Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Održana 34. redovna sjednica Vlade TK

21.11.2023

Saradnja sa lokalnim zajednicama za održivi povratak

Kao učešće u rješavanju projekata održivog povratka Vlada Tuzlansklog kantona na današnjoj sjednici dala je saglasnost na tri odluke Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak. Odobrena su sredstva u visini od 28.000 KM Humanitarnoj organizaciji „Međunarodni forum solidarnosti - EMMAUS” –Doboj Istok za izgradnju teniskog terena u sklopu Sportsko rekreacionog centra Pale – Kuća susreta u mjesnoj zajednici Potočari u Srebrenici. Također saglasnosti su date i na odobravanje 50.000 KM Opštini Ugljevik za sanaciju cjevovoda vodovodne mreže u Mjesnoj zajednici Atmačići-Janjari, kao i 35.000 KM Opštini Lopare, kao učešće u rješavanju projekta održivog povratka za rekonstrukciju vodovodne mreže u Koraju.

Vlada 21.11.2023 (1)

Više sredstava za neposrednu zdravstvenu zaštitu u '24.

Vlada TK usvojila je Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2024. godinu. Ovim dokumentom prihodi i primici Zavoda su planirani u iznosu od 354.601.136 KM i on je za 2,40% veći u odnosu na Plan za 2023.godinu, kada je iznosio 346.297.899 KM. Ono što je karakteristika plana za narednu godinu jeste da su povećana sredstva za neposrednu zdravstvenu zaštitu za oko 7 miliona KM, kao i sredstva za ortopedska pomagala, koja su veća za oko 200.000 KM, dok su ostale pozicije zadržane na istom nivou kao i tekuće godine. Dokument će biti proslijeđen u skupštinsku proceduru.


Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak da je upoznata sa Programom mjera na uklanjanju nedostataka po preporukama Ureda za reviziju institucija FBiH iz Izvještaja o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. Zaključkom je zadužen Zavod zdravstvenog osiguranja TK da putem Ministarstva zdravstva Vladi Tuzlanskog kantona šestomjesečno dostavlja Informaciju o stepenu realizacije mjera sadržanih u Programu. Program mjera bit će upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na upoznavanje.

U cilju obezbijeđenja potrebnih sredstava Vlada TK dala je saglasnost na Program dodjele bespovratnih sredstava za pokriće dijela troškova bolničkog liječenja oboljelih od bolesti COVID-19 i post Covid liječenja za 2023. godinu a kojim je za ovu namjenu osigurano 400.000 KM. 
 
Zbog potrebe za promjenom namjene i kvalitetnijeg preciziranja ranije odobrenih sredstava školama na području našeg kantona, kao i odobravanja sredstva za potrebe nabavke vozila za Kantonalno tužilaštvo TK, Vlada je danas donijela Odluku o izmjenama i dopunama Programa kapitalnih izdataka za 2023. godinu.
 
Vlada je dala prethodnu saglasnost na prijedlog Pravilnika o izmjeni pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima na Univerzitetu u Tuzli – Drugi prečišćeni tekst.

Zbog ostavke člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica, Vlada je danas donijela Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za poziciju jednog člana ovog upravnog odbora iz reda stručnih radnika ustanove - zdravstveni radnik.

Vlada TK donijela je Odluku o odobravanju iznosa subvencije troškova ishrane i smještaja studenata u studentskim centrima u FBiH. u studentskim centrima u FBiH. Odobren je iznos od 219 KM po jednom studentu mjesečno za subvencioniranje troškova ishrane i smještaja (2 obroka) studenata sa područja Tuzlanskog kantona koji tokom akademske godine borave u Studentskom centru u Sarajevu, Studentskom centru Univerziteta u Mostaru, Studentskom centru Sveučilišta u Mostaru, Studentskom centru Univerziteta u Zenici i Studentskom centru Islamske zajednice u Sarajevu. Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata vrši se za period od 15.9.2023. godine do 15.7.2024. godine. 

Vlada je donijela Odluku kojom se odobravaju finansijska sredstva  sa pozicije „Tekuća rezerva“ u iznosu od 85.000 KM Savezu demobilisanih boraca TK na ime refundacije i finansiranja Programa obilježavanja 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine, usvojenog zaključkom Vlade TK od 16. 11. 2023. godine.

Vlada je također odobrila finansijska sredstva u iznosu od 4.000 KM Studentskom vijeću Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i to za smještaj, prijevoz, ishranu i osiguranje za 6 studenata Filozofskog fakulteta za studijsku posjetu Europskom parlamentu u Strazburgu koja će biti realizovana od 11. do 15. decembra 2023. godine.

Vlada 21.11.2023 (2)

Vlada Tuzlanskog kantona upoznata je sa dokumentom Preporuka Ombudsmena za ljudska prava BiH po žalbi Udruženja građana “Ne diskriminacija, ne mobing” pod brojem Ž_BL-05-229/23 od 17.10.2023. godine. U donesenom Zaključku stoji da je Vlada TK upoznata sa kompletnim predmetom po Zahtjevu za pristup informacijama Udruženja, uloženim prigovorom, kao i predmetnom tužbom Udruženja protiv izdatih rješenja i odgovorom na tu tužbu, te u tom smislu smatra da su provedeni postupak i izdata rješenja u potpunosti zasnovani na važećim odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 32/01 i 48/11), zbog čega smatra da u ovom predmetu nema elemenata kršenja osnovnih ljudskih prava ili osnovnih sloboda podnosioca Zahtjeva obzirom da su podnosiocu Zahtjeva u potpunosti odobreni i dostavljeni svi raspoloživi dokumenti i informacije koje su pod nadzorom i u službenoj evidenciji i arhivi dokumenata Vlade Tuzlanskog kantona, a koja su u vezi sa traženim informacijama, te da nikakve druge raspoložive informacije ili dokumenti podnosiocu zahtjeva nisu uskraćeni.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona za prijem namještenika, višeg referenta za kontrolu i unos obrazaca u glavnu i pomoćnu knjigu u radni odnos na određeno vrijeme i to na period do povratka namještenika sa bolovanja, a najduže tri godine. Također, data je saglasnost i Ministarstvu kulture, sporta i mladih za prijem državnih službenika, šefa Odsjeka za sport i stručnog savjetnika za upravno rješavanje, vođenje registara i normativno-pravne poslove na neodređeno vrijeme. 

Radi ispravke štamparske greške u ranije donesenoj odluci, Vlada TK donijela je Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju finansijskih sredstava sa budžetske pozicije „Sredstva sa escrow računa“ - namjenska sredstva.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK donijela je Odluku o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona o utvrđivanju prijedloga za imenovanje Omera Zulića za vršioca dužnosti direktora JU Arhiv TK do okončanja konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora, a najduže na period do šest mjeseci.