Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Održana 47. redovna sjednica Vlade TK

12.03.2024

Značajan trend rasta sredstava za projekte Programa javnih investicija TK

Vlada TK usvojila je Izvještaj o implementaciji Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona u 2023. godini Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona. Prema podacima dostavljenim u IP obrascima o realizaciji projekata u 2023. godini i informacijama dobivenim u kontaktima sa predstavnicima ministarstava, gradova/općina i javnih preduzeća/ustanova u toku prošle godine završeno je ukupno 6 projekata čija vrijednost iznosi nešto više od 25 miliona KM za razliku od 2022. godine kada je završeno ukupno 13 projekata u vrijednosti od 8,8 miliona KM. Izvještaj sadrži podatke o 52 projekta u implementaciji čija ukupna planirana vrijednost iznosi 295.568.658 KM, od čega se 274.305.540 KM odnosi na domaće izvore finansiranja, a 21.263.118 KM na ino-sredstva. U okviru Programa javnih investicija identificirana su dva izvora finansiranja, i to domaći (budžetska sredstva namijenjena za finansiranje javnih investicija i sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz kredita i donacija, budžetska sredstva od GSM licence, sredstva kantona, gradova, općina, javnih preduzeća, fondova, banaka i krajnjih korisnika za sufinansiranje projekata) i ino (krediti ili donacije međunarodnih finansijskih institucija - Svjetska banka, Evropska investiciona banka, Evropska komisija, te vlade pojedinih zemalja). Među ino izvorima finansiranja projekata u okviru Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona u 2023. godini identificirani su Austrijska agencija za razvoj (ADA), Europska banka za obnovu i razvoj - EBRD, Švedska agencija za međunarodnu razvojnu suradnju - SIDA, Investicijski okvir za zapadni Balkan - WBIF, Evropska investiciona banka - EIB, OPEC Fond za međunarodnu saradnju, Turska agencija za saradnju i koordinaciju – TIKA, Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede - IFAD i drugi. Evidentiran je značaj trend porasta izdvajanja sredstava za projekte u okviru Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona, s obzirom na to da je vrijednost realizovanih sredstava u 2023. godinu više nego udvostručena u odnosu na vrijednost realizovanih sredstava u 2018. godini. Također, zabilježen je značajan porast povlačenja sredstava iz ino izvora, obzirom da je iznos realizovanih ino sredstava u 2023. godini za skoro deset puta veći od iznosa koji je iz ovih izvora realizovan u 2018. godini. Za finansiranje projekata u 2023. godini najviše sredstava je utrošeno osam projekata na području grada Gradačca, ukupno 10.711.472 KM, i to najvećim dijelom za projekte iz oblasti vodosnabdijevanja i sanitacije te projekte iz oblasti transporta i skladištenja, što je u skladu sa realizacijom u prošloj godini, kada je najviše sredstava utrošeno u okviru osam projekata koji se implementiraju na području grada Gradačca, u ukupnom iznosu od 12.320.784 KM. 

Preciziranje nadležnosti za imovinu Kantona

Vlada TK utvrdila je prijedlog Zakona o dopuni Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona. Na osnovu analize i prikupljenih podataka o stanju imovine Tuzlanskog kantona i kantonalnih organa i institucija, zaključeno je da Tuzlanski kanton posjeduje imovinu na području svih lokalnih zajednica koje su u različitim fazama ažurnosti svojih registara. Imovina za koju se smatra da je vlasništvo TK posjeduje različitu dokumentaciju, u smislu da je kod određenog dijela nekretnina ta dokumentacija uredna i potpuna, kod jednog dijela nekretnina djelimična, dok za jedan dio nekretnina ne postoji dokumentacija na osnovu koje bi se izvršili upisi. Za određeni dio imovine potrebno je, u skladu sa propisima na snazi, provesti moguće i adekvatne postupke kako bi upisom u zemljišne knjige i katastar i postala vlasništvom Tuzlanskog kantona. Vlada TK podržala je prijedlog da se Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona dodijele, odnosno vrate poslovi vezani za imovinsko-pravne i druge stvarno-pravne poslove u vezi sa imovinom Tuzlanskog kantona i kantonalih organa i institucija, budući da su ranije navedeni poslovi upravo i bili u nadležnosti ovog ministarstva. Da bi se to realiziralo najoptimalnije rješenje jeste formiranje organizacione jedinice za imovinu i imovinsko-pravne poslove unutar Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, koja bi imala isključivu nadležnost za obavljanje poslova vezanih za imovinu. 

Definisani detalji ovogodišnje raspodjele sredstava od ekoloških naknada 

Vlada Tuzlanskog kantona dala je suglasnost na Odluku o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice. 
Također je data saglasnost na Program raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2024. godinu sa budžetskim sredstvima i transferima. Osnovne namjenske prihode koji pripadaju Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice čine sredstva po osnovu Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH odnosno 70 % od ukupnih prihoda Federalnog fonda zaštite okoliša prikupljenih sa područja Tuzlanskog kantona, sredstva od naknada zagađivača okoliša od pravnih i fizičkih osoba i posebnih naknada za okoliš koje plaćaju pravne i fizičke osobe pri svakom registriranju vozila po Uredbi o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registriranju motornih vozila i Uredbi o vrstama naknada i kriterijima za obračun naknada za zagađivače zraka i prihodi po Uredbi o načinu raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za posebne kategorije otpada i uslovima za dodjelu poticajnih sredstava te je po toj osnovi u ovoj godini planiran ukupan prihod u iznosu od 5.203.550 KM. Zajedno sa prenesenim sredstvima iz 2023. godine u iznosu od 2.262.205 KM, sredstvima dobijenim po presudi protiv tuženog Grada Lukavca u iznosu od 448.323 KM, sredstvima od transfera u iznosu od 617.800 KM, ukupan očekivani raspoloživi iznos prihoda u 2024. godini je 8.531.878 KM. Od ovog iznosa kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (općine/gradovi) planirani su u ukupnom iznosu 1.430.000 KM. U okviru toga planirana su sredstva za redovna sredstva općinama/gradovima, kapitalna sredstva za općine/gradove po kriteriju „velikih zagađivača“ i kriteriju za nerazvijene općine, izgradnja pretovarnih stanica. Također su planirana sredstva u iznosu od 500.000 KM za javnu ustanovu Zaštićeni pejzaž „Konjuh“, u skladu sa Zakonom o osnivanju JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“. Kao subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima, planirana su sredstva od 1.125.644 KM, za projekte privatnih preduzeća za poticaje u vidu finansijske pomoći za aktivnosti sakupljanja i reciklaže posebnih kategorija otpada po Uredbi o načinu raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za posebne kategorije otpada i uslovima za dodjelu poticajnih sredstava. Dodjela ovih sredstava će se vršiti po javnom pozivu.

Sufinansiranje troškova energenata za socijalno ugrožene

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2024. godinu „Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih“ Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK. Program raspodjele sredstava obuhvata sufinansiranje troškova električne energije raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima i kućicama Holandske Vlade u ukupnom iznosu od  94.800 KM i troškova nabavke ogrjeva (uglja, drva) raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima i najugroženijim raseljenim porodicama u individualnom smještaju u iznosu od 50.000 KM te sufinansiranje troškova socijalno neprofitnog stanovanja u ukupnom iznosu od 60.000 KM.   

Poboljšanje egzinstencije povratnika

Vlada TK donijela je Program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu Podrška povratku prognanih lica u iznosu od 1.500.000 KM. Na osnovu Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak je predložilo u Budžetu za 2024. godinu, a Vlada i Skupština Tuzlanskog kantona prihvatile budžetske stavke za sufinansiranja „Podrške povratku prognanih lica“ na području TK-a i 13 općina RS-e, (Doboj, Modriča, Vukosavlje, Lopare, Ugljevik, Bijeljina, Zvornik, Šekovići, Osmaci, Milići, Vlasenica, Bratunac i Srebrenica) koje gravitiraju TK- u iznosu od 1.5 milion KM. Program raspodjele sredstava obuhvata: subvenciju drugim nivoima vlasti u slučaju potreba za hitnim intervencijama u zonama povratka i kolektivnim centrima  u iznosu od 925.000 KM, subvenciju neprofitnim organizacijama, privatnim preduzećima i poduzetnicima za njihove aktivnosti na pomoći povratnicima  od 73.000 KM, subvenciju privatnim preduzećima 10.000 KM, sufinansiranje troškova readmisije ranjivih readmisiranih osoba koje se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji 30.000 KM, subvenciju prevoza učenika povratničke populacije za
općinu Srebrenica 50.000 KM, subvenciju troškova smještaja studenata sa područja povratničkih općina RS-a 100.000 KM, subvenciju troškova rada pokretne ambulante u povratničkim općinama 12.000 KM te subvenciju doprinosa privatnim preduzećima i poduzetnicima za zapošljavanje povratnika 300.000,00 KM. 

Odobrena dopuna plana novčanih tokova za prvi kvartal '24.

Vlada je dala saglasnost na Odobrenje dopune Plana novčanih tokova za period od 01.01. do 31.03.2024. godine Odbora za likvidnost Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu i utvrđenu gornju granicu rashoda i izdataka do
kojih će se odobriti operativni planovi budžetskih korisnika za navedeni period.
Zaduženo je Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona da izvrši odobravanje
operativnog plana Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.03.2024. godine iz budžetskih sredstva po osnovu dopune operativnog plana za mjesec mart 2024. godine u iznosu od 22.796.599 KM u skladu sa Pregledom dopune operativnog plana (budžetska sredstva) za period 01.01.-31.03.2024. godine, koji je sastavni dio Odobrenja u iznosu od 133.757.586 KM i odobravanje dopune operativnog plana u dijelu vlastitih prihoda, grantova, donacija i namjenskih prihoda u iznosu od 12.405.515 KM, a po zahtjevima budžetskih korisnika do iznosa od 15.000.000 KM.

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove po preporuci Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine u vezi sa žalbom Alije Meškovića. Zaključkom je zaduženo Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK da pismenim zahtjevom od Općine Čelić zatraži da u konkretnom predmetu obezbijedi postupanje u skladu sa članom 151. stav (2) Zakona o prostornom uređenju i građenju, kojim je propisana nadležnost općinskog inspektora, članom 118. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH, kojim je između ostalog propisano da rukovodilac organa uprave, kada to potreba službe zahtjeva, može, izuzetno, ovlastiti i drugog državnog službenika da izvrši samo određene poslove inspekcijskog nadzora i članom 34. stav (3) Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kojim je propisano da u slučaju potrebe posla, dva organa državne službe, istog nivoa vlasti, se mogu sporazumjeti o privremenom ili povremenom preuzimanju državnog službenika iz jednog u drugi organ državne službe, bez zasnivanja radnog odnosa u organu koji vrši preuzimanje. Također je  zaduženo Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice da od Grada Tuzla zatraži informaciju da li je Općina Čelić tražila od Grada Tuzla mogućnost da se predmetni slučaj reguliše sporazumom o privremenom ili povremenom preuzimanju državnog službenika.

Vlada TK prihvatila je Analizu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak stručnih kapaciteta institucija sistema za nadležno postupanje u polju maloljetničkog prestupništva sa prijedlogom mjera. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak je zaduženo da u roku od 10 dana, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom obrazovanja i nauku, Ministarstvom pravosuđa i uprave i Ministarstvom zdravstva pripremi i Vladi Kantona dostavi na razmatranje nacrt teksta odgovarajućeg zakonskog rješenja za formiranje interdisciplinarnih mobilnih timova pri centrima za socijalni rad u gradovima i općinama na području Tuzlanskog kantona, a u kontekstu ranije usvojenih zaključaka sa sjednice Vlade Kantona od 24.10.2023. godine i stavova Kolegija od 02.11. i 23.11.2023. godine, te rasprave sa Kolegija Vlade od 07.03.2024. godine. 

Vlada TK prihvatila je Izvještaj o radu Komisije za izradu programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za period septembar 2023. - februar 2024. godine. 

Vlada je prihvatila Mišljenje Ministarstva finansija sačinjeno po Prijedlogu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona za davanje autentičnog tumačenja članova 1., 3. i 20. Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona. Ministarstvo finansija zaduženo je da Mišljenje dostavi Skupštini Tuzlanskog kantona sa Zaključkom Vlade Tuzlanskog kantona.

Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu i pravdanje sredstava sa potrošačke jedinice – Troškovi manifestacija. 

Vlada je dala saglasnost na Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2024. godini Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK. Programom ulaganja utvrđuju se prihodi vodnih naknada koji pripadaju Tuzlanskom kantonu, način i uslovi raspodjele, odnosno ulaganja namjenskih sredstava i način realizacije projekata planiranih Programom za 2024. godinu. 

Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Tekuća rezerva“ Javnoj ustanovi Gimnazija Živinice u svrhu zamjene cirkulacione pumpe za centralno grijanja ( rekonstrukcija grijanja) u iznosu od 2.870 KM.
 
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju iznosa subvencije troškova ishrane i smještaja studenata u studentskim centrima u FBiH. Subvencija je povećana za 30 KM i sada iznosi 249 KM.

Vlada TK dala je saglasnost za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK do povratka odsutnog namještenika na posao sa bolovanja a najduže tri godine. Riječ je o radnom mjestu višeg referenta – vozača motornog vozila.

47 RSVTK (12.03.2024) 2 47 RSVTK (12.03.2024) 1