Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Održana 49. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

26.03.2024

Razvojni prioriteti TK u naredne tri godine

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Smjernice za trogodišnje planiranje rada Tuzlanskog kantona za period 2025. -2027. godina te prateći Akcioni plan Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2025. -2027. godina. Smjernice predstavljaju osnovu za planiranje rada kantonalnih organa uprave u naredne tri godine, kako bi se na adekvatan način obuhvatili razvojni prioriteti koji su definisani Strategijom razvoja TK 2021-2027. godina, Okvirom za implementaciju ciljeva održivog razvoja u BiH, ekspozeom premijera TK i drugim relevantnim dokumentima. Cilj je potencirati ključne aktivnosti koje je neophodno poduzeti u narednom planskom ciklusu, a koje imaju sinergijski efekat za više oblasti društveno-ekonomskog života Kantona. Vizija razvoja Tuzlanskog kantona predstavlja težnju, dugoročnu namjeru, pravac djelovanja i poželjno stanje u budućnosti te je predstavljena pod egidom Tuzlanski kanton - otvorena, ekonomski atraktivna i društveno dinamična evropska regija, koja na prepoznatljiv način osigurava spoj industrijske tradicije, održivog razvoja i kvalitete života, poštovanja ljudskih prava i rodne ravnopravnosti stanovništva koje u njemu boravi, radi i investira. Ostvarenje razvojne vizije realizovat će se kroz tri strateška cilja, razrađena u 12 prioriteta i 48 mjera. Strateški ciljevi Tuzlanskog kantona su usklađeni sa Strategijom razvoja Federacije BiH i Okvirom za ciljeve održivog razvoja u BiH, te su definisani kao: dinamičan i održiv ekonomski razvoj u povoljnom poslovnom okruženju, razvijen inkluzivni i prosperitetni društveni sektor sa jednakim pravima za sve građane i resursno efikasan i održiv infrastrukturni razvoj. U sektoru ekonomskog razvoja, okosnicu predstavljaju digitalizacija i principi zelene ekonomije koji će se protezati kroz aktivnosti unutar prioritetnih područja uključujući, industriju, rudarstvo, sektor malih i srednjih preduzeća i obrta, poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i turizam. Također, djelotvorna, otvorena i odgovorna javna uprava biti će u funkciji unaprjeđenja poslovnog ambijenta i pružanja podrške bržem ekonomskom razvoju. U okviru drugog strateškog cilja, fokus je stavljen na društveni razvoj koji nastoji graditi društvo jednakih mogućnosti, jača društvenu koheziju i solidarnost, osigurava bolju socijalnu uključenost, brigu i zaštitu svih stanovnika te potiče rodnu ravnopravnost bez diskriminacije. Kroz aktivnosti na
unaprjeđenju oblasti obrazovanja i nauke, zdravstvene i socijalne zaštite, sporta, kulture i položaja mladih te unapređenju sigurnosti na Kantonu, doprinijeti će se razvijenom, inkluzivnom i prosperitetnom društvenom sektoru sa jednakim pravima za sve građane koji u njemu žive i borave. Kada je u pitanju održivo upravljanje okolišem, prirodnim i infrastrukturnim resursima, u primarne pravce djelovanja je uvršteno unapređenje zaštite okoliša i planskog korištenja prirodnih resursa i prostora, povećanje energijske efikasnosti te modernizacija saobraćajne i komunalne infrastrukture, što je u konačnici u funkciji osiguranja resursno efikasnog i održivog infrastrukturnog razvoja Tuzlanskog kantona.

Ubrzane procedure za obavljanje pripravničkog staža

Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju uslova, ograničenja, kriterija i postupka za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa branilaca i članova njihovih porodica. Odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih obitelji kao posebno dopunsko pravo utvrđeno je i pravo na obavljanje pripravničkog/volonterskog staža, te da Vlada Kantona utvrđuje, kriterije, uslove postupak i za ostvarivanje navedenog prava. Jedna od izmjena u odnosu na prethodne godine odnosi se na to da će korisnici ovog prava odmah po završetku obrazovanja moći, bez čekanja javni poziv, tražiti stručno usavršavanje kod željenog poslodavca te da su sve procedure olakšane i ubrzane.

Infografike o herojima odbrambeno-oslobodilačkog rata

Vlada je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2024. godinu. U cilju očuvanja sjećanja na dešavanja iz prethodnog odbrambeno oslobodilačkog rata, Ministarstvo za boračka pitanja opredijelilo se da, iz postojećih sredstva planiranih Programom korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2024. godini, izdvoji dio sredstava za projekat Infografika o devet heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata i Infografika o heroinama odbrambeno – oslobodilačkog rata, dobitnicama priznanja “Zlatni ljiljan”. Infografike bi bile podijeljene svim osnovnim i srednjim školama i određenim javnim ustanovama na području Tuzlanskog kantona te postavljene na vidna mjesta kako bi bile dostupne učenicima i ostalim građanima. Prema dostavljenom prijedlogu JU “Memorijalni centar Sarajevo” će sufinansirati projekat sa 50% vlastitih sredstva. Ukupna vrijednost projekta bi, prema prijedlogu, iznosila cca 23.000 KM, odnosno 300 KM po jednoj infografici.
Navedeni projekat je već uspješno realizovan na području Kantona Sarajevo a zatim i u Bosansko-podrinjskom kantonu – Goražde.   

Vraćanje uloženog kroz projekte korisnicima lovišta

Vlada je dala saglasnost na Program korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta za 2024. godinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK. Ukupan iznos sredstava prikupljenih od naknade za zakup 13 sportsko-privrednih lovišta za 2024. godinu planiran Programom iznosi 45.000 KM a u skladu sa sredstvima planiranim Budžetom Tuzlanskog kantona za 2024. godinu. Raspodjela sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta za 2024. godinu će se vršiti na način da će se korisnicima lovišta odobriti sredstva za finansiranje ili sufinansiranje projekata kojima se unaprjeđuje lovstvo na području Tuzlanskog kantona u visini naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta koju je korisnik lovišta uplatio u Budžet Tuzlanskog kantona. Projekte kojima se unaprjeđuje lovstvo na području Tuzlanskog kantona mogu kandidovati udruženja građana lovačka društva koja imaju zaključen Ugovor o dodjeli u zakup sportsko privrednih lovišta sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

400 hiljada KM kao podrška kulturi

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava u iznosu od 400.000 KM sa potrošačke jedinice Podrška u oblasti kulture u 2024. godini. Odlukom je propisano da će se vršiti raspodjela sredstava koja su utvrđena u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2024. godinu za sufinansiranje programa/projekata u oblasti kulture putem javnog poziva u ukupnom iznosu od 210.000 KM, programa/projekata izdavačke djelatnosti u ukupnom iznosu od 80.000 KM, sufinansiranje realizacije manifestacije „Dani evropskog naslijeđa“ i projekta „Razvoj čitalačke pismenosti“ u iznosu od 45.000 KM, naknadu članovima Savjeta za kulturu u iznosu od 5.000 KM,
sufinansiranje programa/projekata u oblasti kulture i programa projekata izdavačke djelatnosti putem posebnih odluka Ministarstva u iznosu od 60.000 KM. 

Ove godine više od 800 hiljada KM za podršku mladima

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava u iznosu od 844.000 KM sa potrošačke jedinice Podrška mladima u 2024. godini.  Dio sredstava bit će raspoređen putem javnog oglašavanja a dio će se dodjeljivati u skladu sa posebnim odlukama Ministarstva i potpisanim ugovorima. U 2024. godini predviđeni su Javni pozivi za 4 programa koja će provesti Ministarstvo i to: Program subvencioniranja kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih za koji je predviđeno 210.000 KM, Program subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama za koji je predviđeno 189.000 KM, Program finansiranja i sufinansiranja projekata omladinskih udruženja koji će imati za cilj unaprjeđenje položaja mladih i jačanje omladinskog aktivizma u Tuzlanskom kantonu, Program finansiranja i sufinansiranja projekata neprofitnih organizacija za projekte iz Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona 2020.-2024. i Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2021-2027. godine, a u cilju ostvarenja politika prema mladima, strategije prema mladima i programa djelovanja za mlade, a u skladu sa potrebama i problemima mladih. U svojim programima djelovanja za mlade koji se tiču stambenog zbrinjavanja, subvencija troškova dječjih vrtića, samozapošljavanja Ministarstvo je proširilo definiciju starosne dobi mladih iz Zakona o mladima FBiH do navršenih 35. godina života. 

Ostale odluke

Vlada TK usvojila je Periodični izvještaj Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu te donijela Odluku o usvajanju godišnjeg obračuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odobrenje dopune Plana novčanih tokova za period od 01.04. do 30.06.2024. godine Odbora za likvidnost Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu i utvrđenu gornju granicu rashoda i izdataka do kojih će se odobriti operativni planovi budžetskih korisnika za navedeni period. Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona je zaduženo  da izvrši odobravanje operativnog plana Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.04.-30.06.2024. godine iz budžetskih sredstva u iznosu od 171.998.118 KM u skladu sa Pregledom zahtjeva budžetskih korisnika i odobrenih rashoda i izdataka (budžetska sredstva) u operativnnom planu budžeta za period 01.04.-30.06.2024. godine, koji je sastavni dio Odobrenja i odobravanje operativnog plana u dijelu vlastitih prihoda, grantova, donacija i namjenskih prihoda u iznosu od 30.000.000 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Program o utrošku namjenskih  sredstava uplaćenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila za 2024. godinu. 

Vlada TK  donijela je Odluku kojom prihvata tekst Aneksa Sporazuma o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaće zaposlenika u ustanovama kulture Tuzlanskog kantona koji plaće i naknade primaju iz Budžeta Kantona.

Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva zdravstva o raspoređivanju sredstava odobrenih Budžetom Tuzlanskog kantona na ekonomskom kodu Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za 2024. godinu (plaćanje pruženih zdravstvenih usluga neosiguranim licima sa područja Tuzlanskog kantona i plaćanje obaveza nastalih po osnovu organizacije pregleda lica umrlih izvan zdravstvene ustanove – mrtvozorstvo) u ukupnom iznosu od 1.370.500 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“ u iznosu od 7.000 KM Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice za izradu Revizija Glavnog projekta rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje objekta SODA SO Tuzla.

Također je odobren iznos od 7.000 Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice za izradu Projekat uklanjanja dijela prizemlja i I sprata objekta SODA SO Tuzla.

Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice odobren je i iznos od 7.000 KM za izradu stručne ocjene tehničke dokumentacije po osnovu primjene mjera zaštite od požara i zaštite na radu za Glavni projekat rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje objekta SODA SO Tuzla i stručna ocjene za Projekat uklanjanja građevine.

Vlada je odobrila iznos od 28.000 KM Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice za izradu elaborata - stručnog mišljenja o potrebi donošenja izmjena i dopuna Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh Zaštićenim pejzažom Konjuh  te sredstva u iznosu od 49.000 KM za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje objekta SODA SO Tuzla.
 
Vlada je donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2024. godinu.  

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom se utvrđuje pravo na isplatu pomoći iz sredstva Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu u iznosu 300 KM uslijed inflatornog rasta cijena. Pravo na pomoć ima lice koje ima zasnovan radni odnos i koje je zatečeno u radnom odnosu kod budžetskog korisnika Tuzlanskog kantona na dan isplate novčanog iznosa, izuzev izabranih dužnosnika i nosilaca izvršnih funkcija u smislu Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona. 

Vlada je donijela odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće i visine naknade za ishranu u toku rada za mart 2024. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je pokroviteljstvo XI Simpozija magistara farmacije Tuzlanskog kantona sa međunarodnim učešćem u organizaciji Komore magistra farmacije Tuzlanskog kantona, bez finansijske potpore.

Vlada je donijela Zaključak da je razmatrala Informaciju Ministarstva obrazovanja i nauke o realizaciji Odluke Vlade Tuzlanskog kantona od 19.09.2023. godine, te konstatuje da Univerzitet u Tuzli nije iskazao ukupne potrebe za raspisivanje konkursa na sve pozicije za koje, na osnovu utvrđenih kadrovskih baza, postoji potreba za izborom nastavnika/saradnika sa zasnivanjem radnog odnosa sa punim ili dijelom radnog vremena. Zaključkom je JU Univerzitet u Tuzli zadužen da, u roku od 15 dana utvrdi prijedlog za raspisivanje konkursa za izbor u naučno-nastavna zvanja za sve raspoložive nastavne sate koji ostanu neraspoređeni nakon što se na postojeće nastavnike rasporedi minimalan broj sati koji mogu izvoditi u skladu sa Standardima i normativima visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona. 

Vlada Tuzlanskog kantona također je dala saglasnost Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli za raspisivanje konkursa za izbor u naučno-nastavna zvanja sa zasnivanjem radnog odnosa, za sljedeće pozicije: Akademija dramskih umjetnosti - saradnik u saradničko zvanje viši asistent za uže umjetničke oblasti „Gluma“, saradnik u saradničko zvanje viši asistent za uže umjetničke oblasti „Gluma“; Ekonomski fakultet - saradnik u saradničko zvanje asistenta za užu naučnu oblast „Digitalna ekonomija“; Fakultet elektrotehnike - saradnik u saradničko zvanje asistenta za užu naučnu oblast „Računarstvo i informatika“; Rudarsko-geološko-građevinski fakultet - nastavnik u sva naučno-nastavna zvanja za užu naučnu oblast „Mineralogija i petrologija“, saradnik u saradničko zvanje višeg asistenta za uže naučne oblasti „Opšta sigurnost“, „Regionalna geologija“ i saradnik u saradničko zvanje asistent za užu naučnu oblast „Geookolinski inženjering“, po jedan izvršilac.

Vlada je također dala suglasnost Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli za raspisivanje konkursa za izbor u saradnička zvanja sa zasnivanjem radnog odnosa na Fakultetu elektrotehnike, suradnik u saradničko zvanje asistenta za užu naučnu oblast „Elektroenergetske mreže i sistemi“; Prirodno-matematičkom fakultetu, suradnik u saradničko zvanje viši asistent za užu naučnu oblast „Fizička geografija“, suradnik u saradničko zvanje asistent za uže naučne oblasti: „Biosistematika i morfologija biljaka“, „Opća i eksperimentalna fizika“, Opća i teorijska fizika“, „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“, „Biosistematika i morfologija  životinja“,ekologija biljaka i životinja“ i „Teorijska matematika“ , po jedan izvršilac.

Vlada je donijela odluke o davanju saglasnosti za prijem jednog državnog službenika na određeno vrijeme i dva namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa.

Vlada je upoznata sa Izvještajem o radu i finansijskom poslovanju JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla za 2022. godinu koji će biti dostavljen Skupštini TK. 

Vlada TK donijela je zaključak kojim je prihvatila izjašnjenja Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK i Ministarstva za boračka pitanja na zakone u skupštinskoj proceduri. 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o prihvatanju teksta vansudske nagodbe.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu za boračka pitanja da raskine Ugovor o zakupu poslovnog prostora sa dosadašnjim zakupodavcem Mevludinom Arapčićem iz Tuzle i za uzimanje u zakup novog poslovnog prostora prema ponudi „Zlatne lagune“ doo Gračanica.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK donijela je tri rješenja o imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Vlada TK dala je suglasnost na Odluku Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona o odobravanju sredstava JU “Memorijalni centar Sarajevo”, u visini 15.000 KM za sufinansiranje realizacije projekta izrade Infografika o devet heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata i Infografika o heroinama odbrambeno - oslobodilačkog rata, dobitnicama priznanja “Zlatni ljiljan”.

49 RSVTK 26.03.2024