Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 49. redovna sjednica Vlade TK

21.02.2023

Vlada 21 02 2023 Istovremeno Zavod je zadržavao troškove na približno istom nivou, te su u 2021.godini, kada je Zavod poslovao sa najvećim gubitkom, troškovi bili na nivou 2017. godine kada Zavod nije imao gubitaka u poslovanju. S tim u vezi, u dokumentu se navodi da Zavod i u tekućoj godini namjerava nastavak mjera štednje koje su uvedene tokom 2022. godine. Planom sanacije Zavod je predvidio niz mjera koje podrazumijevaju povećanje konkurentnosti na tržištu, uvođenje novog spektra usluga, izrada i ponuda paketa usluga za klijente, te ubrzanje naplate potraživanja s jedne strane, te smanjivanje svojih troškova s druge strane. Istovremeno Zavod je predložio i nekoliko mjera koje očekuju od osnivača, odnosno Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona.
U cilju usklađivanja radnih mjesta i odjeljenja u skladu sa propisima i standardima potrebnim za djelatnost koju Veterinarski zavod obavlja, Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona" Tuzla.
Vlada je danas prihvatila Izvještaj Kantonalne uprave civilne zaštite o korištenju finansijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo u 2022. godini, te dala saglasnost na Plan korištenja finansijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo u 2023. godini.
Na današnjoj sjednici Vlada je, dala saglasnost na Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije intervencije i resocijalizacije maloljetničke delinkvencije za 2023. godinu. Za ove namjene u Budžetu Kantona za 2023. godinu je planirano 20.000 KM kojima će se podržati realizacija projekata organizacija i udruženja koji doprinose prevenciji bolesti ovisnosti o drogama i realizaciji ciljeva programa prevencije, intervencije i resocijalizacije u oblasti maloljetničke delinkvencije čije se projektne aktivnosti mogu planirati i realizirati isključivo tokom 2023. godine.
Na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona na Ugovor o zakupu poslovnog prostora koji se nalaze u ulici Vukovarska br. 23, u Tuzli za smještaj Policijske stanice Istok, Policijske uprave Tuzla. Policijska stanica Istok trenutno je smještena u također u iznajmljenom objektu u neuslovnim prostorijama, površine 340 m2, naselju Slavinovići u Tuzli, gdje se suočavala sa brojnim problemima sa smještajem, pri čemu su najizraženiji problemi u pogledu veličine, zagrijavanja, održavanja čistoće, a što je ograničavalo i obavljanje osnovnih zadataka Stanice. Novi prostoru u Ulici Vukovarska br.23, površine 550m2, prema mišljenju Komisije Policijske uprave Tuzla po veličini i broju, te rasporedu prostorija i lokaciji u gradu Tuzla odgovora potrebama navedene stanice.
Danas je Vlada usvojila Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2023-2025. godina. Radi se o planskom trogodišnjem dokumentu koji sadrži pregled ulaganja u javne investicijske projekte, sa objedinjenim podacima o ukupno potrebnim i utrošenim sredstvima, te sredstvima planiranim za finansiranje projekata iz budžeta, kredita, donacija i/ili drugih izvora. Shodno ovom dokumentu planirano je da će u periodu 2023-2025. godina za realizaciju projekata biti utrošeno ukupno 100.067.617 KM, od čega za projekte u implementaciji 77.125.461 KM, a za kandidovane projekte 22.942.156 KM.
Vlada je danas odobrila obnovu Ugovora o koncesiji za zahvatanje vode iz vlastitog izvora vodosnabdijevanja – bunara za sanitarne i tehnološke potrebe poslovnog skladišno-prodajnog objekta sa pratećim sadržajima koji se nalazi u krugu privrednog društva „ORIJENT" u naselju Uroža, grad Srebrenik. Ugovor će se obnoviti na polovinu ranije ugovorenog roka, odnosno na period od dvije godine i šest mjeseci.
Također, Vlada je dala saglasnost na tekst Prijedloga Sporazuma o raskidu Ugovora o koncesiji za zahvatanje vode iz vlastitog izvora vodosnabdijevanja – kopanog bunara, koji se nalazi u krugu privrednog društva „Profine BH" d.o.o. Živinice.
Danas je Vlada odobrila prijenos prava vlasništva terenskog motornog vozila Ford Kuga sa Ministarstva finansija na JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, bez naknade.
Zbog usklađivanja Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji sa odredbama Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu, Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak.
Vlada je danas dala saglasnost Ministarstvu obrazovanja i nauke za popunu radnog mjesta državnog službenika, stručnog savjetnika za saobraćajnu edukacijuu Odsjeku za administrativne poslove i saobraćajnu edukaciju Odjeljenja za saobraćajnu edukaciju, putem internog premještaja državnog službenika.
Također, Ministarstvu je data saglasnost za prijem višeg referenta za polaganje ispita iz upravljanja motornim vozilom svih kategorija, višeg referenta za polaganje ispita iz upravljanja motornim vozilom „B" i „C" kategorije i višeg referenta za administrativne poslove na određeno vrijeme.
Općinskom sudu u Tuzli je data saglasnost za prijem jednog namještenika, višeg referenta za operativno-tehničke poslove (daktilograf) u radni odnos na neodređeno vrijeme i dva namještenika, višeg referenta za unos dokumenata i prijem pošte i višeg referenta za sudska izvršenja u radni odnos na određeno vrijeme do povratka odsutnih namještenika sa bolovanja, a najduže na period do tri godine.