Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 4. redovna sjednica Vlade TK

25.04.2023

Vlada 25 04 2023Naime, osim izgradnje trećeg Gate-a, čime se stvaraju osnovni preduslovi za uvođenje trećeg baznog aviona kompanije Wizz-air, što je intencija ove aviokompanije, Aerodrom mora unaprijediti i druge neophodne uslove za polijetanje aviona u uslovima smanjene vidljivosti. Prije svega tu se radi o smanjivanju potrebnog minimuma vidljivosti duž polijetno – slijetne staze (PSS) sa trenutnih 300 na 150 ili u konačnici na 125 metara. Ovo unaprjeđenje bi tokom maglovitih dana smanjilo kašnjenja baznih aviona na jutarnjim letovima u odlasku, a sto bi u konačnici omogućilo redovan raspored letova tokom dana. Projekat ugradnje svjetala centralne linije na PSS stvorio bi pretpostavke i za buduća unapređenja u pravcu implementacije projekta ILS CAT III na kome aerodrom Tuzla i BHANSA incijalno već rade, a značajno je napomenuti da jedinu mogućnost za unapređenje na ovaj nivo u Bosni i Hercegovini ima upravo Međunarodni aerodrom Tuzla, te bi ga realizacija ovakvog kapitalnog projekta učinila znatno konkurentnijim na zahtjevnom tržištu aviosaobraćaja.

 

2 miliona KM za podršku zapošljavanju i samozapošljavanju boračkih kategorija
Na danas održanoj sjednici Vlada je donijela Odluku o ostvarivanju prava na finansijska sredstva za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona. Za ovu namjenu Vlada je Budžetom planirala ukupno 2 miliona KM, od čega je po jedan milion KM planiran za dodjelu grant sredstava fizičkim licima koja obavljaju, obrtničku ili srodnu djelatnost, odnosno za dodjelu grant sredstava privrednim društvima koja su u većinskom privatnom vlasništvu, a koja bi zaposlila osobe iz reda boračkih kategorija. Ono što je novina u odnosu na dosadašnju praksu, to je da se izdvajanjem finansijskih sredstava omogući otvaranje novih radnih mjesta putem pokretanja odnosno proširenja djelatnosti, na području Tuzlanskog kantona, od strane branilačkih kategorija i to na način da se afirmiše proizvodna djelatnost u odnosu na uslužnu. Pravo na dodjelu navedenih sredstava, imaju nezaposlene osobe propisane odredbama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica i privredna društva i samostalne djelatnosti i radnje.

 

Ostale odluke
Vlada je danas utvrdila da je izvođenje radova na regulaciji korita rijeke Jale na dionici nizvodno od kraja postojeće regulacije do granice sa gradom Lukavac, projekat od javnog interesa, te da se može pristupiti potpunoj eksproprijaciji u Odluci naznačenih nekretnina. Korisnik eksproprijacije nekretnina za potrebe regulacije korita rijeke Jale na području grada Tuzla i grada Lukavac je Grad Tuzla, koji je i zatražio utvrđivanje javnog interesa za radove ne regulaciji korita rijeke Jale na ovoj dionici.
U okviru izvještajnog dijela današnje sjednice, Vlada je prihvatila Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2022. godine, Godišnji izvještaj o radu za 2022. godinu i Programa rada za 2023. godinu JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama, Izvještaj o radu JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla za 2022. godinu, te Informaciju o radu „Instituta za zavarivanje" d.o.o. Tuzla za period 01.01.-31.12.2022. godine.
Istovremeno, shodno negativnom mišljenju Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK, Vlada danas nije prihvatila Izvještaj o radu sa Izvještajem o izvršenju finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2022. godine.
Vlada je danas dala saglasnost na tekst Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj, a koji se odnosi na obavljanje poslova i finansiranje troškova čuvarske službe u državnim šumama, stručnih poslova gospodarenja privatnim šumama i poslova iz Zakona o šumama. Ukupna vrijednost troškova koji će nastupiti u izvršavanju ovih poslova iznosi oko 1,9 miliona KM, definisano je Sporazumom.
Također, Vlada je danas dala saglasnost na Program raspodjele namjenskih sredstava iz naknada za korištenje premjera i katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2023.godinu.
Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila 4.000,00 KM Udruženju građana „1. Tuzlanska brigada", Tuzla za sufinansiranje manifestacije obilježavanja 16. maja - „Dana Tuzlanskih jedinica" u odbrani Bosne i Hercegovine od agresije 1992-1995.
Također, Vlada je donijela i odluke o raspisivanju i utvrđivanju tekstova Javnog oglasa radi popunjavanja pozicija predsjednika i članova Upravnog odbora JU Centar za autizam „Meho Sadiković" Tuzla i Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova Nadzornog odbora u privrednom društvu Rudnik soli „Tuzla" d.d. Tuzla.
Vlada je danas dala i davanju saglasnost za isplatu naknade predsjedniku i članovima Komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa prvog ciklusa studija „Turizmologija" na Prirodno – matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Stručnoj službi Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.
Osim navedenog, Uredu vlade je data saglasnost za prijem namještenika, višeg referenta za opće poslove, putem sporazumnog preuzimanja, u radni odnos na neodređeno vrijeme.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada danas privremeno imenovala člana Upravnog odbora Javne ustanove „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona" Tuzla, te odredila punomoćnike državnog kapitala koji u ime osnivača vrše funkciju Skupoštine Javnog preduzeća Radio – televizija Tuzlanskog kantona d.o.o. Utvrđen je i prijedlog kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Radio – televizija Tuzlanskog kantona. Osim navedenog Vlada je zadužila Ministarstvo privrede da poduzme sve aktivnosti u cilju sazivanja Skupštine privrednog društva Rudnik soli „Tuzla" d.d. Tuzla na kojoj će se razriješiti predstavnici državnog kapitala i privremeno imenovati članovi u Nadzorni odbor Rudnik soli „Tuzla" d.d. Uz sve navedeno donesena su i rješenja o imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.