Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 22. redovna sjednica Vlade TK

10.08.2022

090822 22-rsvtk2Prema Informaciji, ukupan dug koncesionara je 9,4 miliona KM od čega je do sada naplaćeno 2,7 miliona KM. Ministarstvo privrede TK, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK su kao koncesori u većini predmeta uredno i na vrijeme sačinili zapisnike i donijeli rješenja ili odluke o plaćanju koncesionih naknada. U cilju smanjenja dodatnih troškova privrednim društvima (koncesionarima) koji nastaju u postupku obezbjeđenja bankovne garancije, ukoliko je to predviđeno ugovorom o koncesiji, na zahtjev koncesionara počelo se omogućavati avansno plaćanje tekuće (godišnje) koncesione naknade na početku tekuće godine, uz usaglašavanje obaveza prema kvartalnim zapisnicima na kraju godine i donošenje odgovarajućih rješenja. Takvo rješenje je korisno i za koncesora i koncesionara, te su koncesionari izrazili pohvale za ovakav način obračuna koncesione naknade. Vlada Tuzlanskog kantona kao i resorna ministarstva kao koncesori uložili su velike napore i trud u proteklom periodu kako bi se ubrzao sam proces dodjele koncesija te dodatno poboljšao odnos sa koncesionarima. Također, Vlada Tuzlanskog kantona i resorna ministarstva su kroz različite načine uspjeli poboljšati izmirenja obaveza po osnovu koncesionih naknada, te smanjenje dugovanja određenih koncesionara. Osim određenih rudnika uglja, većina koncesionara poštuje ugovore o koncesiji. Njihove obaveze u pravilu ne prelaze visine utvrđene za zadnji obračunski period koje najčešće tek dospijevaju za naplatu. Što se tiče rudnika uglja, situacija se djelimično poboljšala te se redovno uplaćuju dugovanja po osnovu potpisanih Protokola sa resornim ministarstvom, stoji u dokumentu. Akumulirani dugovi trenutno predstavljaju problem za dva rudnika uglja, te treba pronaći adekvatna rješenja kako bi se ti problemi prevazišli u što kraćem roku, navedeno je u danas prezentovanoj Informaciji.


Upotpunjeni standardi za početak rada Centra za autizam

Današnjim donošenjem Standarda i normativa Javne ustanove Centar za autizam „Meho Sadiković" Tuzla Vlada Tuzlanskog kantona stvorila je okvir za početak rada ove jedinstvene ustanove u Bosni i Hercegovini. Standardima i normativima propisani su zajednički minimalni standardi za početak rada JU Centar za autizam „Meho Sadiković" Tuzla, zajednički i posebni minimalni standardi za obavljanje djelatnosti zdravstvene zaštite, odgoja i obrazovanja i socijalne zaštite u Ustanovi. Zajednički minimalni standardi zahtjevi su koje ustanova treba ispuniti, a odnose se na lokaciju, građevinski objekat, prostor, opremu, kapacitet, dnevnu i noćnu smjenu, kućni red, održavanje higijene, ishranu, angažovanje stručnih i drugih radnika kao i usluge koje ustanova pruža nezavisno od korisničke grupe kojoj je usluga namjenjena. Djelatnost odgoja i obrazovanja u ustanovi (predškolski odgoj i obrazovanje, osnovni odgoj i obrazovanje, srednje obrazovanje i odgoj i obrazovanje odraslih) obavlja se u skladu sa važećim propisima koji regulišu oblast odgoja i obrazovanja na području Tuzlanskog kantona u zavisnosti od nivoa obrazovanja.

Ostale odluke

Vlada je usvojila Periodični izvještaj Budžeta Tuzlanskog kantona od 01.01. – 30.06.2022. godine.

Vlada TK dala je saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona.

Vlada je zadužila Minstarstvo privrede Tuzlanskog kantona da preduzme sve aktivnosti vezane za finaliziranje i potpisivanje Memoranduma o suradnji Provincije Trento i Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju 8.000 KM Udruženju "Prijateljice obrazovanja – Amica Educa" za sufinansiranje aktivnosti projekta "Porodično savjetovalište".

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje liste kandidata za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda PIO/MIO.

Vlada je odobrila sredstva u iznosu od 2.000 KM Udruženju građana Nova ženska inicijativa na ime troškova organizacije i realizacije projekta „Maloljetnička trudnoća".
Vlada je također odobrila sredstva u iznosu od 2.965 KM Udruženju mladih BaUM Banovići na ime sufinansiranja troškova organizacije i realizacije projekta „Prevencija ovisnosti alkohola, duhanskih proizvoda i narkotika i prevencija spolno-prenosivih bolesti".
Vlada je također odobrila novčana sredstva u iznosu od 5.000 KM Kulturno umjetničkom društvu "Halisije" Kalesija za sufinansiranje troškova
„Internacionalne smotre folklora u Izmiru".
Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli stana u vlasništvo članu porodice šehida - poginulog borca iz Kalesije. Riječ je ispravci tehničke greške u predmetnoj odluci, jer nije moguće izvršiti uknjižbu stana zbog tehničke greške i pogrešno navedenog broja ZK uložka.

Vlada TK dala je saglasnost na Pravilnik o plaćama, naknadama i drugim primanjima radnika JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama kao i prijem dva zaposlenika na neodređeno vrijeme i to socijalnog radnika i medicinskog tehničara.

Vlada je imenovala Komisiju za dodjelu roba iz robnih rezervi na ime jednokratne pomoći iz robnih rezervi i trajno oduzetih predmeta i roba u sudskom i inspekcijskom postupku kojima raspolaže Kantonalna direkcijarobnih rezervi.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za period 2020. - 2024. godina kao i Odluku o izmjenama i dopunama Plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za 2022. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona nije prihvatila je Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj za 2021. godinu sa Izvještajem o finansijskoj reviziji JP „Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj za 2021. godinu. Izvještaj će biti proslijeđen u skupštinsku proceduru.

Vlada TK je u okviru kadrovskih pitanja donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom a najduže tri mjeseca, te rješenja o razrješenju i imenovanju privremenog Školskog odbora JU Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić" Gradačac.