Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 3. redovna sjednica Vlade TK

18.04.2023

Vlada 18 04 2023Izmjenama su ujednačeni uslovi za zasnivanje radnog odnosa, kao i za njegov prestanak, sa drugim djelatnostima koje su regulisane propisima Tuzlanskog kantona. U koordinaciji sa reprezentativnim sindikatima iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja dorađene su odredbe u vezi sa radno-pravnim statusom zaposlenika koji su već u radnom odnosu u školama, kako bi se omogućila bolja prohodnost između ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja, te lakše ostvarivanje pojedinih prava. Također, nastoji se i jasnije definisati uloga nadležne inspekcije za obrazovanje kroz izmjenu odredbi koja regulišu ovu materiju ali i izmjenama kaznenih odredbi, koje su usklađene sa osnovnim propisima, te u kojima su značajno povećane novčane kazne, a sve s ciljem preventinog djelovanja na sve sudionike procesa koji se vode u školama. Osim navedenog u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju stvoren je pravni osnov za dodjelu jednokratnih stipendija učenicima završnih razreda srednjih škola, a koje bi im poslužile kao pomoć prilikom nastavka daljnjeg obrazovanja ili pak potrage za poslom.

Vlada osigurala 200.000 KM za sufinansiranje projekata u oblasti kulture
Vlada je danas utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava za podršku u oblasti kulture u 2023. godini. Odlukom je predviđeno da se od ukupno 200.000 KM, koliko je za ovaj program planirano u Budžetu TK za 2023. godinu, 125.000 dodijeli neprofitnim organizacijama za sufinansiranje programa/projekata u oblasti kulture i programa/projekata izdavačke djelatnosti, a 28.000 KM dobavljačima koji će pružati ugovorene i druge posebne usluge za sufinansiranje realizacije manifestacije „Dani evropskog naslijeđa" i projekta „Razvoj čitalačke pismenosti", kroz organizaciju stručnih i naučnih skupova, okruglih stolova, konferencija, izložbi i drugih događaja u vezi sa pomenutom manifestacijom i projektom, te članovima Savjeta za kulturu, u vidu naknade za rad. Fizičkim licima, autorima publikacije koja se izdaje planirano je 27.000 KM i namijenjena su za sufinansiranje troškova programa/projekta izdavačke djelatnosti. Na kraju, 20.000 KM planirana su privrednim društvima koja djelatnost u oblasti kulture obavljaju u vidu osnovne djelatnosti i namijenjena su za sufinansiranje programa/projekata u oblasti kulture i projekata izdavačke djelatnosti.

 

300.000 KM za unaprjeđenje turističke infrastrukture u Tuzlanskom kantonu
Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila i uslove, kriterije i postupak raspodjele sredstava za sufinansiranje razvoja i unaprjeđenje javne turističke infrastrukture na području Tuzlanskog kantona. U skladu sa strateškim ciljevima i prioritetima naznačenim u Strategiji razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina, za kapitalne transfere neprofitnim organizacijama, ove godine u Budžetu Tuzlanskog kantona je planirano 300.000,00 KM. Navedena sredstva namijenjena su za ulaganje u unapređenje javne turističke infrastrukture te aktivnosti povezane s ekološki odgovornim razvojem turizma. Pod projektima javne turističke infrastrukture podrazumijevaju se sportsko-turistička infrastruktura, turistički parkovi i izletišta, vidikovci i odmorišta, turističke rute i putevi, infrastruktura za razvoj kulturnog turizma, infrastruktura za razvoj vjerskog turizma, planinarska infrastruktura, lovna i ribolovna infrastruktura, infrastruktura za razvoj turizma u zaštićenim područjima, info-ploče i turistička signalizacija, centri za posjetitelje i ostala javna turističku infrastruktura, a provode se na područjima i dobrima koja su u javnom vlasništvu. Bespovratna sredstva za sufinansiranje projekata se mogu odobriti lokalnim turističkim zajednicama, neprofitnim organizacijama i udruženjima za projekte koji će se realizovati isključivo na području Tuzlanskog kantona, a uslov je i da za svaki predloženi projekat podnosilac prijave mora obezbijediti novčano sufinansiranje u iznosu od najmanje 30% od ukupnog iznosa predložene investicije/intervencije, precizirano je Odlukom. Odobrena sredstva za pojedinačni projekat kretat će se od 8.000 KM do maksimalno 30.000 KM.

 

Ostale odluke
S ciljem stvaranja pretpostavki za kvalitetniji rad i ostvarivanje boljih rezultata rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, ali i otklanjanja poteškoća koje su limitirale rad Uprave, Vlada je danas u okviru realizacije Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava, Upravi odobrila ukupno 165.000 KM. Od ovog iznosa 140.000 KM je namijenjeno za nabavku motornih vozila, s obzirom na dotrajalost i nepouzdanost vozila kojima trenutno raspolažu Kantonalne inspekcije, dok je 25.000 KM namijenjeno za nabavku računarske opreme.
Na danas održanoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost na odobravanje 400.000,00 KM Udruženju HO „Merhamet" MDD Sarajevo Regionalni odbor Tuzla za potrebe Narodne kuhinje „Imaret" u Tuzli.
Vlada je danas privrednom društvu „INTERTRANS-KOMERC MUSIĆ" d.o.o. Srebrenik dodijelila koncesiju za eksploataciju kamena krečnjaka na PK „ITK KOP" kod Gornje Špionice, na period od pet godina, računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora o koncesiji. Odlukom su precizirani i iznosi jednokratne i tekuće koncesione naknade.
Na danas održanoj sjednici, Vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnost na Program Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o korištenju sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini. Od ukupno 4 miliona KM, koliko je u Budžetu TK planirano za ove namjene danas je izvršena raspodjela dijela sredstava, u iznosu od 585.019,87 KM, koja se odnose na finansiranje projekata prenesenih iz 2022. godine, te za studiju upotrebne vrijednosti zemljišta za podučje općine Doboj Istok. Poput Programa raspodjele sredstava vodnih naknada, preostali dio planiranih, a ne raspoređenih sredstava bit će planiran za projekte nakon konsultacija sa općinama i gradovima, u skladu sa prioritetima djelovanja.
Također, Vlada je dala saglasnost na Program korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta za 2023. godinu, čime su utvrđeni prihodi, te način i uslov raspodjele sredstava i način realizacije Programa. Programom je definisano da će se raspodjela prikupljenih sredstava vršiti na način da će se korisnicima lovišta odobriti sredstva za finansiranje ili sufinansiranje projekata kojima se unapređuje lovstvo na području Tuzlanskog kantona u visini naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta koju je korisnik lovišta uplatio u Budžet Tuzlanskog kantona. Projekte kojima se unapređuje lovstvo na području Tuzlanskog kantona mogu kandidovati Udruženja građana lovačka društva koja imaju zaključen Ugovor o dodjeli u zakup sportsko-privrednih lovišta sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a pod unapređenjem lovstva smatra se zaštita, održavanje i poboljšanje životnih uvjeta za divljač u lovištu, dostizanje i održavanje odgovarajuće spolne i starosne strukture pojedine vrste divljači u okviru utvrđenog kapaciteta lovišta, unošenje novih vrsta divljači u lovište, čuvanje i zaštita divljači i lovišta, izgradnja lovno-uzgojnih i lovno-tehničkih objekata, preduzimanje mjera za smanjenje šteta koje počini divljač, stručno osposobljavanje kadrova, izrada planskih dokumenata, naučno-istraživački rad u lovstvu, nabavka rasnih lovačkih pasa, te izdavačka djelatnost.
Vlada Tuzlanskog kantona je danas, u skladu sa Programom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2023. godinu, donijela 17 odluka o odobravanju sredstava sa ove potrošačke jedinice, a u cilju sufinansiranja manifestacija, za koje je utvrđeno da na adekvatan način predstavljaju Tuzlanski kanton i doprinose razvoju, kulture, sporta poduzetništva, te uopšte doprinose poboljšanju ambijenta i kvalitete života građana Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona današnjom je odlukom utvrdila visinu naknade troškova za odvojen život od porodice i troškove smještaja u mjestu rada sudija, tužilaca i stručnih saradnika kantonalnog suda, kantonalnog tužilaštva i općinskih sudova, te visinu, uvjete i način ostvarivanja naknade za obavezno dežurstvo ili pripravnost. Ova prava utvrđena su nedavnim Izmjenama i dopunama Federalnog zakona o plaćama i naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, a Vladi Tuzlanskog kantona je ostavljeno u obavezu da svojim posebnim propisom utvrdi visinu ovih naknada.
Vlada je danas odobrila prodaju putničkog motornog vozila „Škoda Rapid", , koja je trenutno u vlasništvu Poljoprivrednog zavoda Tuzla, upravne organizacije u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
S obzirom na izvršene povrate neutrošenih sredstava, odobrenih za prethodno specificirane namjene, na danas održanoj sjednici Vlada je dala više saglasnosti na odluke Ministarstva privrede o isknjižavanju sredstava.
Vlada je danas utvrdila da osnovica za obračun novčane egzistencijalne naknade nezaposlenim demobilisanim braniocima za mjesec april 2023. godine ostaje nepromijenjena i iznosi 5 KM.
Također, Vlada je dala i saglasnost za isplatu naknade članovima komisije za provođenje postupka ponovnog licenciranja studijskog programa prvog ciklusa studija „Menadžment u turizmu" na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
Vlada je danas prihvatila Izjašnjenje Ministarstva obrazovanja u nauke u pogledu autentičnog tumačenja odredbe Standarda i normativa visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona, te ga dostavila Zakonodavno – pravnoj komisiji Skupštine TK na dalje postupanje.
Na danas održanoj sjednici Vlada je donijela odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, čime se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2023. godinu.
Zbog činjenice da osobe koje su inicijalno imenovane u Koordinacioni tim za izradu Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za područje Tuzlanskog kantona i praćenje njegovog provođenja, nisu više uposlenici organa i institucija koje su ih u svoje ime imenovale u ovo koordinaciono tijelo, Vlada je, današnjom izmjenom ranije donesene odluke, na pozicije tih osoba imenovala nove članove, svoje predstavnike u Timu.
Vlada je danas donijela odluke kojim su utvrđeni tekstovi i na osnovu kojih će biti raspisani javni oglasi radi popunjavanja pozicija predsjednika i članova upravnih odbora Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, Javne ustanove Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.
U izvještajnom dijelu sjednice Vlada je prihvatila Izvještaj o radu JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period od 01.01. do 31.12.2022. godine.
Na današnjoj sjednici Vlada je i dala saglasnosti za prijem zaposlenika u općinskim sudovima u Lukavcu i Živinicama. Radi se o državnom službeniku, šefu pisarnice – glavnom upisničaru na neodređeno vrijeme i namješteniku, višem referentu za računovodstveno-materijalne poslove, na određeno vrijeme do povratka odsutnog namještenika sa bolovanja, a najduže na period do tri godine, u Općinskom sudu u Lukavcu i namješteniku, višem referentu za administrativno- tehničke poslove na određeno vrijeme do povratka odsutnog namještenika sa bolovanja, a najduže na period do tri godine u Općinskom sudu u Živinicama. Također, saglasnost je data i Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za prijem namještenika, višeg referenta – vozača motornog vozila u radni odnos na neodređeno vrijeme.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala Upravni odbor Javne ustanove Zastićeni pejzaž „Konjuh", odredila punomoćnike koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o., i utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje člana NO JP „Međunarodni aerodrom Tuzla". Osim navedenog donesena su rješenja o imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.