Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 16. redovna sjednica Vlade TK

29.06.2022

28062022 rsvtkBitna novina što su kod proizvodnje krošnjastog voće razdvojene proizvodnja voća po vrsti, te načinu sadnje (ekstenzivni, poluintenzivni i intenzivni nasad) pa je i visina novčane podrške različita uzimajući u obzir način proizvodnje i vrstu voća. S obzirom na to da su poljoprivredni proizvođači u 2022. godini suočeni sa poskupljenjima kada je u pitanju repromaterijal u poljoprivredi, te hrana za životinje, Programom su planirana sredstva za ublažavanje posljedica poremećaja na tržištu u poljoprivredno proizvodnji i to dodatna podrška za proizvođače pilećeg mesa i to za proizvodnju od 5.000 do 500.000 proizvedenih pilića u toku godine i novčana podrška za zdravstvenu zaštitu pčela i unaprjeđenje pčelinjeg fonda. Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona propisano je da se sredstva za novčanu podršku u poljoprivredi obezbjeđuju u Budžetu TK za svaku kalendarsku godinu. Visina novčanih sredstava iznosi do 3,5 % vrijednosti poreskih prihoda godišnjeg budžeta Kantona. Budžetom TK za 2022. godinu za realizaciju novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju planirana su sredstva u iznosu od 10.800 KM. S obzirom na to da Federalni Program novčanih podrški za 2022. godinu nije bio donesen, Vlada TK je donijela Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini kojim su planirana sredstva u iznosu od 795.972,50 KM za realizaciju odobrene novčane podrške u 2021. godini za proizvodnju voća i proizvodnju jagode u zaštićenom prostoru. Imajući u vidu poskupljenje đubriva, potrebe za sijanjem što većih površina zemljišta, te da poljoprivredni proizvođači mlijeka uglavnom proizvode kukuruz za potrebe vlastite farme, odnosno ishrane vlastite stoke, bilo je neophodno donijeti izmjenu Program kako bi se ublažile posljedice poskupljenja. Za realizaciju navedene mjere odnosno stvaranje uslova za što optimalniju sjetvu stočnih žita predložena je izmjena Programa na način da su planirana sredstva za muzna grla i to u iznosu od 200,00 KM po grlu.


Efikasna multisektorska saradnja u borbi protiv maloljetničke delinkvencije

Vlada TK prihvatila je Informaciju Ministarstva pravosuđa i uprave o maloljetničkoj delikvenciji na području Tuzlanskog kantona. Informacija obuhvata periode januar-decembar 2021. godine i januar - mart 2022. godine. Na osnovu statističkih pokazatelja može se reći da je stanje sigurnosti iz oblasti maloljetničke delinkvencije na zadovoljavajućem nivou. Takav rezultat koji se postiže u borbi protiv maloljetničke delikvencije predstavlja odraz multisektorske saradnje između relevantnih subjekata na području Tuzlanskog kantona. Posebna pažnja poklanja se prevenciji maloljetničkog prestupništva kroz donošenje i realizaciju Programa prevencije, intrevencije i resocijalizacije maloljetničkog prestupništva za period 2020-2023. godina. U realizaciju je uključeno 6 resornih ministarstava koja se u radu susreću sa problematikom maloljetničkog prestupništva. Glavni cilj Programa prevencije, intrevencije i resocijalizacije maloljetničkog prestupništva je smanjenje maloljetničkog prestupništva. Pored toga, TK u svom radu daleko prednjači ispred drugih kantona u Federaciji BiH, ako se uzme u obzir da smo jedan od rijetkih kantona koji postupajući po zakonskim odredbama iz Zakona o zaštiti i postupanju sa maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH, unutar Uprave policije - MUP-a TK, ima sistematizovan Odsjek za maloljetnike koji se sastoji od više ovlaštenih službenih osoba, certifikovanih za rad sa maloljetnicima. Kantonalnom tužilaštvu postoji Odjeljenje za maloljetnike koje se sastoji od više tužitelja, te je u radu i JU "Odgojni Centar" Tuzlanskog kantona, u čijoj nadležnosti je provođenje odgojnih mjera upućivanja maloljetnika u odgojni centar i u kojoj se vrši dijagnostika i opservacija maloljetnih učinitelja krivičnih dijela.


Podrška povratku kroz ulaganje u infrastrukurne projekte

Vlada Tuzlanskog kantona prepoznajući značaj projekata za poboljšanje uslova života povratničke populacije danas je dala saglasnost na četiri odluke Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u okviru Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu „Podrška povratku prognanih osoba".
Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o odobravanju iznosa od 18.778 KM Opštini Srebrenica, kao učešće u rješavanju projekta održivog povratka „Rekonstrukcija lokalnog makadamskog putnog pravca Radovčići, Katanići, Ivčići, i Trubari – MZ-a Krnjići". Mjesna Zajednica Krnjići je povratnička mjesna zajednica na području opštine Srebrenica a u naseljima koja joj teritorijalno pripadaju živi značajan broj povratnika. Rekonstrukcijom ove dionice stvorit će se preduslovi za poboljšanje ambijenta življenja za oko 100 povratnika.
Vlada TK dala je saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o odobravanju iznosa od 35.000 KM sredstava Mjesnoj zajednici Čivčije Bukovačke, grad Doboj, kao učešće u rješavanju projekta održivog povratka „Izgradnja vodovodne mreže u Mjesnoj zajednici Čivčije Bukovačke –Faza II". Grad Doboj u saradnji sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica finansijski je podržao realizaciju projekta kroz I fazu s obzirom na to da se projektom rješava vodosnabdjevanje za 600 domaćinstava, kako naseljenog mjesta Čivčije Bukovačke tako i drugih mjesta u okolini. Ukupna vrijednost planiranih radova iznosi 135.000 KM.
Također, Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o odobravanju sredstava Mjesnoj zajednici Đurđevik, grad Živinice, kao učešće u rješavanju projekta održivog povratka „Nastavak
asfaltiranja puta Djedino-Vrnojevići" iznosu od 6.000. Vrnojevići su povratničko naselje koje nije imalo asfaltiranu putnu komunikaciju niti ima snabdjevenost vodom. Sanacija je započeta od strane Grada Živinica iz gradskog budžeta i do sada je asfaltirana dionica 3,5-4 km u više faza. U povratničkom naselju Vrnojevići više od 100 domaćinstava izvršilo je povrat imovine ali se ne mogu trajno vratiti jer ne postoji infrastruktura za trajni povratak.
Vlada TK dala je saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o odobravanju sredstava općini Čelić, kao učešće u rješavanju projekta održivog povratka Proširenja javne rasvjete u Mjesnim zajednicama Čelić, Šibošnica, Nahvioci, Vražići i Brnjik", općina Čelić u iznosu od 100.000 KM. Radovi proširenja javne rasvjete obuhvataju pripremu terena kao i postavljanje stubova na područjima koja do sad nisu riješila ovo pitanje. Sredstva po predračunu koja su potrebna za ovu namjenu su 139.370,40 KM za pet povratničkih mjesnih zajednica. S obzirom na to da je općina Čelić tokom proteklih dana pretrpjela ogromne štete usljed vremenskih neprilika nisu u mogućnosti da iz sopstvenih izvora finansiraju kompletan projekat.


Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom daje saglasnost na Odluku Ministarstva obrazovanja i nauke o izmjeni Plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2022./2023. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom daje saglasnost na Odobrenje Plana novčanih tokova za period od 01.07. do 30.09.2022. godine Odbora za likvidnost Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu i utvrđenu gornju granicu rashoda i izdataka do kojih će se odobriti operativni planovi budžetskih korisnika za navedeni period. Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona zaduženo je da izvrši odobravanje operativnog plana Budžeta Tuzlanskog kantona za treći kvartal iz budžetskih sredstva u skladu sa Pregledom zahtjeva budžetskih korisnika za rashodima i izdacima u operativnom planu za period 01.07.-30.09.2022. godine u iznosu od 123.501.895,50 KM i odobravanje operativnog plana u dijelu vlastitih prihoda, grantova, donacija i prihoda po posebnim propisima (namjenska sredstva) po zahtjevima budžetskih korisnika do iznosa od 10.000.000,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2021. godinu koji je usvojen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli.

Vlada je donijela Odluku o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2022. godini.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Plana rada JU Direkcija regionalnih cesta TK za 2022. godinu i Finansijskog plana JU Direkcije regionalnih cesta TK za period 01.01.2022.-31.12.2022. godine sa okvirnim finansijskim planom za 2023. i 2024. godinu.

Vlada je odobrila usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2022. godinu u svrhu realizacije istraživanja na temu "Konačno zbrinjavanje muljeva sa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda" za JU Univerzitet u Tuzli – Tehnološki fakultet u iznosu od 10.000 KM, dodijeljene od
strane Agencije za vodno područje rijeke Save.
Vlada je također odobrila usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2022. godinu na ime realizacije projekta „Botanička bašta sa kreativnim kutkom za učenje na otvorenom" za JU OŠ „Tinja" Srebrenik u iznosu od 3.000 KM, dodijeljene od strane Fondacije tuzlanske zajednice.

Vlada je donijela Odluku o izmjenama Programa utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2022. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program o finansiranju projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu u 2022. godini. Programom se utvrđuje raspodjela sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu sa potrošačke jednice Podrška nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama u iznosu od 1.650.000 KM kao i dodjela pojedinačnih iznosa sredstava za finansiranje projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu. Općini Teočak za izgradnju pijace u centru općine Teočak dodijeljeno je 462.616 KM dok je Općini Sapna za dva projekta, rekonstrukciju putne infrastrukture i izgradnju poslovno-proizvodnog objekta izdvojeno 385.514 KM. Za Općinu Čelić izdvojeno je 100.000 KM za izgradnju javnog odgojno-obrazovnog objekta – obdanište. Općini Kladanj za rekonstrukciju grejnog sistema u zgradi Općine i rekonstrukciju ulica i puteva na području svih mjesnih zajednica predviđenoj je 246.728 KM. Za izgradnju sportske dvorane MZ Brijesnica Mala u općini Doboj Istok – Faza III i izgradnju i rekonstrukcija lokalnih puteva predviđeno je 200.467 KM Općini Doboj Istok.

Vlada je dala prethodnu saglasnost na Odluku Senata Visoke škole za finansije i računovodstvo „FINra" Tuzla o utvrđivanju planiranog broja i strukture studenata za upis na prvu godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2022/23. godini.
Također je data prethodna saglasnost na Odluku Senata Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija" Tuzla o utvrđivanju prijedloga broja i strukture studenata za upis na odobrene studijske programe u prvu studijsku godinu na Visokoj školi za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija" Tuzla u akademskoj 2022/23. godini.
Vlada je dala prethodnu saglasnost na Odluku Senata Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM o prijedlogu broja studenata za upis u prvu godinu studija na Visokoj školi računarstva i informatike eMPIRICOM.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je prethodnu saglasnost na Odluku Senata Evropskog univerziteta „Kallos" Tuzla o konačnom broju i strukturi studenata za upis na ododbrene studijske programe na prvu godinu prvog i integriranog
prvog i drugog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklus studija na fakultete Univerziteta u akademskoj 2022/23. godini.
Također je data prethodna saglasnost na Odluku Senata Univerziteta u Travniku o određivanju broja studenata za upis u akademsku 2022/23. godinu na području Tuzlanskog kantona.
Vlada je donijela Zaključak kojim zadužuje Mnistarstvo obrazovanja i nauke TK da početkom akademske 2022/2023. godine uputi zahtjev Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove TK za pojačan nadzor u svim visokoškolskim ustanovama na području TK s apsekta usklađenosti rada sa pozitivnim pravnim propisima. Također je resorno ministarstvo zaduženo da izvrši nadzor početkom akademske 2022/2023. godine u svim visokoškolskim ustanovama na području TK.

Vlada TK prihvatila je Informaciju o radu Udruženja za razvoj NERDA za period januar - decembar 2021. godine.

Vlada TK, povodom razmatranja Elaborata o opravdanosti osnivanja visokoškolske ustanove Univerzitet FINra, donijela je zaključak da s obzirom na trenutno stanje u oblasti visokog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona, a zbog samog značaja pitanja osnivanja nove visokoškolske ustanove u statusu univerziteta, postoji potreba da elaborat o opravdanosti osnivanja visokoškolske ustanove na području Tuzlanskog kantona, u predmetnom i svakom narednom slučaju bude predmetom razmatranja od strane Skupštine Tuzlanskog kantona. Zaduženo je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona da, u što kraćem roku poduzme potrebne radnje u cilju stvaranja zakonskih pretpostavki za realizaciju zaključenog.

Vlada TK utvrdila je visinu naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) zaposlenim kod korisnika budžetskih sredstava koji ostvaruju pravo na korištenje godišnjeg odmora za budžetsku 2022. godinu u pojedinačnom iznosu 499,50 KM, izuzev nosilaca pravosudnih funkcija.

Vlada je utvrdila osnovicu za obračun plaće i visine naknade za ishranu u toku rada zaposlenih budžetskih korisnika za juni 2022. godine.

Vlada TK donijela je Odluku o dobravanju sredstva u iznosu od 10.000 KM U.D. „BOMS-expo" d.o.o. Gračanica, na ime refundacije troškova organizacije i realizacije manifestacije Međunarodni sajam poduzetništva i obrta „GRAPOS-EXPO 2022" Gračanica.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2022. godinu.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu privrede za prijem državnog službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, putem sporazumnog preuzimanja državnog službenika iz drugog organa državne službe na poziciju stručnog savjetnika za razvoj i javno-privatno partnerstvo.

Vlada TK dala je saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova TK za prijem 4 državna službenika u radni odnost na neodređeno vrijeme. Radi se o tri stručna savjetnika za upravno rješavanje u prvom stepenui stručnom savjetniku za imovinsko-pravne poslove.

Vlada je dala saglasnost Odgojnom centru Tuzlanskog kantona za prijem 6 uposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme i to 2 stručna saradnika odgajatelja za socijalnu pedagogiju, 2 stručna saradnika odgajatelja za socijalni rad, stručnog saradnika odgajatelja za pedagoško-psihološki rad i vozača.
Također je data saglasnost Općinskom sudu u Tuzli za prijem namještenika u radni odnos i to višeg referenta za operativno-tehničke poslove (daktilograf).

Vlada TK odobrila je novčana sredstva Aidi Rešidbegović iz Tuzle, u bruto iznosu od 5.000,00 KM na ime sufinansiranja nastupa na Međunarodnom recitalu dobitnika nagrada IYMC za muzičare, kao i sufinansiranje troškova odlaska i smještaja Aide Rešidbegović sa roditeljima, koji će se o držati u New Yorku 28. avgusta 2022. godine u DiMenna Centru za klasičnu muziku.

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je novčana sredstva u iznosu od 25.000 KM na ime sufinansiranja izdataka za rad i aktivnosti Fondacije Istina Pravda Pomirenje, Tuzla.

Vlada je imenovala Radnu grupu za provođenje aktivnosti za odobravanje EBRD kredita namijenjenog za realizaciju studije "Program energetske obnove zgrada javne namjene u nadležnosti Tuzlanskog kantona".

Vlada je donijela Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je donijela Odluku o imenovanju punomoćnika koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o..
Vlada je također donijela Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla" .
Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona na period najduže 60 dana.
Vlada TK dala je prethodnu saglasnost za imenovanje Emine Altumbabić za vršioca dužnosti direktora JU Centar za autizam „Meho Sadiković" Tuzla, do konačnog imenovanja direktora a najduže do 6 mjeseci, shodno Odluci Upravnog odbora JU Centar za autizam „Meho Sadiković" Tuzla od 27.06.2022. godine.
Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona o razrješenju Fahrudina Mustafića dužnosti direktora JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.
Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona o imenovanju Fatime Budić, dipl.pravnik za vršioca dužnosti direktora JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, na period do konačnog imenovanja direktora, a najduže 6 mjeseci.
Vlada TK također je donijela niz rješenja o razrješenju i imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.