Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 19. vanredna sjednica Vlade TK

21.07.2022


To podrazumijeva da se razmotri mogućnost prekida obavljanja poslova na otvorenom u periodu od 12 do 16 sati, te njihovog nastavka poslije 16 sati. Ukoliko je proces rada kod poslodavca organizovan na takav način da je nemoguće primijeniti navedenu mjeru, Ministarstvo preporučuje poslodavcima da radnicima koji obavljaju poslove na otvorenom, početak radnog vremena pomjere na šest sati ujutro. Također, preporučuje se poslodavcima da za vrijeme trajanja navedenih vremenskih neprilika omoguće korištenje godišnjeg odmora radnicima sa dijagnosticiranim hroničnim oboljenjima, kao i korištenje odsustava u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

Preporučeno je i da poslodavci izvrše organizaciju radnog vremena, te utvrde njegov raspored na način da se početak radnog vremena prilagodi navedenim vremenskim prilikama. Pored toga, poslodavci bi trebali omogućiti adekvatnije odijevanje radnika u ustanovama, preduzećima, kao i organima vlasti, te drugim pravnim osobama, kao i adekvatno odijevanje na službenim događajima, prilagođeno visokim temperaturama.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak će Preporuku dostaviti Udruženjima poslodavaca na području Tuzlanskog kantona, Privrednoj komori i Savezu samostalnih sindikata BiH - Kantonalnom odboru TK-a.

Ostale odluke
Vlada je danas Crvenom krstu/križu Tuzlanskog kantona odobrila 5.000,00 KM na ime refundacije troškova organizacije i realizacije projekta „Obilježavanje 27. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici", te 40.000,00 KM na ime operativnih troškova i troškova rada Crvenog križa Tuzlanskog kantona, a u cilju zadovoljenja potreba socijalno ugroženih građana Tuzlanskog kantona u 2022. godini. Također, 2.500,00 KM je odobreno udruženju „Srce Husina" za sufinansiranje troškova organizacije manifestacije „Historijski susreti generacija - Husinska buna", a 3.000,00 KM Udruženju građana „Biti novinar" za sufinansiranje troškova organizacije manifestacije „Dodjela novinarske nagrade „Nino Ćatić"".

U skladu sa ranije donesenim Programom rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2022. godinu, Vlada je danas donijela više odluka o odobravanju pojedinačnih iznosa za realizaciju odobrenih projekata.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na tekst Ugovora o uslovima smještaja korisnika usluga u Prihvatnom centru „Duje" Doboj Istok, koji će se zaključiti između Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona i Udruženja „Humanitarna organizacija Međunarodni forum solidarnosti – Emmaus".

Vlada je danas donijela Odluku o poništavanju, raspisivanju i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije dva člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, ispred Tuzlanskog kantona kao jednog od osnivača.