Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 15. redovna sjednica Vlade TK

21.06.2022

IMG 0837Umjesto prvobitno planiranih 3,8 miliona KM, Vlada TK ovaj je iznos uvećala na 4.265.000 KM. U međuvremenu je unutrašnjom preraspodjelom Vlada TK osigurala dodatnih 465.000 KM za sanaciju (rehabilitaciju) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona, te je izmijenila ranije donesenu Odluku o odobravanju novčanih sredstava za sanaciju (rehabilitaciju) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području našeg kantona. Današnjom odlukom odobreni su projekti sanacije (rehabilitacije) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona i obuhvaćena ukupno 34 projekta sanacije lokalnih i nekategorisanih puteva u Tuzlanskom kantonu.

Uređena zdravstvena zaštita životinja

Vlada TK dala je saglasnost na Program mjera zdravstvene zaštite životinja na području Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. Ovim dokumentom određene su mjere za sprječavanje, otkrivanje, kontrolu, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih i parazitarnih oboljenja kod životinja na području Tuzlanskog kantona, isplata naknada za ubijene ili zaklane životinje i uništene predmete tokom provođenja naređenih mjera, podmirenje dijela troškova za vještačko osjemenjivanje krava i način finansiranja u 2022. godini. Za realizaciju navedenih mjera u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu osigurano je ukupno 396.500 KM, a sredstva će biti usmjerena za podmirenje dijela troškova za vještačko osjemenjivanje krava, vakcinaciju protiv svinjske kuge, naknadu za eutanazirane životinje, troškove provođenja mjera zdravstvene zaštite životinja po naređenju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, troškove provođenja mjera dijagnostičkog ispitivanja na brucelozu i tuberkulozu muških životinja starijih od 12 mjeseci i mjera veterinarskog javnog zdravstva, troškove eutanazije i rezerve u 2022. godini.

Podrška povratku kroz realizaciju infrastrukturnih projekata

U cilju realizacije Programa podrške povratku prognanih osoba Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnosti na 5 odluka Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak kojima se odobravaju sredstva za realizaciju pojedinačnih projekata. Tako je 8.022 KM odobreno Gradu Tuzla, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u rješavanju projekata održivog povratka za asfaltiranje puta u naselju Antići u Mjesnoj zajednici Požarnica. Za izgradnju ulične rasvjete u naselju Glumina u MZ Glumina, Gradu Zvornik odobreno je 12.298 KM, a 8.000 KM je odobreno Općini Sapna, za pripremu i asfaltiranje lokalnog puta, ogranak Poljane u MZ Zaseok. Za sanaciju lokalnih puteva u MZ Husejnovići odobreno je 24.000 KM Općini Teočak, dok je za izgradnju ulične rasvjete u naselju Kalemci u MZ Gostilj Opštini Srebrenica odobreno 10.550 KM.

Sufinansiranje sportskih takmičenja i manifestacija invalidskog sporta

Vlada TK donijela je Odluku o sufinansiranju troškova učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu. Odlukom su utvrđeni uslovi, ograničenja, kriteriji i postupak za dodjelu finansijskih sredstava invalidskim sportskim klubovima/savezima kantonalnog nivoa sa područja Tuzlanskog kantona, za sufinansiranje troškova učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu, način isplate i korištenja odobrenih finansijskih sredstava, kao i druga pitanja iz ove oblasti. Između ostalog, pravo na participaciju ima invalidski sportski klub koji sportsku djelatnost obavlja shodno odredbama Zakona o sportu i u svom sastavu ima minimalno 50% ratnih vojnih invalida u statusu sportiste i/ili stručnih lica osposobljeni za rad u sportu.

Pomoć Općini Čelić za sanaciju od poplava

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite o dodjeli jednokratne novčane pomoći Općini Čelić, za hitne intervencije uslijed djelovanja prirodne nesreće izazvane poplavama i klizištima u 2022. godini u iznosu od 40.000 KM. Vlada je također odobrila novčana sredstva u ukupnom iznosu od 60.000 KM Općini Čelić u svrhu pomoći usljed djelovanja prirodne nesreće izazvane poplavom i klizištima u junu 2022. godine.

Ostale odluke

Vlada TK je donijela odluke o povratu dijela neutrošenih sredstava u Budžet Tuzlanskog kantona. Radi se o sredstvima koja je Kantonalna vlada ranije usmjerila JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona u cilju realizacije Programa sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica, a koja su nakon realiziranog programa ostala neutrošena.

Vlada TK prihvatila je tekst Protokola o načinu izmirenja obaveza po osnovu obračunatih a neuplaćenih koncesionih naknada, koji će se zaključiti između Vlade Tuzlanskog kantona i Rudnika uglja „Kreka" d.o.o. Tuzla. Ministarstvo privrede zaduženo je da prije zaključivanja Protokola poduzme dalje pravne aktivnosti u vezi aktiviranih bankovnih garancija kao i da predloži način namirenja obračunatih naknada za izvršene usluge aktiviranja bankovnih garancija, odnosno da li će biti naplaćene naknade od Privredne banke d.d. Sarajevo ili od Rudnika uglja „Kreka" d.o.o. Tuzla.

Vlada TK dala je saglasnost na obnavljanje Ugovora o koncesiji za eksploataciju kamena krečnjaka na ležištu „Sklop" na području grada Gračanica, koji je zaključen između Ministarstva industrije, energetike i rudarstva (Ministarstva privrede) Tuzlanskog kantona i privrednog društva „GRAMAT" d.o.o. Gračanica. Ugovor se obnavlja na period od 5 godina i važiće do 30.06.2027. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona je Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla odobrila ukupno 30.000 KM, od čega 20.000 za promociju i prezentaciju zajedničkih postavki privrede Tuzlanskog kantona na sajmovima u zemlji i inozemstvu za 2022. godinu, te 10.000 KM za kontinuiranu edukaciju za privredne subjekte s ciljem povećanja konkurentnosti privrede Tuzlanskog kantona.

Današnjim izmjenama i dopunama Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton, Vlada TK je u manifestacije ovog karaktera uvrstila „,Obilježavanje 27. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici", 8. internacionalni kongres Udruženja anestetičara medicinskih sestara/tehničara intenzivne terapije reanimacije urgentne medicine i transfuzije u BiH, „Novi horizonti i pogledi u borbi protiv gojaznosti" udruženja Društvo za debljinu u BiH Tuzla, „Prevencija ovisnosti alkohola, duhanskih proizvoda i narkotika i prevencija spolno-prenosivih bolesti" čiji je organizator Udruženje mladih „BaUM", te „Prvi regionalni simpozij o prevenciji, dijagnostici i tretmanu premalignih promjena na grliću maternice".

Vlada TK odobrila je 7.000 KM Radio Kameleonu, Otvorena mreža ljudskih prava i demokratije na ime refundacije troškova za organizovanje i realizovanje manifestacije Međunarodni „Festival savremene žene" koji se održao u mjesecu junu u Tuzli.

Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK o stanju u oblasti kulture u Tuzlanskom kantonu u 2021. godini. Prema dokumentu, izazovi u funkcionisanju ustanova kao i javnog preduzeća iz oblasti kulture kojima je osnivač/suosnivač Tuzlanski kanton vezani su za prostorne kapacitete, ljudske resurse i raspoloživa finansijska sredstva, što se direktno odražava na kvalitet i kvantitet njihovih aktivnosti. Također, navodi se, i dalje su prisutni negativni efekti pandemije virusa COVID 19. Uprkos svemu, postoje izuzeci koji su u 2021. godini ostavili trag na mnogo široj kulturnoj sceni u odnosu na Tuzlanski kanton. Ministarstvo je poduzelo niz aktivnosti kojima su se stvorile pretpostavke za unaprjeđenje funkcionisanja ustanova kao i javnog preduzeća iz resorne nadležnosti. Primjetno je također da se aktivno radilo na unaprjeđenju zakonskog okvira iz domena kulture konkretno kroz donošenje novog Zakona o kulturi i podzakonskih akata koji su usmjereni na zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa. Javne ustanove kulture apliciraju sa programima i projektima na javne pozive viših nivoa vlasti, ali su i dalje vrlo malo orjentisane na prikupljanje sredstava od međunarodnih donatora (EU fondovi, ambasade i sl.), stoji u informaciji. Također je nesporno da ustanove i udruženja iz oblasti kulture sa područja TK dobijaju vrlo mali procenat sredstava po javnim pozivima sa viših nivoa vlasti, te je neophodno nastaviti aktivnosti na jačanju njihovih kapaciteta za privlačenje sredstava od domaćih i stranih donatora, navodi se u danas prezentovanoj informaciji resornog ministarstva.

Vlada TK dala je saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.

S obzirom na to da nakon rapisivanja Javnog oglasa nije ispunjen uslov za imenovanje Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo koji bi bio u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Vlada TK donijela je Odluku o poništavanju, raspisivanju i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.

Vlada TK donijela je Odluku o poništavanju, raspisivanju i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije predsjednika i članova upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica "Dr. Mustafa Beganović" Gračanica.

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila prijenos vlasništva nad vozilom Škoda Octavia, sa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za prijem tri državna službenika na određeno vrijeme do 6 mjeseci. Radi se o stručnom saradniku za poslove upravnog rješavanja, stručnom saradniku za ekonomsko – finansijske poslove i stručnom saradniku za pravne, opće i kadrovske poslove i slobodu pristupa informacijama.

Vlada je dala saglasnost Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli za raspisivanje konkursa za prijem u radni odnos kao i izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja bez zasnivanja radnog odnosa za ukupno 23 pozicije na Fakultetu elektrotehnike, te Filozofskom, Medicinskom, Rudarsko-geološko-građevinskom i Tehnološkom fakultetu.

Vlada TK prihvatila je tekst obavještenja o izboru kandidata sa Liste uspješnih kandidata za poziciju sekretar Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju sredstava za raspodjelu sa potrošačke jedinice Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Rješenje o izmjenama Rješenja o postavljanju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Vlada je odobrila finansijska sredstva Faruku Gutiću iz Banovića pobjedniku studentskog takmičenja organizovanog od strane Evropske akademije za neurologiju u bruto iznosu od 678,00 KM, na ime sufinansiranja odlaska u Beč zbog preuzimanja dodijeljene nagrade.

Vlada je dala saglasnost na odluke Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. o imenovanjima vršioca dužnosti direktora, izvršnog direktora za saobraćaj i tehniku, izvršnog direktora za marketing i razvoj te izvršnog direktora za finansijsko komercijalne poslove JP „Međunarodni aerodrom Tuzla"d.o.o.

Vlada je donijela Rješenje o imenovanju direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona na period od pet godina, počev od 21.06.2022. godine.

Vlada je donijela rješenja o razrješenju privremeno imenovanog Upravnog odbora Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh" Banovići te imenovanju UO JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh" Banovići do okončanja postupka, na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca.

Vlada je također donijela i niz rješenja o razrješenju i imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.