Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 4. redovna sjednica Vlade TK

29.03.2022

IMG 0642U okviru sufinansiranja manifestacija kulture predviđeno je da se sufinansiraju pojedinačni programi/projekti pravnih lica koja organizuju tradicionalne i druge značajne pozorišne, književne, muzičko-scenske, muzičke, plesne, muzejske, arhivske, bibliotečke, likovne, izložbene i filmske manifestacije, tribine, simpozije i programe, kao i manifestacije, tribine, simpozije i programe usmjerene na promociju i očuvanje kulturne baštine. Maksimalan iznos sredstava koji se može dodijeliti je 10.000 KM. U oblasti izdavačke djelatnosti predviđeno je sufinansiranje pojedinačnih programa/projekata izdavačke djelatnosti pravnih i fizičkih lica, a maksimalan iznos sredstava iznosit će 2.000 KM.

Utvrđeni okviri Budžeta za drugi kvartal

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odobrenje Plana novčanih tokova za period od 01.04. do 30.06.2022. godine. Odbor za likvidnost utvrdio je da ukupni rashodi i izdaci iz budžetskih sredstava, u skladu se usvojenim Budžetom za 2022. godinu po podnesenim zahtjevima budžetskih korisnika, a za period od 1.4. – 30.6.2022. godine iznose 119.028.385 KM.

Definisani akti za funkcionisanje Ureda za borbu protiv korupcije

Vlada je donijela Uredbu o uspostavljanju i vođenju Registra podataka o nosiocima javnih funkcija i imovini, čime se propisuje način uspostave, sadržaj, oblik i način vođenja Registra podataka o nosiocima javnih funkcija i prijem prijava podataka o imovini i poklonima nosioca javnih funkcija što je predviđeno Zakonom o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu. Također, Uredbom se propisuje i način čuvanja i uništavanja podataka, postupak kontrole i provjere podataka o imovini i poklonima, pokretanje prekršajnog postupka, podnošenja prijava nadležnim organima i druga pitanja od značaja za uspostavljanje i vođenje Registra. Postupanje po ovoj uredbi provodit će Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom. Također, Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona.

Ostale odluke

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Program manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2022. godinu. Ovim su određene kulturne, sportske, sajamske naučne i druge manifestacije od značaja za Tuzlanski kanton, a čije će održavanje biti podržano i sufinansirano iz Kantonalnog budžeta. Za ove namjene planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 250.000 KM.

Zbog usklađivanja cijena sa tržišnim uslovima, ali i uvođenja novih usluga, Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Cjenovnik o visini naknada za izvršene usluge JU „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona" Tuzla. Također Vlada je dala i saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u ovoj javnoj ustanovi.

Vlada TK upoznata je sa Izvještajem o realizaciji Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini.

Vlada TK prihvatila je tekst Sporazuma o subvencioniranju troškova smještaja i ishrane studenata u Studentskom centru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Kao i svakog mjeseca Vlada TK danas je utvrdila osnovice za obračun plaća i visine naknada za ishranu u toku rada budžetskih korisnika za mart 2022. godine.

Zbog promjena cijena na tržištu, Vlada je donijela Odluku o izmjeni Plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za period 2020. – 2024. godina, Odluku o izmjeni Plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za 2022. godinu i Odluku o izmjeni Odluke o kupovini, skladištenju i zanavljanju robe za robne rezerve.

S obzirom na to da je članovima Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona istekao mandat, Vlada je donijela Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta javnog oglasa za izbor kandidata za nominiranje i imenovanje dlanova Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra za osnivanje nove visokoškolske ustanove na području TK, u statusu univerziteta. Podsjećamo, ova visokoškolska ustanova je osnovana jula 2016. godine i bilježi 17 godina uspješnog poslovanja. Radi se o akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi, koja je upisana kod Agencije za razvoj visokog obrazovanje i osiguranje kvalitete u Bosni i Hercegovini, na listu akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH. Prve diplome Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra izdala je diplomiranim studentima nakon dobivanja institucionalne akreditacije, čime je potvrdila kvalitetan rad i odgovornost prema svojim diplomiranim studentima. U prilog ovoj činjenici ide i podatak da su svih 73 do sada diplomirana studenta već zaposleni.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona za prijem državnog službenika, stručnog savjetnika za kulturu u radni odnos na određeno vrijeme, do povratka odsutnog državnog službenika na posao, a najduže tri godine. Također, saglasnost je data i Ministarstvu obrazovanja i nauke za prijem stručnog saradnika za visoko obrazovanje i nauku, dva stručna savjetnika za obrazovanje i jednog višeg referenta za ekonomsko finansijske poslove.

Vlada TK nije prihvatila izvještaje o radu za 2021. godinu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći i JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona.

Današnjom odlukom na lični zahtjev prof. dr. Vedad Pašić razriješen je dužnosti predsjednika Kantonalnog za nauku i tehnologiju. Na njegovo mjesto, do isteka mandata Savjeta imenovan je prof. dr. Elvis Ahmetović.

Vlada je donijela Odluku kojom daje saglasnost na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla" o imenovanju Halilčević Dževada iz Živinica za vršioca dužnosti direktora JP „Međunarodni aerodrom Tuzla".

Vlada je donijela Rješenje o razrješenju Šemsudina Hasanbegovića vršioca dužnosti direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, zaključno sa 31.03.2022. godine.

Vlada je također imenovala Selmina Karića za vršioca dužnosti direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona do imenovanja direktora u skladu sa zakonom, a najduže šest mjeseci, počev od 01.04.2022. godine.

Vlada je donijela Odluku kojom se daje prethodna saglasnost Nadzornom odboru Javnog preduzeća "Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj za razrješenje vršilaca dužnosti članova Uprave, te Odluku o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP "Šume TK" d.d. Kladanj za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do šest mjeseci, počev od stupanja na snagu odluke o imenovanju vršilaca dužnosti.

Vlada je također imenovala privremene školske odbore JU OŠ „Podorašje" Podorašje, Srebrenik i JU Mješovita srednja škola Teočak na period najduže do 90 dana.