Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 17. redovna sjednica Vlade TK

05.07.2022

Vlada 05 07 2022Cilj izrade novog teksta Zakona jeste da se omogući pravo na jednak pristup pravdi svima. Uz oblike ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć u okviru nadležnosti Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći, postupke u kojima se pruža, odnosno postupke u kojima se ne pruža besplatna pravna pomoć, ovim Zakonom se propisuju uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć, zatim način dokazivanja statusa osobe koja ostvaruje pravo na besplatnu pravnu pomoć. Definisano je ko se smatra licem slabog imovnog stanja, utvrđen je kriterij očigledne neosnovanosti odnosno situacije u kojima se besplatna pravna pomoć neće odobriti podnosiocu zahtjeva, način provjere podataka, vremensko važenje odobrene pravne pomoći, prestanak prava na pružanje pravne pomoći, povrat troškova postupka, obaveza vraćanja sredstava, način obračuna troškova i utrošenih sredstava te njihova pripadnost, promijenjene okolnosti, te plaćanje troškova branitelja.

Novim Zakonom, imajući u vidu inflaciju i povećane troškove života, predviđeno je povećanje cenzusa za ostvarivanje prava sa trenutnih 220 KM na 460 KM. Također, uvedeno je i pravo na pružanje besplatne pravne pomoći povratnicima koji su imali status raseljene osobe na području Tuzlanskog kantona do njihovog povratka u prijeratno mjesto prebivališta.

S obzirom da se radi o tekstu Zakona u formi nacrta, Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona je predvidjelo i provođenje javne rasprave o nacrtu Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, a tekst Nacrta Zakona će biti postavljen na službenoj stranici Vlade Tuzlanskog kantona (http://www.vladatk.kim.ba/).

Odobrena sredstva za realizaciju projekata u nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama u Tuzlanskom kantonu
U skladu sa ranije donesenim Programom o finansiranju projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu u 2022. godini, Vlada je danas donijela Odluke o odobravanju predviđenih finansijskih sredstava za implementaciju pojedinačnih projekata. Od ukupno predviđenih 1,65 miliona KM za ove namjene Općini Teočak je, za izgradnju pijace u centru općine Teočak dodijeljeno 462.616 KM, dok je Općini Sapna za dva projekta, rekonstrukciju putne infrastrukture i izgradnju poslovno-proizvodnog objekta izdvojeno 385.514 KM. Za Općinu Čelić izdvojeno je 100.000 KM za izgradnju javnog odgojno-obrazovnog objekta – obdanište. Općini Kladanj za rekonstrukciju grijnog sistema u zgradi Općine i rekonstrukciju ulica i puteva na području svih mjesnih zajednica odobreno je 246.728 KM. Za izgradnju sportske dvorane MZ Brijesnica Mala u općini Doboj Istok – Faza III i izgradnju i rekonstrukcija lokalnih puteva Općini Doboj Istok je odobreno 200.467 KM.

Također, Vlada je danas dala i saglasnost na tekst ugovora o implementaciji nepovratnih novčanih sredstava, koji će biti zaključen između Vlade TK i općina kojima su sredstva odobrena.

Ostale odluke
Na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Plan korištenja finansijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo u 2022. godini. Ovim dokumentom predviđeno je da se uz prikupljena sredstva Naknade za zaštitu od požara iz proteklih godina, koja su prenesena iz prethodnih godina u iznosu od 67.035,76 KM u 2022. godini, očekuje i tekući priliv sredstava u iznosu od oko 40.000,00 KM. Kada su u pitanju rashodi, ove godine će se nastaviti aktivnosti na stručnom obučavanju i osposobljavanju dobrovoljnih vatrogasaca, te polaganje ispita za dobrovoljnog vatrogasca, a što je započeto tokom 2021. godine, na način i po programu utvrđenom zakonom i drugim propisima iz ove oblasti.

Vlada je danas prihvatila Informaciju Kantonalne direkcije robnih rezervi o poništenju postupka nabavke brašna. Naime, s obzirom da ponuđač „Klas" d.d. Sarajevo nije u roku dostavio garanciju za uredno izvršenje ugovora i kako se, s tim u vezi, Ugovor o nabavci brašna za potrebe Kantonalne direkcije robnih rezervi Tuzlanskog kantona smatra ništavnim, Direkcija je donijela odluku o poništenju postupka javne nabavke brašna.

Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila Izvještaj o implementaciji dodijeljenih sredstva u okviru Programa o finansiranju projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalnih samouprava u Tuzlanskom kantonu za 2021. godinu. Konstatovano je da su općine Sapna, Čelić, Kladanj i Doboj Istok finalizirale projektne aktivnosti, te opravdale dodijeljena sredstva iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu sa potrošačke jedinice Podrška nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama. Općina Teočak je još uvijek u procesu implementacije projektnih aktivnosti, te će po njihovom finaliziranju dostaviti izvještaj o utrošku sredstava.

S ciljem povećanja stepena transparentnosti procesa trošenja sredstava iz javnih fondova, Vlada je današnjim Zaključkom zadužila kantonalna ministarstva, kantonalne uprave i upravne organizacije Tuzlanskog kantona, kao i kantonalne zavode, javne ustanove i druge institucije Tuzlanskog kantona, te privredna društva iz nadležnosti Tuzlanskog kantona sa učešćem državnog kapitala iznad 50%, da prilikom implementacije programa ili projekata koji se finansiraju iz sredstava budžeta Tuzlanskog kantona, vanbudžetskih fondova ili sredstava kantonalnih ustanova i privrednih društava, na odgovarajući način zaduže korisnike sredstava da na vidljivom mjestu istaknu pano, transparent, naljepnicu, marker, ili neku drugu formu prilagođenu predmetnom projektu, na kome će biti vidno istaknut naziv Vlade Tuzlanskog kantona, nadležnog kantonalnog ministarstva, ustanove ili kantonalnog vanbudžetskog fonda iz kojeg se vrši finansiranje ili sufinansiranje svakog pojedinačnog projekta. Ovakvo postupanje doprinijet će da svaki građanin u Tuzlanskom kantonu pri relizaciji projekta bude upoznat da se radi o aktivnostima koje je finansirala ili sufinansirala Vlada Tuzlanskog kantona ili neka druga kantonalna institucija.

S obzirom na uočene greške tehničke prirode, i manjkavosti u primjeni pojedinih instituta u osnovnim školama, te nedorečenosti u tekstovima, Vlada je danas donijela odluke o izmjenama i dopunama Pedagoških standarada i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i Pedagoških standarda za srednje obrazovanje i odgoj. Izmjenama se, između ostalog i jasnije propisuje način prijema defektologa u školama.

Danas je Vlada prihvatila Informaciju Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja o prijedlogu prekategorizacije/razvrstavanja lokalnih cesta u regionalne ceste na području Tuzlanskog kantona, te zadužila Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja da pokrene postupak prekategorizacije određenih lokalnih cesta u regionalne ceste na području Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas odobrila 10.000,00 KM Radničkom sportskom društvu „Sloboda" Tuzla za namjene tekućeg poslovanja Kuće sporta za period januar – decembar 2022. godine.

Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva privrede o stanju u privrednom društvu „GIKIL" d.o.o. Lukavac,te zadužila Ministarstvo da angažovanjem nezavisne agencije izvrši dubinsku finansijsku analizu privrednog društva „KHK" d.d. u stečaju Lukavac, kao suosnivača GIKIL-a d.o.o. Lukavac, te da izvještaj o analizi dostavi Vladi TK.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji Programa prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničkog prestupništva u Tuzlanskom kantonu (2020-2023.) za 2021. godinu.

Danas je Vlada dala saglasnost za isplatu naknade predsjedniku i članovima Komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa prvog ciklusa studija Informatika i računarstvo na Visokoj školi za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija" Tuzla.

Vlada je danas imenovala prvostepene i drugostepene komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja u školskoj 2022/23. godini.

Imajući u vidu da Skupština JP za vodoprivrednu djelatnost „Spreča" Vlada nije prihvatila Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča" d.d. Tuzla za 2021. godinu, i Vlada je danas odbila da prihvati spomenuti Izvještaj.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila informacije o stanju u trgovačkoj i turističko – ugostiteljskoj djelatnosti u Tuzlanskom kantonu u 2021. godini.

Vlada je danas dala prethodne saglasnosti na prijedloge Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima radnika u Javnoj ustanovi Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić" Tuzla i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji radnih mjesta u JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić".

Također, Vlada je danas odobrila unutrašnju preraspodjelu rashoda u Budžetu TK za 2022. godinu kojom se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2022. godinu.

Danas je Vlada dala saglasnost na pravilnike o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja i Ministarstva finansija TK.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona za prijem namještenika, višeg referenta za kontrolu i unos obrazaca u pomoćnu knjigu u radni odnos na određeno vrijeme do šest mjeseci, te izmijenila Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu obrazovanja i nauke TK.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas dala prethodnu saglasnost za razrješenje izvršnog direktora za tehničke poslove u Javnom preduzeću za vodoprivrednu djelatnost „Spreča" d.d. Tuzla, te privremeno imenovala Upravni odbor JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona. Vlada je, od Skupštine JP „Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj, zatražila da razriješi dužnosti članove imenovane u Nadzorni odbor JP "Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj, te je utvrdila prijedlog kandidata za imenovanje u privremeni Nadzorni odbor ovog javnog preduzeća do imenovanja novog Nadzornog odbora u skladu sa zakonom, a najduže do 90 dana. Također, Vlada je donijela više rješenja o razrješenju i imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.