Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 45. redovna sjednica Vlade TK

24.01.2023

Pravo mogu ostvariti djeca predškolskog uzrasta upisana u predškolsku ustanovu, a koja su iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, privremene novčane pomoći, djeca samohranih roditelja koji sami izdržavaju djecu i djeca sa smetnjama u razvoju, a da nisu korisnici sredstava za istu namjenu po drugom osnovu. Ukupno planirana sredstva za subvencioniranje dijela troškova boravka djece u predškolskim ustanovama iznose 84.000,00 KM.
Vlada je također utvrdila visinu naknade za obrok u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja za djecu iz porodica koje su se našle u stanju socijalne potrebe u iznosu od 2,00 KM po djetetu po danu redovnog prisustva nastavi. Pravo imaju djeca iz porodica koje su se našle u stanju socijalne potrebe, odnosno djeca čiji su roditelji korisnici stalne novčane pomoći, djeca čiji su roditelji materijalno neosigurani i za rad nesposobni, teškog zdravstvenog stanja, samohrani roditelji, a isti ne ostvaruju prihode od kojih bi se izdržavali ili postoje drugi uzroci koji su doveli do toga da se nalaze u teškom stanju socijalne potrebe, a prema ocjeni nadležnog centra za socijalni rad.
Vlada je utvrdila iznos jednokratne novčane pomoći za roditelje sa troje i više djece u visini od 1.500 KM. Pravo iz prethodnog stava mogu ostvariti roditelji za treće i svako slijedeće dijete rođeno u 2023. godini. Za podršku pronatalitetnoj politici kroz realizaciju samo ovog prava, Vlada je ove godine osigurala pola miliona KM.
Također, Vlada je danas dala saglasnost i na Program raspodjele sredstava jednokratnih novčanih pomoći za 2023. godinu koji je donijelo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak. Ovim programom centrima za socijalni rad su, prema broju stanovnika, broju nezaposlenih osoba, broju korisnika stalne novčane pomoći, broju korisnika jednokratnih novčanih pomoći, broju korisnika dodatka na djecu, te broju penzionera sa najnižom penzijom raspoređena su sredstva u ukupnom iznosu 800.000 KM.

 

Ostale odluke
Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Program rada i Finansijski plan Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za 2023. godinu.
Vlada je rad direktora Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Dževada Kormana za period od 01.12.2021. godine do 30.11.2022. godine, ocijenila ocjenom odličan.
Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Odobrenje Plana novčanih tokova za period od 01.01. do 31.03.2023. godine.
Danas je Vlada izmijenila i dopunila uredbe o visini, uslovima, kriterijima i postupku realizacije dodatne novčane pomoći zaposlenim i nezaposlenim majkama porodiljama čime je otkočen proces dalje isplate dodatne novčane pomoći u nepromijenjenom iznosu odnosno, 996 KM za nezaposlene majke porodilje i razlike primljene naknade umjesto plaće do 996 KM za zaposlene majke porodilje.
Vlada TK prihvatila je Izvještaj Ministarstva finansija o efektima primjene modela refundacije uplaćenih sudskih i administrativnih taksi za upis u nadležni registar.
Vlada je dala saglasnost za korištenje namjenskog računa za provođenje postupka finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja Javne zdravstvene ustanove JZU Opća bolnica «Dr. Mustafa Beganović» Gračanica.
Kao i svakog mjeseca, Vlada TK utvrdila je koeficijent za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec januar 2023. godine u iznosu od 1,00. Visina osnovice za obračun novčane egzistencijalne naknade, za period januar - mart 2023. godine iznosi 5,00 KM.
Vlada je odobrila usmjeravanje dijela transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2023. godinu. Ministarstvu privrede je 700KM dodijelilo Udruženje Centar za razvoj i podršku (CRP) Tuzla, u svrhu realizacije projekta „Inovativnim umom do ICT pametnih škola" („PAMETNE ŠKOLE 2") koji se implementira u okviru INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna gora 2014-2020.
S obzirom na promjene radno – pravnog statusa dosadašnjih članova, koji više nisu u mogućnosti učestvovati u radu projektnog tima Vlade TK za implementaciju projekta Pametne škole 2, Vlada je danas donijela Odluku o izmjenama i dopunama ranije odluke o imenovanju Tima, te time izvršila zamjenu određenih članova. Zbog istog razloga izmijenjena je i ranije donesena Odluka o imenovanju Savjeta za visoko obrazovanje.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona za popunu radnog mjesta državnog službenika, pomoćnika direktoraa, putem internog premještaja državnog službenika. Također je data saglasnost Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona za prijem državnog službenika, stručnog saradnika za vanbolničku i bolničku zdravstvenu zaštitu, u radni odnos na neodređeno vrijeme. Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede data je saglasnost za prijem državnog službenika, stručnog savjetnika za vođenje upravnog postupka i normativno – pravne poslove, u radni odnos na neodređeno vrijeme, a Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za prijem državnog službenika, stručnog savjetnika za upravni postupak. Ministarstvu obrazovanja i nauke data je saglasnost za popunu radnih mjesta državnog službenika, pomoćnika ministra za visoko obrazovanje i nauku, i namještenika, višeg referenta za polaganje ispita iz upravljanja motornim vozilom „B" i „C" kategorije" i višeg referenta za opće poslove.
S obzirom da je Vlada Tuzlanskog kantona zaključila Aneks Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona, a kojim je utvrđena neto satnica u oblasti zdravstva u iznosu od 2,75 KM te da puno radno vrijeme radnika traje 40 sati sedmično Vlada je danas prihvatila izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2023. godinu. Ovim je izvršeno usklađivanje ukupnih prihoda i primitaka kao i rashoda i izdataka Zavoda, a Finansijski plan je upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje po hitnoj proceduri.
Vlada je danas prihvatila tekstove aneksa kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu, te dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o grupama poslova i zadataka, uslovima za njihovo obavljanje i okvirnim koeficijentima za obračun plaća u javnim ustanovama visokog obrazovanja.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas razriješila dužnosti člana Upravnog odbora JU „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona" Tuzla, te na ovo mjesto privremeno imenovala novog člana, te donijela više rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova školskih odbora u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona.