Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 42. redovna sjednica Vlade TK

27.12.2022

Vlada 27 12 2022Prvi je Program u okviru kojeg su odabrani korisnici pomoći na ime održivog povratka, pomoć drugim nivoima vlasti u slučaju potreba za hitnim intervencijama u zonama povratka i kolektivnim centrima na ime izgradnje i adaptacije infrastrukturnih objekata kao i readmisija ranjivih readmisiranih osoba, a drugi je Program materijalnog zbrinjavanja raseljenih osoba na području TK-a, putem subvencioniranja troškova električne energije, ogrijeva, i socijalnog stanodavanja, pored čega su obezbjeđena i sredstva za zdravstveno osiguranje i troškove dženaza/sahrana za raseljena lica.
U sklopu projekta pomoći drugim nivoima vlasti, hitne intervencije na infrastrukturnim objektima u povratničkim naseljima i kolektivnim centrima u 2022. godini, u prvih 11 mjeseci realizovano je ukupno skoro 1,8 miliona KM, čime su izvršene hitne intrvencije na 58 infrastrukturnih objekata u 16 gradova i općina. S druge strane za održiv povratak fizičkih lica usmjereno je 218 donacija ukupne vrijednosti 920.400 KM. Od ovog iznosa 96 donacija ili 404.200 KM je usmjereno na povratak u sredine u Tuzlanskom kantonu, a 122 donacije ili 516.200 KM za povratnike u entitetu Republika Srpska.
Analizom perioda od 2018. godine, može se zaključiti da je povećanje ulaganja u rekonstrukciju i izgradnje infrastrukturnih objekata u povratnička naselja doprinijelo zaustavljanju pada ostvarenog broja povrataka što je u konačnici poboljšalo osnovicu za ekonomsku i socijalnu stabilnost povratničke populacije.
Kada je u pitanju broj registrovanih povrataka, u 2022. godini evidentirano je ukupno 98 novih povratnika, od čega 32 na područje Tuzlanskog kantona i 66 na područje entiteta Republika Srpska.
Osim navedenog, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak je realiziralo Program materijalnog zbrinjavanja socijalno ugroženih lica ukupne vrijednosti 224.800,00 KM iz čega su sufinansirani troškovi električne energije i nabavke uglja za zagrijavanje prostorija, subvencije za zdravstveno osiguranje raseljenih osoba na području Tuzlanskog kantona, te naknade troškova ukopa/dženaza umrlih lica koja imaju/imali status raseljenog lica na području Tuzlanskog kantona.
Ukupna ulaganja za podršku raseljenim osobama i povratnicima, Vlade Tuzlanskog kantona putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, rezultirala su smanjenjem broja raseljenih lica na području TK-a sa 8.943 u 2021. na 8.720 u 2022. godini (za 10 mjeseci), što je manje za 223 raseljene osobe.
Na osnovu neposrednog kontakta sa raseljenim licima koja izražavaju želju za povratkom, broja podnesenih prijava za dobrovoljni povratak, kao i prijava na javne oglase, može se konstatovati da proces povratka slabi na intenzitetu ali da još nije završen, navodi se u Informaciji.

 

Jesenja sjetva izvršena na većim površinama nego 2021.godine
Jesenja sjetva prema dostavljenim podacima na području Tuzlanskog kantona realizovana je na površini od 6.626,50 ha, poljoprivrednog zemljišta, navodi se u danas usvojenom Izvještaju o realizaciji plana jesenje sjetve u 2022. godini za područje Tuzlanskog kantona. Planom jesenje sjetve u 2022. godini na području Tuzlanskog kantona planirana je sjetva žitarica, povrtnog bilja, industrijskog i krmnog bilja na površini od 7.317 ha, što ukazuje da sve planirane površine nisu zasijane, odnosno da je sjetva izvršena na oko 90% planiranih površina. Najveće površine zasijane su pšenicom i to 3.004 ha, odnosno 87,55 % od planiranih površina. Pšenica je zastupljena u procentu od 45,33 od ukupno ostvarenog plana jesenje sjetve svih kultura. Ostala strna žita su zasijana na površinama od 1.772,50 ha, što čini 93,06 % od planiranih površina za sjetvu tim kulturama. Industrijsko bilje zasijano je na površini od 10 ha što je 200 % u odnosu na plan. Povrtnim biljem zasijano je 497 ha, a što je 92,38 % u odnosu na plan. Od planiranih 1.482 ha za krmno bilje zasijano je 1.393 ha odnosno 93,99% u odnosu na plan.
Iako je sjetva izvršena na površini manjoj od planirane, ohrabruje uporedni podatak da je jesenja sjetva ove godine je ostvarena na površini koja je za 881,20 ha, odnosno 15,34% veća u odnosu na sjetvu u 2021. godini. Površina zasijana pšenicom kao najvažnijom strnom žitaricom je 3.004 ha, što je za 517 ha, odnosno 20,79% više u odnosu na prošlu godinu. Površina zasijana industrijskim biljem je ista kao i u prethodnoj godini. Sjetva povrtnih kultura veća je za 497,00 ha odnosno za 27,70% dok je sjetva krmnih kultura u odnosu na prošlu godinu veća za 100 ha odnosno za 15,34% .
Stepen realizacije jesenje sjetve po općinama/gradovima je različit i kreće se od 61,06% na području općine Teočak do 101,69 % na području općine Kalesija.
Iz prethodne tabele se vidi da je u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu skoro u svim općinama i gradovima došlo do povećanja sjetvenih površina i to od 1,72% na području grada Gračanica, do 75,86 % na području općine Sapna. Samo u općinama Doboj Istok i Kladanj došlo je do neznatnog smanjenja sjetvenih površina dok su u općini Banovići zasijane površine na nivou prošle godine.

 

Ubrzo početak rada Centra za autizam „Meho Sadiković" u Tuzli
Danas je Vlada prihvatila i Informaciju o realizaciji aktivnosti na uspostavljanju Centra za autizam Tuzla. Prema ovoj informaciji, nakon što su u 2021. godini završeni građevinski radovi i izvršen je tehnički prijem objekta Centra, ovaj objekat dobio je i upotrebnu dozvolu. S druge strane interresorna radna grupa je izradila Zakon o osnivanju Javne ustanove Centar za autizam Tuzla, kojim je predviđeno da se u Budžetu TK za 2022. godinu osigura 692.000 KM za nesmetano funkcionisanje Centra. Imenovane su upravljačke i rukovodne strukture Centra sa zadatkom da utvrde unutrašnju organizaciju i sistematizaciju, da izvrše prijem radnika po sistematizaciji Centra, a uporedo s tim pokrenu i proces nabavke potrebne opreme. U 2022. godini Vlada Tuzlanskog kantona je donijela standarde i normative Javne ustanove Centar za autizam „Meho Sadiković" Tuzla, čime je stvoren okvir za početak rada ove ustanove.
Standardima i normativima propisani su zajednički minimalni standardi za početak rada JU Centar za autizam „Meho Sadiković" Tuzla, zajednički i posebni minimalni standardi za obavljanje djelatnosti zdravstvene zaštite, odgoja i obrazovanja i socijalne zaštite u Ustanovi.
Zajednički minimalni standardi, zahtjevi su koje ustanova treba ispuniti, a odnose se na lokaciju, građevinski objekat, prostor, opremu, kapacitet, dnevnu i noćnu smjenu, kućni red, održavanje higijene, ishranu, angažovanje stručnih i drugih radnika kao i usluge koje ustanova pruža nezavisno od korisničke grupe kojoj je usluga namijenjena.
U narednom periodu očekuje se i donošenje i usvajanje preostalih pravnih akata koji su neophodni za rad Centra, a po čemu će uslijediti prijem radnika u radni odnos, za što je Vlada predvidjela sredstva u Prijedlogu Budžeta TK za 2023. godinu, te i konkretan početak rada Centra.

 

Programom poticaja zapošljavanja Vlade TK zaposlene 34 osobe
Vlada je danas prihvatila i Informaciju o efektima realizacije Programa poticaja zapošljavanja u 2022. godini. Prema ovoj Informaciji broj zaposlenih na području Tuzlanskog kantona u oktobru 2022. godine veći je za 796 osoba (103.793) u odnosu na broj zaposlenih u oktobru 2021. godine (102.997). Istovremeno, na evidenciji Službe za zapošljavanje u oktobru 2022. godine zabilježeno je smanjenje broja nezaposlenih osoba (68.894), u odnosu na oktobar 2021. godine (71.838), i to za njih 2.844. Zaključno sa novembrom 2022. godine na evidenciji nezaposlenih u JU Služba za zapošljavanje TK nalazi se 4.779 visoko obrazovanih osoba, od toga 3.491 žena i 1.288 muškaraca, obuhvaćeno u 280 raznih zanimanja.
Kako bi se omjer zaposlenih u odnosu na nezaposlene i dodatno mijenjao u pozitivnom smjeru, Vlada je ove godine realizirala Program poticaja zapošljavanja. Cilj Programa je sufinansiranje zapošljavanja 34 osoba i stručnog osposobljavanja 12 osoba sa evidencije nezaposlenih Službe, sprečavanja dugotrajne nezaposlenosti, unapređenja radnih sposobnosti i stvaranje uvjeta za jačanje konkurentnosti mladih osoba bez radnog iskustva i osposobljavanjem za rad u zvanju za koje su se školovali. Ovim Programom poticaja je zaposleno 34 osoba i 10 osoba je završilo stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog, a koja ne pripadaju boračkoj populaciji, za što će se ukupno utrošiti ukupno 222.754,68 KM

 

Približavanje stavova Vlade i sindikata
Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila informacije o pregovorima Pregovaračkog tima Vlade TK sa sindikatima uposlenika u oblastima obrazovanja, pravosuđa i uprave i zdravstva u Tuzlanskom kantonu.
Kada su u pitanju oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i državne službe Vlada je u skladu sa načelnim dogovorom sa predstavnicima sindikata utvrdila prijedloge elemenata sporazuma za sve oblasti, te će ih dostaviti svim sindikatima na dalje razmatranje. Zajednička crta svih prijedloga sporazuma jeste povećanje materijalnih primanja u skladu za zakonskom i drugom normativnom regulativom i to u dijelu plaće i naknade za ishranu uposlenika.
Kada je u pitanju oblast zdravstva, Sindikat doktora medicine i stomatologije TK je, kao jedan od reprezentativnih sindikata, uputio zahtjev za pokretanjem procesa pregovora, te uz činjenicu da je Federacija BiH preuzela dio osnivačkih prava nad JZU UKC Tuzla, u narednim danima bit će poduzete aktivnosti za formiranje pregovaračkih timova koji će uključivati i predstavnike Vlade FBiH, kao i predstavnike oba sindikata, a s ciljem da se pregovori nastave u dobroj vjeri i sa namjerom što kvalitetnijeg rješavanja trenutne situacije.

 

Ostale odluke
Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u vezi sa rješavanjem smještaja Policijske uprave Tuzla, odnosno da sa Kantonalnim tužilaštvom Tuzlanskog kantona, a za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, zaključi sporazum, kojim će urediti međusobne odnose i obaveze u pogledu prijenosa vlasništva na poslovnom objektu u fazi izgradnje, koji se nalazi u Gradu Tuzla, naselje Centar, ulica Alije Izetbegovića b.b. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona je zaduženo da u saradnji sa Ministarstvom pravosuđa i uprave pripremi i dostavi Vladi na razmatranje tekst Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama između Vlade Tuzlanskog kantona i Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.
Vlada je danas odobrila 112.817,87 KM na ime subvencioniranja dijela kamatne stope za 30 privrednih društava, kao i 341.013,12 KM na ime subvencioniranja dijela kamatne stope za 130 privrednih društava u okviru realizacije projekata plasmana kreditnih sredstava uz subvencioniranje dijela kamatne stope/profitne marže privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona, a koje Vlada Tuzlanskog kantona realizira u saradnji sa Bosnia Bank International d.d. Sarajevo (BBI banka) i UniCredit Bank d.d. Mostar.
Nastavno na nedavno prihvaćenu Informaciju za uvezivanje radnog staža radnicima u privrednim društvima u kojima je pravo upravljanja vršio Tuzlanski kanton, u kojima se vodi ili je završen stečajni postupak, a ispunjavaju uslove za penzionisanje u 2022. godini, na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla, a kojeg će provesti JU Služba za zapošljavanje TK. Prema donesenom programu, Vlada je odobrila oko 410.000 KM za uplatu obračunatih, a neuplaćenih doprinosa i naknada za 75 radnika 9 privrednih društava, koji su tokom 2022. godine ispunili uslove za penzionisanje. Radi se o radnicima „Fortuna" d.d. Gračanica u stečaju, „Dita" industrija deterdženata u kojoj je stečaj završen, „TMB" d.d. Mikrometri i električni aparati Banovići, u stečaju, „KHK" d.d. Lukavac u stečaju, „Resod-guming" d.d. Tuzla (stečaj završen), „Interplet" Brčko - pogon Srebrenik (stečaj završen), Fortuna d.d. Gračanica u stečaju, „Hidrotehnika" d.o.o. Kladanj u stečaju, „Unioninvest-elektromontaža" d.o.o. Tuzla (stečaj završen) i „Nemetali" Kladanj d.o.o. Kladanj (stečaj završen).
S tim u vezi, Vlada je danas dala nalog za prijenos navedenih sredstava sa namjenskog depozita Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine.
Vlada je danas odobrila 5.000,00 KM Udruženju građana Srpsko građansko vijeće – Pokret za ravnopravnost u Tuzlanskom kantonu Tuzla za 2022. godinu.
Također, Vlada je odobrila 2.500,00 KM Udruženju građana Naučno društvo pravnika sa sjedištem u Tuzli za finansiranje troškova manifestacije međunarodnog naučnog skupa Državnost i granice Bosne i Hercegovine kroz historiju – povodom 30 godina obnove BH nezavisnosti, kao i 2.000,00 KM Studentskom vijeću medicinskog fakulteta u Tuzli „Medicus" za troškove organizacije manifestacije „6. prijateljsko takmičenje Specijalne olimpijade „Parallel"".
Osim navedenog Vlada je danas odobrila usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, na ime troškova priključenja objekta osnovne škole na sistem daljinskog grijanja za JU OŠ „Miladije" Tuzla, za što je Grad Tuzla dodijelio 13.289,37 KM.
U okviru realizacije Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu „Podrška povratku prognanih osoba", Vlada je danas dala sagalsnosti za odobravanje 28.583,32 KM Općini Sapna, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK za realizaciju projekata održivog povratka „Izgradnja objekta za kulturne aktivnosti u MZ-i Baljkovica". Također, odobreno je 150.000 KM ovoj općini za izgradnju Doma kulture u Sapni, kao i 20.000,00 KM Gradu Gradačac, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u izgradnji ograde i prostorija za kosačicu i drugu opremu u Mjesnoj zajednici Ledenice Donje.
Radi bolje iskorištenosti planiranih sredstava, a imajući u vidu da su općinske i gradske službe dostavile podatke iz kojih se može vidjeti da je za određene proizvodnje potrebno više sredstava nego što je planirano Programom, dok je za određene proizvodnje neophodno umanjiti visinu planiranih sredstava s obzirom na broj zahtjeva i obim proizvodnje, Vlada je danas donijela Odluku o izmjenama programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini.
Treba istaknuti da je je tokom 2022. godine Vlada Tuzlanskog kantona za poticaje primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji izdvojila ukupno oko 14 miliona KM, što je značajno povećanje sredstava u odnosu na sve prethodne godine, ali i sredstva koja su inicijalno Budžetom Tuzlanskog kantona u januaru 2022. godine bila planirana za ovu namjenu (cca 8,2 miliona KM)
Danas je Vlada dala saglasnosti za isplate naknada članovima komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa Medicina prvog i drugog integrisanog ciklusa studija, kao i članovima komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa trećeg ciklusa studija Biomedicina i zdravstvo, na Evropskom univerzitetu Kallos Tuzla.
Kao i na kraju svake kalendarske godine, Vlada je danas dala saglasnost na Zapisnik Komisije za analizu stanja i usaglašavanje iznosa sredstava izvršenja budžeta za 2021. godinu i utvrđivanje iznosa sredstava za 2022. godinu za JU NUB „Derviš Sušić" Tuzla i JU Narodno pozorište Tuzla.
Na današnjoj sjednici Vlada je razmatrala Informaciju Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK o mobingu kao obliku diskriminacije u institucijama Tuzlanskog kantona, u kojoj stoji u kantonalnim institucijama da nije vođen disciplinski postupak niti su zaposlenici prijavljivali mobing kao oblik diskriminacije.
Vlada je danas razmatrala i nije prihvatila Izvještaj o poslovanju JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. za period od 01.01. do 31.12.2021. godine, te je dala saglasnost na rebalans Plana poslovanja JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. za 2022. godinu.
Vlada je danas donijela odluke o prijenosu prava vlasništva nad putničkim motornim vozilom marke Volkswagen Golf sa Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona na Javnu ustanovu Mješovita mašinska škola u Tuzli.
Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, kao i prethodnu saglasnost na prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Specijalna biblioteka „Behrambeg" u Tuzli.
Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost Uredu za zakonodavstvo Tuzlanskog kantona da putem preuzimanja državnog službenika iz dugog organa državne službe Tuzlanskog kantona popuni radno mjesto državnog službenika, stručnog savjetnika za normativno-pravne poslove.
Također, Vlada se upoznala sa Informacijom o preduzetim radnjama po Izvještaju o finansijskoj reviziji Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2021. godinu.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala Upravni odbor JU Arhiv Tuzlanskog kantona, punomoćnike koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o., te utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. Također, Vlada je imenovala Eminu Altumbabić za vršioca dužnosti direktora JU Centar za autizam „Meho Sadiković" Tuzla, do konačnog imenovanja direktora a najduže do 6 mjeseci, te donijela više rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.