Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Održana 17. redovna sjednica Vlade TK

25.07.2023

 Produženje perioda prijema u radni odnos

 

Kako bi omogućila nesmetano obavljanje radnih zadataka Vlada Tuzlanskog kantona je zbog dugotrajnih procedura prijema u radni odnos u državnoj službi utvrdila je Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu. Ovim izmjenama predviđa se da se radno mjesto, u slučaju potrebe za hitnim obezbjeđenjem obavljanja poslova upražnjenog radnog mjesta za koje organ ima potrebnu saglasnost, može popuniti na određeno vrijeme najduže do 12 mjeseci uz istovremeno pokretanje postupka javnog oglašavanja upražnjenog radnog mjesta. Prijedlog izmjena i dopuna Zakona upućen je Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

 

 

              Povećane programske aktivnosti u oblasti sporta

 

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Informaciju o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini. Tokom prošle godine Ministarstvo kulture, sporta i mladih su sportske projekte podržali sa ukupno 2.279.917 KM što je za 62% veći iznos sredstva u odnosu na 2021. godinu. Poseban efekat dopune kriterija vidljiv je kroz sufinansiranje omladinskih kategorija, koje su izdvojene po prvi puta u 2022. godini. Dopunjavanje kriterija pokazalo se ispravnim, jer se vraćanjem nadležnosti granskim sportskim savezima dovelo do efikasnijeg rada u klubovima, a ujedno se spriječilo dodjeljivanje sredstava za namjene koje nisu realne i utemeljene. Najveći iznos sredstava u 2022. godini odobren je za kvalitetni sport (43%) a 9,5% izdvojeno je za vrhunski sport dok je podrška sportu sa invaliditetom 6,8% od ukupnog iznosa sredstava. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK i pored nedostatka kadrova, stoji u dokumentu, realizovalo je sve programske aktivnosti u oblasti sporta za 2022. godinu ali i one koje nisu bile planirane Programom rada.

 

 

                                          Ostale odluke

 

Vlada TK prihvatila je Informaciju Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK o pravnoj regulativi o državnoj pomoći i komunikaciji sa nadležnim organima u postupku odobravanja državne pomoći Javnom preduzeću “Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o.. S tim u vezi Vlada je danas ovlastila JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ za obavljanje usluge od općeg ekonomskog interesa za Tuzlanski kanton za šestogodišnji period, počevši od početka 2021. do kraja 2026. godine. Opći ekonomski interes podrazumijeva obezbjeđenje i obavljanje usluge javnog vazdušnog prijevoza putnika kao usluge od posebne važnosti za život i zadovoljenje potreba građana Tuzlanskog kantona, odnosno građana Bosne i Hercegovine, u cilju povezivanja sa državama Evrope i svijeta.

 

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o poslovanju JP Šume Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. Činjenica da je ovo privredno društvo, i pored svih problema i izuzetno teškog stanja u kojem je zatečeno, prošlu godinu završilo sa pozitivnim finansijskim rezultatom i dobiti u iznosu od oko 2,5 miliona KM potvrđuje ranije izjave da je Vlada Tuzlanskog kantona jedan od fokusa svog rada usmjerila upravo ka ozdravljenju ovog javnog preduzeća, te da su poduzete mjere rezultirale značajnim zaokretom u poslovanju i stabilizaciji ovog preduzeća.

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Uredbu o novčanoj egzistencijalnoj naknadi. Donošenjem federalnih zakona koji regulišu oblast boračko invalidske zaštite, stvorena je obaveza da Ministarstvo za boračka pitanja postojeći Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica usaglasi sa ovim zakonima, posebno u dijelovima koje se odnose na ostvarivanje i finansiranje prava iz budžeta Tuzlanskog kantona. Skupština Tuzlanskog kantona u međuvremenu je donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica  kojim je u pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu, pored nezaposlenih demobilisanih branilaca u pravo uvela i maloljetne demobilisane branioce i supruge umrlih demobilisanih branilaca, odnosno maloljetnih demobilisanih branilaca. Donošenjem ovog zakona, proizašla je potreba i donošenja novog propisa, Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi.

 

Vlada je donijela Odluku  o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava  za  realizaciju  dopunskih  prava i  ostalih  izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske  zaštite u 2023. godini.  

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o Izmjenama Programa utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2023. godinu. Ovim izmjenama osiguravaju se sredstva za finansiranje troškova čuvarske službe, stručnih poslova gospodarenja privatnim šumama i poslova iz definisanih odredbama Zakona o šumama za period cijelu tekuću godinu.

 

U cilju usklađivanja sa maksimalnim cijenama propisanih od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine Vlada TK je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona.

 

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona. Ukupan iznos od 224.000 KM raspoređen je za realizaciju aktivnosti petnaest udruženja, saveza i fondacija među kojima su nacionalna kulturno – umjetnička društva, Savez udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona, Savez udruženja građana penzionera/umirovljenika Tuzlanskog kantona, Unija civilnih žrtava rata i porodica civilnih žrtava rata, Radničko sportsko društvo „Sloboda“ Tuzla - Kuća sporta, Fondacija Istina Pravda Pomirenje, Crveni križ Tuzlanskog kantona, Udruženje Amica Educa Tuzla, Udruženje porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih bolesti „Pipol“ Tuzla, Udruženje građana „Zmajevo srce“ i Institut za društvena i religijska istraživanja Tuzla.

 

U skladu sa ranije donesenim programom Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava, Vlada je danas donijela više odluka o odobravanju sredstava za realizaciju planiranih projekata u resorima Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, Ministarstva privrede, Ministarstva finansija TK, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Služba Skupštine TK.

 

Vlada je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2023. godinu.

 

Vlada TK odobrila je sredstava sa budžetske pozicije “Tekuća rezerva” u iznosu od 29.800 KM  po zahtjevu JU Gimnazija “Mustafa Kamarić” Gračanica i 2.900 KM JU OŠ “Husino” Husino, Tuzla u svrhu popravke plafona i krovova na oba školska objekta koji su oštećeni olujom.

 

Vlada je prihvatila i Informaciju o radu Udruženja za razvoj NERDA za 2022. godinu.

 

Vlada TK je u skladu sa Programom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2023. godinu odobrila 15.000 KM Turističkoj zajednici grada Gradačca za troškove organizacije i realizacije manifestacije 50. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije „Sajam šljive 2023“ Gradačac, kao i 4.950,00 KM Savezu lovačkih društava Tuzlanskog kantona, na ime troškova organizacije i realizacije manifestacije „Dani Saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona 2023. godine“ u Lukavcu. Vlada je također odobrila 1.000 KM Savezu antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata TK (SABNOR TK) za orgnizaciju obilježavanja „Dana ustanka naroda Bosne i Hercegovine protiv fašizma“, 27. jula 2023. godine.

 

Vlada je danas odobrila 2.648,92 KM na ime OeKB marže, kreditora UniCredit Bank Austria AG, u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić.

 

Vlada je dala i saglasnosti na pravilnike o vrstama, načinu i rokovima korištenja vlastitih javnih prihoda Javne ustanove Muzej istočne Bosne Tuzla, Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona i Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona.

 

Vlada je danas donijela odluke o raspisivanju javnih oglasa i utvrđivanju tekstova javnih oglasa za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona i Upravnog odbora Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona.

 

Vlada TK imenovala je Radnu grupu za pripremu propisa o osiguranju i provođenju odgovarajuće tehničke i fizičke zaštite u školama na području Tuzlanskog kantona.

 

Vlada je danas imenovala Komisiju za izbor i provođenje postupka po ponovnom javnom oglasu za izbor kandidata za nominiranje i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona.

 

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom se traži od Skupštine privrednog društva Rudnik soli „Tuzla“ d.d. Tuzla, da razriješi predstavnike državnog kapitala u Nadzornom odboru Rudnik soli „Tuzla“ d.d. Tuzla. Odlukom je utvrđen prijedlog kandidata za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva Rudnik soli  „Tuzla“ d.d. Tuzla do imenovanja u skladu sa zakonom, a najduže do tri mjeseca.  

Vlada je također donijela rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju nekoliko školskih odbora.