Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 19. redovna sjednica Vlade TK

19.07.2022

Vlada 19 07 2022Između ostalog predviđeno je da Ministarstvo obrazovanja i nauke TK, donošenjem posebne odluke, određuje programe kojim će se ostvarivati opći interes i strateški ciljevi u naučno – istraživačkom radu, kao i pravno rješenje prema kojem za ostvarivanje tih programa, ministar bliže utvrđuje uslove, kriterije i postupak dodjele sredstava za svaki pojedini program. Također, nastoji se olakšati osnivanje naučno-istraživačkih instituta, a time i snažniji razvoj naučno-istraživačkog rada. Treba napomenuti da na području Kantona egzistira mali broj instituta, a da na Univerzitetu u Tuzli kao javnoj visokoškolskoj ustanovi ne djeluje niti jedan. Predloženim izmjenama stvorile bi se pretpostavke da se pri ovoj visokoškolskoj ustanovi od posebnog interesa za Kanton formiraju instituti i značajno transformira priroda njenog djelovanja u pravcu snažnijeg razvoja naučno-istraživačkog rada. Osim navedenog izmjenama je predloženo da se 0,05% prihoda budžeta Kantona koji ne uključuje primitke od finansijske imovine i zaduživanja kao ni vlastite i namjenske prihode budžetskih korisnika, umjesto dosadašnjeg maksimalnog, utvrdi kao minimum izdvajanja. Time bi se ostavila mogućnost da se u narednim budžetskim godinama poveća iznos sredstava za ostvarivanje programa o oblasti naučno – istraživačkog rada. Također izmjenama se vrši i određeno numotehničko usklađivanje termina.

105.486 KM za finansiranje projekata omladinskih udruženja
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na odobravanje 105.486,00 KM za projekte omladinskih udruženja i projekte udruženja i fondacija za projekte namijenjene mladima, u okviru Javnog poziva za odabir korisnika sredstava sa pozicije „Podrška mladima" u 2022.godini. Po raspisanom javnom pozivu za finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja pristiglo je ukupno 11 prijava od čega 6 prijava ispunjavaju formalno pravne uslove Javnog poziva, dok je 5 prijava odbačeno jer su bile nepotpune, neosnovane ili neblagovremene. Također, za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja i fondacija za projekte namijenjene mladima pristiglo je ukupno 17 prijava od čega 6 prijava ispunjava formalno pravne uslove Javnog poziva. Ovom odlukom odobreno je finansiranje ukupno 12 kvalificiranih projekata omladinskih udruženja.

Ostale odluke
Na danas održanoj sjednici Vlada je odobrila 132.684,92 KM na ime subvencioniranja dijela kamatne stope za 24 privredna društva, a u okvirima realizacije projekta subvencioniranja dijela kamatne stope započetog 2019. godine u saradnji sa Bosnia Bank International d.d. Sarajevo (BBI).

U okviru realizacije programa Podrška povratku prognanih osoba, na današnjoj sjednici Vlada je odobrila finansiranje više projekata kao podršku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u rješavanju projekata održivog povratka. Opštini Modriča je, za realizaciju projekta izgradnje eksploatacionog bunara u Agro biznis centru Tarevci, odobreno 18.233,22 KM. Općini Kalesija je odobreno 20.000,00 KM za sanaciju puta Zukići – Baljkovica, a 30.000,00KM Opštini Osmaci za proširenje asfalta dionice puta Vacetinska rijeka – Entitetska granica i dogradnju putne konstrukcije dionice puta prema Šeheru raskrsnica Osmaci – Omraze. Općini Sapna je odobreno 45.000,00 KM za asfaltiranje puta u MZ-i Kraljevići na lokaciji Ponoglica, a 9.000,00 KM je odobreno Gradu Zvornik za rekonstrukciju puta na relaciji raskrsnica za Snagovo – Kula Grad.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Program korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta za 2022. godinu. Ovim Programom odobreno je 45.000 KM za finansiranje ili sufinansiranje projekata kojima se unapređuje lovstvo na području Tuzlanskog kantona. Udruženjima građana lovačkim društvima koja imaju zaključen Ugovor o dodjeli u zakup sportsko-privrednih lovišta sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sredstva su odobrena u visini naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta koju su uplatili u Budžet Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas odobrila i 300.000 KM na ime tekućeg finansiranja Kantonalne agencije za privatizaciju u skladu sa Finansijskim planom Kantonalne agencije za privatizaciju za 2022. godinu. S tim u vezi, dat je nalog Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine da, sa depozita po viđenju Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, prenese navedeni iznos na transakcijski račun Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla.

Nakon okončane konkursne procedure, Vlada je danas na mjesto sekretara Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom postavila Muamera Šljivića, diplomiranog pravnika. U skladu sa propisanom procedurom, postavljeni državni službenik preuzet će dužnost polaganjem zakletve vjernosti pred premijerom Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas izmijenila i dopunila Program manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2022. godinu, te njime obuhvatila ukupno 6 novih manifestacija koje će dobiti podršku Vlade Tuzlanskog kantona.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o raspisivanju i utvrđivanju Javnog oglasa za izbor kandidata za poziciju jednog člana Nadzornog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, ispred Tuzlanskog kantona kao jednog od osnivača.

Vlada je danas odobrila usmjeravanje donacije i transfera u Budžet Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. Za unutrašnje uređenje dijela zgrade Muzeju istočne Bosne Tuzla Grad Tuzla je dodijelio 100.000 KM. Također Muzeju je Grad Tuzla dodijelio i 700 KM za sufinansiranje manifestacije „Paviljon tuzlanskih umjetnika".

Vlada je danas utvrdila da će koeficijent za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec juli 2022. godine iznositi 1. Podsjećamo, osnovica za obračun novčane egzistencijalne naknade iznosi 5 KM.

Vlada je danas odobrila 1.500 KM Savezu antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona za organizaciju obilježavanja 27. jula – Dana ustanka naroda Bosne i Hercegovine.

U skladu sa donesenim Programom rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2022. godinu, Vlada je danas odobrila 11.500.00 KM Uredu Vlade za nabavku računarske opreme, neophodnih licenci i kancelarijskog namještaja. Također, 7.000 KM je odobreno Kantonalnoj upravi civilne zaštite za nabavku neophodnog kancelarijskog namještaja, računarske opreme i računarskih licenci.

Vlada je danas dala saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za raspisivanje konkursa za izbor u saradnička zvanja sa zasnivanjem radnog odnosa, kao i za raspisivanje konkursa za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja bez zasnivanja radnog odnosa.

Također, Vlada je dala saglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za prijem državnog službenika, stručnog savjetnika za ekonomsko – finansijske poslove u radni odnos na neodređeno vrijeme.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala Upravni odbor JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Upravni odbor JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja. Određeni su punomoćnici državnog kapitala koji u ime osnivača vrše funkciju Skupštine Javnog preduzeća Radio televizija Tuzlanskog kantona d.o.o., te je utvrđen prijedlog kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Radio televizija Tuzlanskog kantona d.o.o..

Također, data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva Rudnik soli „Tuzla" d.d. Tuzla za razrješenje vršioca dužnosti članova Uprave privrednog društva, kao i za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave privrednog društva.