Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 21. redovna sjednica Vlade TK

29.07.2022

IMG 0927Sredstva su namijenjena za nabavku didaktičkog materijala, općih sredstava i učila i investiciona ulaganja (rekonstrukciju, izgradnju i dogradnju). Kada je u pitanju raspodjelu sredstava za nabavku didaktičkog materijala javnim predškolskim ustanovama i jedinicama lokalne samouprave namijenjen je ukupan iznos od 40.990 KM a privatnim predškolskim ustanovama 19.010 KM. Raspodjela sredstava za nabavku općih sredstava sredstava za rad i učila vršit će se putem poziva za dostavu projektnih prijedloga, koji će biti dostavljen javnim predškolskim ustanovama i jedinicama lokalne samouprave koje nemaju javnu predškolsku ustanovu. Visina sredstava koja se dodjeljuju iznosi maksimalno 5.000 KM. Predškolske ustanove i jedinice lokalne samouprave koje nemaju javnu predškolsku ustanovu mogu aplicirati sa po jednim projektom.

Dopuna sredstava za novčane pomoći penzionerima sa područja TK

Vlada Tuzlanskog kantona ovlastila je ministra za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona Mirsada Muhamedbegovića da potpiše Anex Sporazuma sa Federalnim zavodom PIO/MIO Mostar o načinu isplate jednokratne novčane pomoći penzionerima sa područja Tuzlanskog kantona. Odlukom Vlade TK u junu je potpisan sporazum sa Federalnim Zavodom PIO/MIO o realizaciji jednokratne novčane pomoći. U toku realizacije Sporazuma utvrđeno je da za isplatu jednokratne novčane pomoći za sve penzionere sa područja TK sa najnižom penzijom nedostaje 5.916,64 KM. Budući da će isplata jednokratne novčane pomoći biti izvršena oko 05.08., odnosno uz penziju za juli, promijenjeni su podaci o broju penzionera koji su dati prije donošenja navedene Odluke i Sporazuma. Prvobitno je bilo riječi o 35.466 penzionera a u međuvremenu je taj broj povećan novim penzionerima koji su uvedeni u to pravo.

Vlada je također dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o prijenosu sredstava Federalnom zavodu PIO/MIO Mostar u iznosu od 5.916,64 KM za isplatu jednokratne novčane pomoći u iznosu od po 100,00 KM za penzionere sa područja Tuzlanskog kantona sa najnižom penzijom.

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom daje saglasnost na Odluku o izmjeni Statuta JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Vlada TK donijela je Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti, dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Tuzlanskom kantonu koje obavljaju državni službenici i namještenici, uslovima za obavljanje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa. Primjena dosadašnje Uredbe pokazala je određene nedostatke u pogledu priznavanja radnog staža za namještenike srednje odnosno više školske odnosno stručne spreme, a koje je neophodno otkloniti. Predloženim izmjenama i dopunama usklađuje se i ujednačava Uredba sa propisima koji regulišu predmetnu materiju na federalnom nivou.

Vlada je donijela Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele pomoći iz robnih rezervi i trajno oduzetih predmeta i roba. Riječ je o usklađivanju sa socijalno- ekonomskim potrebama i omogućavanje lakše primjene Pravilnika prilikom dodjele pomoći u naturi, odnosno prehrambenih i neprehrambenih artikala (roba iz robnih rezervi) kategorijama socijalno ugroženih građana, kao i licima, udruženjima, fondacijama i drugim pravnim licima sa područja Bosne i Hercegovine. Novim Pravilnikom Vlada Tuzlanskog kantona nadležna za dodjelu jednokratne pomoći.

Vlada je donijela Odluku o unutrašnoj preraspodjeli Budžeta TK za 2022. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom daje saglasnost na Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2022. godinu kojeg je donijelo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak.

Vlada je donijela odluke o izmjeni Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu „Podrška povratku prognanih lica" kao i Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava u Budžetu TK za 2022. godinu "Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih".

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim prihvata Informaciju o provođenju javnih nabavki radova na sanaciji i rehabilitaciji lokalnih i nekategorisanih cesta na području Tuzlanskog kantona, JU Direkcija regionalnih cesta TK. Vlada daje saglasnost JU Direkcija regionalnih cesta TK da u saradnji sa jedinicama lokalne uprave i mjesne samouprave dogovore model realizacije projekata čija ponuđena vrijednost ponuda prelazi planirani iznos, na način da jedinice lokalne uprave i mjesne samouprave na sebe preuzmu obavezu finansiranja nedostajućih sredstava za predložene projekte, kako bi se projekti dovršili u cijelosti kako su i predloženi ili da se isti prilagode ponuđenim cijenama tako da se proporcionalno smanji dužina predložene dionice za sanaciju i rehabilitaciju na predloženim projektima kako bi se cijena radova uklopila u iznos osiguranih sredstava predviđenih za određeni projekat. Prema Zaključku prije realizacije obaveza jedinice lokalne uprave i mjesne samouprave dužne su uraditi prilagodbu projekata, te izraditi novi predmjer i predračun radova u skladu sa odabranim rješenjem.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o odobravanju sredstava Gradu Tuzla, kao učešće u rješavanju projekta održivog povratka „Asfaltiranje puta u Mjesnoj zajednici Simin Han" u iznosu od 15.000 KM.

Vlada je dala saglasnost na prijedlog Odluke Upravnog odbora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za period juli-decembar 2022. godine radnika u JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom odobrava finansijska sredstva Općini Čelić u ukupnom iznosu od 254.672,90 KM za implementaciju projekta „Izgradnja zelene pijace".

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na Odluku o izmjenama i dopunama Programa ulaganja sredstava vodnih nakanada u oblast vodoprivrede u 2022. godini.

Vlada TK odobrila je usmjeravanje dijela donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, u svrhu realizacije Projekta „Podrška pravosuđu BiH - Jačanje uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa, faza 3", za Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona u iznosu od 18.328 KM, dodijeljene od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

Vlada je donijela više odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice - "Kapitalni izdaci sa korisnike budžetskih sredstava".

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće i naknade za ishranu u toku rada zaposlenih budžetskih korisnika za juli 2022. godine.

Vlada je donijela Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice - Podrška u oblasti kulture.

Vlada TK donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton.

Vlada je odobrila sredstva u iznosu od 3.948 KM Udruženju ginekologa i perinatologa Tuzlanskog kantona na ime refundacije troškova organizacije i realizacije Prvog regionalnog simpozija o prevenciji, dijagnostici i tretmanu premalignih promjena na grliću maternice, održanog u Tuzli od 05.05.2022 do 07.05.2022. godine.

Također su odobrena novčana sredstva u iznosu od 4.000 KM Muzičkom obrazovnom centru "Magnifico" Živinice za sufinansiranje troškova projekta „Omaž Morskom vuku"- Oliver Dragojević. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je novčani iznos od 25.000 KM Udruženju građana „Sevdah za mlade" za sufinansiranje troškova organizacije manifestacije „Bajramski koncert" u Tuzli.

Također su odobrena novčana sredstva u iznosu od 5.000 KM Kulturno- umjetničkom društvu „Rudar" za sufinansiranje troškova projekta „Internatinal Folk fest Skopje".

Vlada je odobrila iznos od 500 KM Udruženju mladih „OBNOVA" za sufinansiranje manifestacije „Deveti tolerantni gulaš".

Vlada je imenovala Komisiju za provođenje postupka po javnom pozivu za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice – Mediji za 2022. godinu.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja – Kantonalna direkcija robnih rezervi za prijem državnog službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme i to stručnog savjetnika za ekonomsko-finansijske poslove i poslove javnih nabavki.

Javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona data je saglasnost za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme, a najduže do 6 mjeseci do okončanja procedure obaveznog javnog oglašavanja i neodređeno vrijeme i to rukovodilac odjeljenja za opće i zajedničke poslove i premačica/higijeničar te za prijem radnika na neodređeno vrijeme rukovodilac odjeljenja za opće i zajedničke poslove i spremačica/higijeničar.

Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa TK data je saglasnost za prijem jednog namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme i to višeg referenta za računarsku i audiovizualnu tehniku i jednog namještenika, pomoćnog radnik< čistačicu –spremačicu u radni odnos na određeno vrijeme do povratka sa bolovanja a najduže do 3 godine.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK donijela je Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona. Također je donijeta Odluka kojom se daje prethodna saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona o utvrđivanju prijedloga za imenovanje Seada Muminovića, bachelor matematike i informatike, za direktora JU Bosanski kulturni centar TK na mandatni period od 4 godine.

Vlada je donijela i Rješenje o imenovanju direktora Poljoprivrednog zavoda Tuzla kao i niz rješenja za razrješenje i privremeno imenovanje školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Sa dnevnog reda je zbog usaglašavanja povučen materijal koji se tiče Standarda i normativa JU Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzla.