Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 20. redovna sjednica Vlade TK

26.07.2022

IMG 0885Od nadležnih organa Bosne i Hercegovine Vlada TK je zatražila da se Odluka o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini uskladi sa odredbama Zakona o carinskoj politici u BiH, odnosno da se zadrži pojednostavljeni postupak carinjenja po fakturi, koji se trenutno primjenjuje. Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona je zaduženo da Zaključak, zajedno sa Informacijom uputi Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstvu finansija BiH sa preporukom da, u skladu sa svojim nadležnostima pripreme Vijeću ministara BiH prijedloge za izmjenu i dopunu Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici BiH kojim bi se otklonili konstatovani problemi koji nastupaju zbog ukidanja pojednostavljenog postupka carinjenja i ograničenja vremena izvoza sa 24 sata dnevno tokom sedam dana u sedmici, na 10 sati dnevno tokom šest dana u sedmici. O Zaključku će biti upoznata i Vlada Federacije BiH sa zamolbom da, u okviru svojih nadležnosti, također inicira usklađivanje predmetne Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini sa odredbama Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini.

Trend povećanja zaposlenosti i broja žena na rukovodećim pozicijama

Vlada je prihvatila Rodnu analizu zaposlenih u institucijama Tuzlanskog kantona na rukovodećim pozicijama. Radi se o sistematičnom prikupljanju i proučavanju informacija o rodnim razlikama i društvenim odnosima u svrhu uočavanja i razumijevanja nejednakosti zasnovanih na rodu. Ovim se želi doprinijeti frekventnijoj i adekvatnoj upotrebi rodne terminologije u službenom govoru, ali i boljem razumijevanju procesa i pojava u našem društvu koji su neizostavno povezani sa rodnim odnosima, odnosno sa ulogama, pravima, mogućnostima i resursima koje žene i muškarci imaju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema ovoj analizi, od ukupno 488 zaposlenih u kantonalnim institucijama, žena je 265 ili 54,3%, a muškaraca 223 ili 45,7%. Posmatrajući rukovodeće funkcije od ukupno 192 izvršioca, njih 134 ili 70% su muškarci, a 58 ili 30% žene. Iz analize se može zaključiti da postoji različita procentualna zastupljenost na rukovodećim mjestima u nekim institucijama Tuzlanskog kantona i da se ona kreće u rasponu od 9% do 91% u korist muškog ili ženskog spola, a da je ona u nekim institucijama 100% u korist ženskog spola kao što je to u Ministarstvu pravosuđa i uprave TK i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade, ili 100% u korist muškog spola kao što je to u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak. Ako se uporede podaci za 2021. godinu i 2022. godinu, primjetno je da je došlo do blagog povećanja zaposlenosti žena od ukupno zaposlenih u Tuzlanskom kantonu, a takođe je prisutan i porast broja žena na rukovodećim mjestima.

Nabavka računarske opreme u javnim zdravstvenim ustanovama

Vlada je dala saglasnost na Program dodjele sredstava za potrebe integrisanog zdravstvenog informacionog sistema na području Tuzlanskog kantona. Za ovu namjenu Vlada je osigurala 600.000 KM čime će se osigurati nabavka ukupno 240 računara za ove namjene. Kako bi se pojednostavio i ubrzao proces nabavke računarske opreme zajedničku javnu nabavku će provesti Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Programom je utvrđen način i postupak dodjele sredstava javnim zdravstvenim ustanovama primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa na području TK, Zavodu zdravstvenog osiguranja TK i Zavodu za javno zdravstvo TK a na ime nabavke računarske opreme neophodne u procesu implementacije integrisanog informacionog sistema na području TK. Cilj Programa je da osigura dodatnu računarsku opremu sa neophodnim tehničkim karakteristikama za kvalitetno funkcionisanje integrisanog zdravstvenog informacionog sistema u ustanovama na području Tuzlanskog kantona, a u zavisnosti od potreba zdravstvenih radnika i nivoa zdravstvene zaštite kao i sigurnosti korištenja podataka u zdravstvenom informacionom sistemu.

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, Izmjene i dopune Operativnog programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2022. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je 4 odluke kojima daje saglasnost na odluke Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o odobravanju sredstava. Ovim je gradu Tuzla, kao učešće u rješavanju projekta održivog povratka „Asfaltiranje puta u naselju Kovačevo selo -krak I, krak II i krak III" Mjesna zajednica Požarnica, grad Tuzla odobren iznos od 19.900 KM, Općini Čelić kao učešće u rješavanju projekta održivog povratka „Sanacija postojećeg objekta i pretvorbe istog u zgradu društveno-administrativnog centra u MZ Šibošnica" Mjesna zajednica Šibošnica u iznos od 62.000 KM. Odobrena su i sredstva Opštini Lopare, kao učešće u rješavanju projekta održivog povratka „Asfaltiranje lokalnog puta Džemat Panjik" Mjesna zajednica Priboj u iznosu od 22.000 KM a Općini Kalesija 10.000 KM kao učešće u rješavanju projekta održivog povratka „Dogradnja i rekonstrukcija postojeće ulične rasvjete u naselju Hemlijaši" Mjesna zajednica Memići.

U cilju pružanja pomoći stanovništvu Čelića, koje je nedavno pogođeno poplavama, Vlada Tuzlanskog kantona ovlastila je Kantonalnu direkciju robnih rezervi da Crvenom križu Općine Čelić dodijeli 50.000 komada mesnih konzervi, 4.000 kg riže, 4.000 kg tjestenine, 1.000 kg šećera i 2.000 litara ulja.

Također, izmjenama i dopunama Programa o finansiranju projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu u 2022. godini, Vlada je odobrila i dodatnih 254.672,90 KM Općini Čelić za realizaciju projekta izgradnje zelene pijace u Čeliću. Radi se o plasmanu i preostalog, ranije rezervisanog dijela sredstava za koji je najavljeno da će biti naknadno odobren Općini Čelić za realizaciju projekta čiji je prioritet utvrdila Općina. Radi se o projektu iz liste sa Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 2022-2024. godina.

Vlada TK odobrila je 446.478 KM na ime subvencioniranja dijela kamatne stope za 116 privrednih društava. Radi se o realizaciji kreditne linije Vlade TK i UniCredit Bank d.d. Mostar, u okviru koje Vlada TK subvencionira kamatu privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona.

Danas utvrđenim izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini, Vlada Tuzlanskog kantona omogućila je korištenje dodatnih sredstava za realizaciju projekata koje su dostavile Općina Kalesija i Grad Lukavac, a koji ispunjavaju uslove.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluke kojim se prihvata tekst Aneksa I Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, najniže plaće, iznosa naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) i iznosa naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za zaposlene u oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja obrazovanja Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela Odluku kojom se prihvata tekst Aneksa Sporazuma za obračun plaće, naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) i naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za državne službenike i namještenike u kantonalnim organima državne službe Tuzlanskog kantona u 2022. godini, koji će se zaključiti između Vlade Tuzlanskog kantona i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Vlada TK donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaća u JU Odgojni centar TK.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je tekst Anexa Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, najniže plaće, iznosa naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) i iznosa naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za zaposlenike u ustanovama kulture Tuzlanskog kantona koji plaće i naknade primaju iz Budžeta Tuzlanskog kantona. Vlada je donijela Odluku o prihvatanju teksta Aneksa I Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće i naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za policijske službenike Uprave policije MUP-a TK.

Radi se o procesu kojim se stvaraju preduslovi za povećanje plaće uposlenicima u oblastima obrazovanja i nauke u Tuzlanskom kantonu, policiji, organima državne službe, javnim i ustanovama kulture, što je jedno od obećanja iz ekspozea premijera Tuzlanskog kantona. Također, kako bi se izbjegla diskriminacija, odnosno omogućio jednak tretman i uposlenika koji rade u oblastima pravosuđa i uprave koji plaću također primaju iz budžeta TK, ovim se stvaraju pretpostavke i za povećanje plaća u ovim oblastima. Sredstva za ovu namjenu već su osigurana izmjenama i dopunama Budžeta TK za 2022. godinu.

Vlada TK donijela je Zaključak kojim zadužuje sva ministarstva, urede, kantonalne uprave i upravne organizacije da izvrše analizu svojih rashoda i predlože uštede u okviru svojih potrošačkih jedinica u cilju obezbjeđenja sredstava za potrebe Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, a u cilju isplate dječijeg dodatka.

Vlada je utvrdila kriterije, uslove i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Mediji.

Vlada TK dala je prethodne saglasnosti na Pravilnik o plaćama, naknadama i drugim primanjima radnika u Javnoj ustanovi Narodno pozorište Tuzla, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Narodno pozorište Tuzla te saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona. Vlada je također dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela Odluku o prihvatanju teksta Aneksa Sporazuma o privremenom preuzimanju državnog službenika između Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije– "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava".

Vlada je danas dala saglasnosti Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona za prijem državnog službenika stručnog savjetnika za vanbolničku i bolničku zdravstvenu zaštitu u radni odnos na neodređeno vrijeme, Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak za prijem stručnog saradnika za opće poslove socijalne zaštite i poslove kontrole izvještaja.

Vlada je dala saglasnost Općinskom sudu u Banovićima za prijem državnog službenika, stručnog saradnika za vođenje zemljišnih knjiga - zemljišno knjižnog referenta u radni odnos na određeno radno vrijeme, do povratka državnog službenika sa porodiljskog odsustva.

Također saglasnosti su date Javnoj ustanovi Odgojni centar Tuzlanskog kantona za prijem zaposlenika, stručnog saradnika za opće, pravne i administrativno-tehničke poslove, u radni odnos na određeno vrijeme do povratka zaposlenika koji je imenovan za vršioca dužnosti direktora ove ustanove, a najduže šest mjeseci.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o zaduženju Ministarstva privrede da poduzme sve aktivnosti u cilju sazivanja Skupštine privrednog društva Rudnik soli „Tuzla" d.d. Tuzla na kojoj će se razriješiti predstavnici državnog kapitala i privremeno imenovati članovi u Nadzorni odbor Rudnik soli „Tuzla" d.d..

Vlada je također donijela niz rješenja za razrješenje i privremeno imenovanje školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.