Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 18. redovna sjednica Vlade TK

13.07.2022

Vlada 13 07 2022Ovim se ispunjva još jedna, 13. po redu, mjera iz ekspozea premijera Kantona Irfana Halilagića. Podsjećamo, radi se o naknadi u visini od 0,04% ukupno ostvarenog prihoda, koju plaćaju sva pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti i imaju sjedište na teritoriji Kantona, kao i dijelovi pravnih lica čije je sjedište van Kantona, a obavljaju djelatnost na teritoriji Kantona. Danas utvrđenim prijedlogom izmjena i dopuna trenutno važećeg Zakona o šumama, ispunjava se i dugogodišnja inicijativa poslodavaca i privrednika u našem kantonu, te im se pruža direktna pomoć rasterećenjem rada. Prema određenim procjenama ukidanjem ovo nameta privrednicima sa područja Tuzlanskog kantona poslovanje je rasterećeno za oko 2,5 miliona KM na godišnjem nivou, što je i poticajna mjera da poslodavci ovo rasterećenje iskoriste i unaprijede uslove rada i primanja svojih uposlenika. Ukidanjem ovog parafiskalnog nameta stvaraju se bolje poslovne prilike, unaprjeđuje se poslovno okruženje, što će nesumnjivo dovesti do otvaranja novih radnih mjesta.

Svim majkama porodiljama omogućiti korištenje prava na jednokratnu novčanu pomoć
Kako bi se izjednačila prava svih majki porodilja, imajući u vidu da je implementacija novog prava „1.000 KM za majke porodilje" pokazala određene nedostatke, Vlada je danas utvrdila prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Ovim izmjenama se primanje jednokratne naknade omogućava svim majkama koje su mališane na svijet donijele od 1. aprila 2021. do 31. marta 2022. godine, bez obzira da li im je poslodavac isplatio razliku plaće. Imajući u vidu ovu izmjenu, kao i htjenje da sve majke porodilje ostvare pravo na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, rok za prijavu je sa 90 produženo na 135 dana od dana stupanja na snagu Zakona. U cilju što brže primjene ovih izmjena, Vlada je Skupštini predložila razmatranje izmjena i dopuna Zakona po hitnom postupku.

Uređivanje oblasti državne službe
Kako bi se kvalitetnije uredila oblast državne službe, dužnosti, obaveze i prava državnih službenika, posebno u vrijeme koje prethodi izborima u Bosni i Hercegovini, Vlada je danas utvrdila prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu. Naime, primjena trenutno važećeg Zakona nametnula je potrebu da se precizira status državnog službenika tokom izborne kampanje, te da se i državnim službenicima omogući efikasnije ostvarivanje ustavom zagarantovanog prava da budu birani, sa minimalnim opterećenjem na obaveze koje proizlaze iz poslova radnog mjesta, u odnosu na period predizborne kampanje i perioda nakon izbora, a sve do odluke Centralne izborne komisije BiH o izboru na funkciju na koju su se kandidovali. Ovim izmjenama precizirano je od kada državnom službeniku miruju prava i obaveze iz radnog odnosa u slučaju da bude izabran odnosno imenovan na položaj u zakonodavnom ili izvršnom organu vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i do kada se državni službenik može vratiti na posao po isteku mandata na koji je imenovan. Osim navedenog, definisana je obaveza državnog službenika da obavijesti rukovodioca o učešću na izborima, kao i obaveza korištenja godišnjeg odmora ili neplaćenog odsustva za vrijeme trajanja predizborne kampanje.

Ostale odluke
U skladu sa Programom rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2022. godinu, koji je donesen prošle sedmice, Vlada je danas donijela odluke o odobravanju pojedinačnih iznosa sredstava za projekte u oblasti obrazovanja. Podsjećamo, za kapitalne investicije u kantonalnim institucijama i ustanovama, predviđeno je ukupno 7.990.857 KM. Od ovog iznosa najznačajnije su investicije u oblasti obrazovanja, za što je Vlada odobrila ukupno oko 3,5 miliona KM.

Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona, te ga proslijedila Skupštini Kantona na dalje postupanje. Odlukom se definiše osnovica, stopa i način obračunavanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za osigurana lica iz Zakona o zdravstvenom osiguranju, a koja nisu utvrđena Zakonom o doprinosima, te se bliže određuju obveznici doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Takođe, prethodna Odluka, koja se ovom Odlukom stavlja van snage, je imala više izmjena, te se radi lakšeg razumijevanja i primjene iste, pristupilo izradi nove odluke.

Vlada je danas prihvatila Izjašnjenje Ministarstva kulture, sporta i mladih TK po zahtjevu Zakonodavno – pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona. Također, Vlada je prihvatila i Mišljenje Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK na nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode FBiH. Uz Mišljenje, Kantonalno ministarstvo je dalo i nekoliko sugestija na nacrt izmjena Federalnog zakona, a koje se odnose na aktivnosti koje nisu urađene, a trebale bi biti, kada je u pitanju zaštita prirodnih područja koja su ranije proglašena zaštićenim. Također Ministarstvo smatra da je neophodno da se ostavi mogućnost da se zaštita prirodnih vrijednosti spusti na nivo jedinica lokalne samouprave, naravno ukoliko postoji interes lokalnih zajednica uz saglasnost nadležnog kantonalnog ministarstva ili Vlade kantona.

Kako bi se omogućila implementacije snažnije podrške Vlade TK Centru za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama, Vlada je danas prihvatila tekst Aneksa III Ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima suosnivača Javne ustanove Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama. Podsjećamo Vlada je Izmjenama i dopunama Budžeta TK za 2022. godinu uz ranije planiranih 400.000 KM, predvidjela i dodatnih 50.000 KM za finansiranje rada ove ustanove.

Također, zbog ispravke manjeg propusta, koji se odnosi na razvrstavanje radnih mjesta u utvrđene platne razrede, Vlada je prihvatila tekst Anexa Sporazuma o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaće zaposlenika u ustanovama kulture Tuzlanskog kantona koji plaće i naknade primaju iz Budžeta Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas potvrdila spisak poljoprivrednih proizvođača za drugi krug dodjele goriva, koji su u 2021. godini ostvarili pravo na novčanu podršku iz Budžeta Tuzlanskog kantona za biljnu proizvodnju, te ažurirali podatke u općinskim/gradskim službama poslije 21.03.2022. godine do propisanog roka u tekućoj godini. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je zaduženo da spisak dostavi Federalnoj direkciji robnih rezervi.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona da izvrši prijem ukupno 200 policijskih službenika u Upravi policije. Radi se o 160 izvršilaca za čin „policajac" i 40 izvršilaca za čin „mlađi inspektor".

Današnjom izmjenom i dopunom Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2022. godinu Vlada je omogućila sufinansiranje i podršku Bajramskog sajma kojeg organizira Udruženje građana NUR iz Gradačca, Bajramskog koncerta koji je održan 6.jula u Tuzli i Međunarodne naučno-stručne konferencije „Unapređenje kvalitete života djece i mladih" čiji je organizator Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih iz Tuzle.

Vlada je danas odobrila 4.000,00 KM Organizaciji ratnih vojnih invalida Općine Teočak za sufinansiranje obilježavanja 24. po redu manifestacije „Teočanski dani otpora".

Vlada je danas odobrila 3.708,48 KM na ime OeKB marže, kreditora UniCredit Bank Austrija AG, u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić.

Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala Komisiju za koncesije Tuzlanskog kantona i Upravni odbor Kantonalne agencije za privatizaciju. Također, date su saglasnosti za razrješenje direktora JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh" Banovići i imenovanje vršioca dužnosti direktora JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh" Banovići. Osim navedenog Vlada je donijela više rješenja o razrješenju i imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.