Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 47. redovna sjednica Vlade TK

08.02.2023

Vlada 01 08 02 2023U saradnji sa kantonalnim ministarstvima te gradskim/općinskim vijećima Ured je sačinio popis institucija u kojima se obavljaju javne funkcije te u konačnici utvrdio postojanje 315 institucija, a do momenta podnošenja informacije dostavljeno je ukupno 498 prijava nosilaca javnih funkcija. Bitno je napomenuti da se radi o kontinuiranoj obavezi navedenih institucija odnosno osoba u čijem opisu poslova je dostava navedenih podataka. Treba istaći da je većina institucija počela sa implementacijom Zakona, odnosno izvršila svoju primarnu obavezu usklađivanja svojih općih akata na način kako to Zakon nalaže, ali da je značajan i broj institucija koji svoju obavezu još uvijek nisu izvršili. Ured je u ovom momentu u cjelosti fokusiran na izradu registra podataka o nositeljima javnih funkcija i imovini koji će kao takvi biti javni i dostupni građanima Tuzlanskog kantona. Ured će svakako u skladu sa kadrovskim i tehničkim kapacitetima , izvršiti detaljnu analizu samog zakona a uzevši u obzir probleme sa kojim se Ured susreće pri njegovoj praktičnoj primjeni te navedenu analizu uključiti u narednu informaciju koju će dostaviti Vladi a sve sa ciljem efikasnije primjene i provedbe Zakona.

 

Milion KM za podršku povratku prognanih osoba
Vlada je danas donijela Program, te utvrdila uslove, kriterije i postupke za raspodjelu ukupno milion KM koliko je Budžetom planirano za podršku povratku prognanih lica. Program obuhvata pomoć drugim nivoima vlasti u slučaju potreba za hitnim intervencijama u zonama povratka i kolektivnim centrima, za što je planirano 560.000,00 KM, za projekte održivog povratka planirano je 410.200,00 KM, a za sufinansiranje troškova readmisije ranjivih readmisiranih osoba koje se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji 29.800,00 KM. Kada je u pitanju pomoć drugim nivoima vlasti sredstva će se dodjeljivati općinama/gradovima/udruženjima za rješavanje problema u zonama povratka i kolektivnim naseljima gdje borave raseljene osobe. Uslovi za dodjelu ovih sredstava su da se radi o mjesnim zajednicama/naseljima/udruženjima u kojima žive, odnosno, čiji su članovi povratnici ili da se radi o kolektivnim naseljima u kojima je potrebna intervencija na infrastrukturnim objektima i objektima kolektivnog stanovanja. Kada je u pitanju sufinansiranje projekata održivog povratka, za što je osigurano ukupno 410.200 KM, sredstva su namijenjena za realizaciju samostalnih projekata u iznosu do 6.000,00 KM po povratniku koji je imao status raseljene osobe/izbjeglice, a odabir korisnika vršit će Ministarstvo putem javnog poziva.

 

Ostale odluke
Vlada je danas prihvatila Izvještaj o poduzetim mjerama sa preporukama iz konačnog izvještaja o finansijskoj reviziji Ureda za reviziju institucija u FBiH, u JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović" Gračanica za 2021.godinu.
Također, prihvaćena je Informacija Ministarstva finansija o uočenim nedostacima iz prethodne revizije za 2022. godinu. S tim u vezi, Vlada je zadužila sve budžetske korisnike da poduzmu aktivnosti na otklanjanju uočenih nedostataka.
Vlada je danas donijela odluke o prijenosu ranije nabavljenih stalnih sredstava, koja se knjigovodstveno vode na budžetskoj poziciji Kantonalne uprave civilne zaštite, na gradove Tuzla i Živinice, te općine Čelić, Kladanj i Teočak.
U cilju realizacije Zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona, a radi obezbjeđenja finansijskih sredstava za nabavku linearnog akceleratora za potrebe JZU UKC Tuzla i dostavljenih zahtjeva budžetskih korisnika Kantonalne uprave civilne zaštite, JU Bosanski kulturni centar Tuzla, Ministarstva finansija i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, Vlada je na današnjoj sjednici zadužila Ministarstvo finansija da pokrene proceduru izrade Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu i Izmjena i dopuna Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu. Rok za dostavljanje rebalansa Budžeta Vladi Tuzlanskog kantona je 14.02.2023.godine.
Vlada je danas utvrdila kriterije, uslove i postupak za raspodjelu planiranih sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2023. godinu na poziciju Troškovi manifestacija. Iz ovih sredstava planirana je podrška manifestacijama koje afirmiraju društveni, ekonomski, privredni, kulturni, sportski i drugi razvoj Tuzlanskog kantona, uključuju ili su uključeni u programe manifestacija međunarodnog karaktera i saradnje ili su sajamskog karaktera i realizuju se na području Tuzlanskog kantona.
Zbog neophodnosti usklađivanja sa federalnim propisima Vlada je danas izmijenila i dopunila Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele stipendija braniocima i članovima njihovih porodica.
Vlada je danas dala saglasnosti za isplate naknada predsjedniku i članovima Komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa prvog ciklusa studija Opće pravo koji se izvodi na području Tuzlanskog kantona na dislociranom odjeljenju organizacione jedinice Pravni fakultet Univerziteta u Travniku, kao i predsjedniku i članovima Komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa prvog ciklusa studija Poslovno pravo koji se izvodi na području Tuzlanskog kantona na dislociranom odjeljenju organizacione jedinice Pravni fakultet Univerziteta u Travniku.
U cilju ispunjavanja odredbi sporazuma sa sindikatima, Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, naknade za ishranu u toku rada i naknade za korištenje godišnjeg odmora uposlenicima JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona.
Sa zadatkom da sačini Program obilježavanja 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine i isti u formi prijedloga dostavi Vladi Tuzlanskog kantona na odlučivanje, Vlada je danas formirala koordinaciono tijelo za obilježavanje 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.
Vlada je danas dala saglasnosti Kantonalnom zavodu za pružanje pravne pomoći za prijem državnog službenika, stručnog saradnika za parnični, vanparnični, izvršni, upravni postupak i upravni spor, te Općinskom sudu u Srebreniku tri namještenika, operatera na telefonskoj centrali (portir-domar), višeg referenta za prijem i unos dokumenata i višeg referenta za administrativno-tehničke poslove u ZK odjeljenju na neodređeno vrijeme.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je donijela više rješenja o razrješenju i imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.