Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 25. redovna sjednica Vlade TK

31.08.2022


Također, Vlada je danas usvojila Srednjoročni plan potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva za period 2022-2024. godine, koji predviđa rekonstrukciju i adaptaciju zgrade Vlade Tuzlanskog kantona. Također, usvojen je i Godišnji plan potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva za 2022. godinu sa kratkim opisom projekta „Rekonstrukcija i adaptacija zgrade Vlade Tuzlanskog kantona".

Ostale odluke
Danas je Vlada dala saglasnost na tekst Sporazuma o međusobnoj saradnji u realizaciji Projekta sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH u školskoj 2022/23. godini, kojeg će potpisati Federalni zavod za zapošljavanje Sarajevo, Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Ovim će se Federalni zavod za zapošljavanje obavezati da putem Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona uplatiti sredstva u iznosu od 177.975,95 KM, čime će se omogućiti zapošljavanje 37 osoba – defektologa različitog profila u 37 redovnih osnovnih i srednjih škola na 40% radnog vremena u periodu septembar – decembar 2022. godine, te februar – maj 2023. godine, a s ciljem podrške učenicima sa posebnim potrebama u redovnim osnovnim i srednjim školama. Preostala nedostajuća sredstva u iznosu od 121.160,00 KM, finansirat će se iz Budžeta Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas odobrila obnovu Ugovora o koncesiji, koji je zaključen između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK kao koncesora i „Gramat" d.o.o. Gračanica kao koncesionara, a koji se tiče zahvatanja vode iz vlastitog bunara, koji se nalazi u krugu kamenoloma „Sklop" u Malešićima.

Danas je Vlada dala i Saglasnost za isplatu naknade članovima Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolske ustanove Evropski univerzitet Kallos Tuzla.

Također, saglasnosti su date Javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona za prijem pomoćnika direktora na neodređeno vrijeme i portira u radni odnos na određeno vrijeme do kraja 2022. godine. Saglasnost je data i Općinskom sudu u Srebreniku za prijem namještenika, višeg referenta za upravljanje predmetima i arhiviranje sudskih predmeta u radni odnos na neodređeno vrijeme.

S obzirom da je Udruga demobiliziranih branitelja domovinskog rata HVO Tuzlanskog kantona, obavijestila Ministarstvo za boračka pitanja da je prestala sa radom, te da njihovu ulogu preuzima druga Udruga, Vlada je danas izmijenila Odluku o utvrđivanju uslova za rad i aktivnosti kantonalnih udruženja pripadnika branilačke populacije od posebnog društvenog interesa i postupka za dodjelu finansijskih sredstava.

Kao i svakog mjeseca Vlada TK danas je utvrdila osnovice za obračun plaća i visine naknada za ishranu u toku rada budžetskih korisnika za august 2022. godine.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas utvrdila prijedloge kandidata za imenovanje dva člana Upravnog odbora i jednog člana Nadzornog odbora JZU Univerzitetski klinički centar, kao predstavnika Tuzlanskog kantona, jednog od osnivača, na mandatni period od četiri godine. Određeni su punomoćnici državnog kapitala koji, u ime osnivača, vrše funkciju Skupštine Javnog preduzeća Radio – televizija Tuzlanskog kantona d.o.o. i Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. Osim navedenog, privremeno je, na period od 60 dana, imenovan Upravni odbor Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona, te je doneseno više rješenja rješenja o razrješenju i imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.