovu otplate kredita u 2022. godini koji iznose 920.000,00 KM, i projekta i aktivnosti od značaja za Kanton koji su planirani u iznosu od 865.000,00 KM. Neraspoređena sredstva vodnih naknada iznose 7.274.234,84 KM neće se planirati do daljnjeg.

Utvrđen Program korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini
Vlada je danas dala saglasnost na Program korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini. Planirani prihod sredstava po ovom osnovu u 2022. godini iznosi 290.820,41 KM, što uz neutrošena sredstva iz ranijeg perioda u iznosu od 2.973.179,59 KM, čini da raspoloživa sredstva za realizaciju Programa u 2022. godini iznose 3.264.000,00 KM. Utrošak sredstava planiran je za realizaciju projekata uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta na području općina/gradova Gradačac, Lukavac i Živinice, koji su odobreni prethodnim Programom za 2021. godinu i za koje je Ministarstvo sa općinom/gradom potpisalo ugovor o prijenosu sredstava, te za dovršetak realizacije studije upotrebne vrijednosti zemljišta za područje općine Doboj Istok. Programom su obuhvaćena i novčana sredstva za druge tekuće rashode. Ukupan iznos ugovorenih i planiranih sredstava iznosi 849.744,59 KM, a iznos neraspoređenih sredstava 2.414.255,41 KM.

Ostale odluke
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima i nađenom stanju, pojavama i problemima, te poduzetim mjerama u oblasti zaštite ljudi i imovine na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini.

Vlada je prihvatila Izvještaj o izvođenju mature u srednjim školama Tuzlanskog kantona u školskoj 2020/21. godini. Matura u srednjim školama TK ove godine je provedena prvi put u svim srednjim školama za sve maturante koji su stekli uslov u skladu sa Pravilnikom o polaganju mature. Matura je provedena u nepovoljnoj situaciji uzrokovanoj epidemiloškim mjerama koje su dovele do toga da nastava, a posebno priprema za maturu, nije organizirana i realizirana u potrebnom kapacitetu. Realizacija nastavnog procesa po grupama i kombinovanom nastavom je prouzrokovala dodatne probleme kada je u pitanju kvalitet znanja i ishoda učenja. Stečena iskustva u ovoj školskoj godini su veoma dragocjena za poboljšanje mature u narednom periodu. Rezultati na maturi i istraživanja među učenicima mogu poslužiti da se izvedu zaključci i preporuke koji mogu biti od pomoći svim učesnicima u planiranju i provođenju budućih matura, zaključak je izvještaja.

Vlada TK usvojila je Periodični izvještaj Budžeta Tuzlanskog kantona od 01. januar – 31. decembar 2021. godine, te usvojila godišnji obračun Budžeta Kantona za 2021. godinu. Također, Vlada je se upoznala sa Izvještajem o radu Ministarstva finanasija za 2021.godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona upoznala se danas sa nacrtom Izvještaja u okviru projektnih aktivnosti i podrške Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) - Dubinska analiza budžeta Tuzlanskog kantona za period 2016-2020.godina koju je sačinio konsultantski tim UNDP-a. S tim u vezi, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija, Ministarstvo privrede, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak da eventualne komentare na nacrt Izvještaja dostave Ministarstvu finansija. A Ministarstvo finansija će dostavljene komentare dostaviti Razvojnom programu Ujedinjenih nacija (UNDP)-Program za lokalni razvoj. Također, Ministarstvo finansija će upoznati Vladu Kantona sa konačnim Izvještajem – Dubinska analiza budžeta Tuzlanskog kantona za period 2016-2020.godina sa preporukama za poboljšanje efikasnosti i efektivnosti.

Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila Mišljenje Ministarstva obrazovanja i nauke povodom zahtjeva Javne ustanove Univerzitet u Tuzli za autentično tumačenje člana Zakona o visokom obrazovanju.

Vlada je danas odobrila usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. Na ime naknade za trajnu promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno, na kome je predviđena gradnja nove područne škole za JU Druga osnovna škola Gračanica, 5.850 KM je dodijelila Mjesna zajednica Donja Lohinja.

Vlada je dala saglasnost na isplatu naknade predsjedniku i članovima Komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa drugog ciklusa studija Agronomija na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Vlada je donijela pet Odluka o prijenosu stalnih sredstava za Općinu Teočak, Grad Gradačac, Dom zdravlja Gradačac, Općinu Kalesija i Općinu Sapna. Radi se o pet projekata zaštite okolice, ukupne vrijednosti 371.874,49 KM, koje je finansirao Tuzlanski kanton.

S obzirom da su nedavno Vlada Tuzlanskog kantona i Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH - Kantonalni odbor Tuzlanskog kantona potpisali Sporazum o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaće zaposlenika u ustanovama kulture Tuzlanskog kantona koji plaće i naknade primaju iz Budžeta Tuzlanskog kantona prestala je potreba za primjenom Pravilnika o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaće i drugih ličnih primanja radnika u javnim ustanovama u oblasti kulture. Zbog toga je Vlada danas dala saglasnost za stavljanje van snage Pravilnika o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaće i drugih ličnih primanja radnika u javnim ustanovama u oblasti kulture Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela Odluku o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona kao i Odluku poništavanju, raspisivanju i utvrđivanju teksta javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica "Dr. Mustafa Beganović" Gračanica.

Vlada TK dala je saglasnost Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona za prijem jednog namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, i to višeg referenta za kontrolu i unos obrazaca u pomoćnu knjigu. Također je data saglasnost Općinskom sudu u Banovićima za prijem dva namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme i to višeg referenta za operativno-tehničke poslove (daktilograf) i višeg referenta za administrativno tehničke poslove (prijem i otprema pošte). Vlada je dala saglasnost i Općinskom sudu u Lukavcu za prijem dva namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme i to višeg referenta za administrativno - tehničke poslove - sudska izvršenja (sudski izvršilac) i višeg referenta za prijem i unos dokumenata.

Također, Vlada je dala i saglasnost Javnoj ustanovi Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić" Tuzla za prijem radnika, rukovodioca Odjeljenja za računovodstveno-finansijske poslove u radni odnos na određeno vrijeme do 6 mjeseci.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Izvještaj o implementaciji Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona u 2021. godini i Izvještaj o radu Komisije za izradu Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za period septembar 2021 – februar 2022. godine.

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Ministarstva obrazovanja i nauke o korištenju vlastitih prihoda JU Univerzitet u Tuzli, kojom se omogućava korištenje dijela vlastitih prihoda Studentskog centra za potrebe okončanja radova i stavljanja u funkciju Laboratorijskog kompleksa Mašinskog fakulteta u Kampusu Univerziteta.

Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila uslove i kriterije, način i postupak raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila. Radi se o 35.000 KM koje će, po osnovu javnog poziva biti usmjerene neprofitnim organizacijama za realizaciju projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture. Maksimalni iznos sredstava koji se može dodijeliti po jednom projektu je 4.000,00 KM.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je, od Skupštine privrednog društva Rudnik soli Tuzla zatražila da zbog isteka mandata razriješi predstavnike državnog kapitala u Nadzornom odboru Rudnika soli „Tuzla" d.d. Tuzla. Također je utvrđen prijedlog kandidata za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva Rudnik soli „Tuzla" d.d. Tuzla, do imenovanja u skladu sa zakonom a najduže do tri mjeseca.

Zbog isteka mandata privremeno je imenovan i Upravni odbor JU Veterinarski zavod TK.

Iz istog razloga Vlada je danas zatražila od Skupštine JP za vodoprivrednu djelatnost „Spreča" da razriješi dužnosti članove kojima je istekao mandat, te je utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje u Nadzorni odbor Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča" d.d. Tuzla.

Također, imenovani su punomoćnici državnog kapitala koji, u ime osnivača, vrše funkciju Skupštine Javnog preduzeća Radio – televizija Tuzlanskog kantona d.o.o., te utvrđen prijedlog kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Radio - televizija Tuzlanskog kantona.

Osim navedenog Vlada je donijela više rješenja o imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona.