Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 14. redovna sjednica Vlade TK

14.06.2022

Vlada 14 06 2022U konačnici ovo treba da dovede do pravovremenih isplata pojedinih naknada, odnosno da građani, korisnici prava, znaju i mogu tačno prema terminu očekivati priliv sredstava po osnovu socijalnih naknada.

Također, Instrukcijom su predviđena i postupanja u slučajevima kada eventualno neki od aktera ne bi postupili u skladu sa propisanim protokolima.

Ova instrukcija odnosi se na stalnu i privremenu novčanu pomoć, jednokratne pomoći, dječji dodatak, uvećani dječji dodatak, pomoć u prehrani djeteta, jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta, hraniteljstvo, podršku pronatalitetnoj politici Kantona, civilne invalidnine, naknadu za procjenu sposobnosti i određivanje podrške za djecu i omladinu sa onesposobljenem i medicinsko vještačenje, obrok učenicima u osnovnim školama, subvencije za djecu, učenike i studente i obavezno zdraystveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe.

Uređenjem korita rijeke Spreče prevenirati buduća plavljenja
Na današnjoj sjednici Vlada je dala suglasnost na tekst Sporazuma za realizaciju projekta Uređenje korita rijeke Spreče u Lukavcu na potezu od izvedenog dijela do ušća Jale – Faza I (dionica 1) u duzini od 600 metara, plus 100 metara prijelazne dionice između Vlade Tuzlanskog kantona i Agencije za vodno područje rijeke Save. Ovaj Sporazum planirano je da bude zaključen između Vlade TK i Agencije za vodno područje rijeke Save, pri čemu će za realizaciju ovog projekta Kantonalna Vlada osigurati 700.000 KM, dok će Agencija osigurati 950.000 KM. Cilj ovog projekta jeste uređenje trenutno neuređenog prirodnog korita rijeke Spreče, zbog čega pri nailasku velikih voda dolazi do plavljenja poljoprivrednog zemljišta, industrijskih i stambenih objekata, kao i lokalnih saobraćajnica u ovom području.

Povećan iznos sredstava za sanaciju lokalnih i nekategorisanih puteva
Danas odobrenom unutrašnjom preraspodjelom sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona Vlada je za 465.000 KM povećala iznos sredstava namijenjen za sanaciju (rehabilitaciju) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona. Podsjećamo, Vlada je prvobitno osigurala 3,8 miliona KM za ovu namjenu, ali je, s obzirom na znalčajan interes i činjenicu da su se na Javni poziv za raspodjelu ovih sredstava prijavila 23 korisnika sa ukupno 42 projekta, Vlada je povećala inicijalno predviđena sredstva, tako da će za saanciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta u Tuzlanskom kantonu biti utrošeno 4.265.000 KM.

Ostale odluke
Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila Smjernice ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona za period 2023-2025.godina. Ovaj dokument definiše početna budžetska ograničenja za sve korisnike budžeta, a njegov cilj je i da osigura realan, sveobuhvatan i konsolidovan okvir planiranja rashoda. Smjernice sadrže ciljeve ekonomske i fiskalne politike, osnovne makroekonomske pokazatelje, procjene prihoda budžeta i predviđene promjene javnog duga.

S obzirom na usvojene Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, Vlada je danas, u cilju boljeg pravdanja i kvalitetnijeg preciziranja namjene, izmijenila Odluku o usmjeravanju i korištenju sredstava po Ugovoru o dodjeli potpore iz Budžeta Federacije od 06.septembra 2021.godine.

Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na Odluku Senata Univerziteta u Tuzli o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija, te drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2022/23. godini. Prema ovoj Odluci upis studenata, visokoškolska ustanova može vršiti isključivo na studijske programe koji su prošli postupak licenciranja i koji u akademskoj 2022/23. godini posjeduju važeće licence. Također, data je i prethodna saglasnost na prijedlog Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli počev od akademske 2022/23. godine.

Imajući u vidu trend stabilizacije poslovanja Rudnika uglja „Kreka" d.o.o. Tuzla, kao i činjenicu da je tokom prethodne dvije godine, Rudnik redovnim uplatama i poštivanjem ranije potpisanih protokola o izmirivanju duga, smanjio ukupne obaveze za cca 1.848.000 KM, Vlada je danas prihvatila Izjašnjenje Rudnika uglja „Kreka" d.o.o. Tuzla, te zadužila Ministarstvo privrede da poduzme aktivnosti na reprogramu finansijskih obaveza po osnovu koncesione naknade za eksploatisane količine uglja.

Vlada je danas utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice „Pomoć vjerskim zajednicama", te formirala komisiju za pripremu prijedloga raspodjele sredstava sa navedene potrošačke jedinice. Shodno današnjoj odluci Vlada će sufinansirati programe vjerskih zajednica koji se realizuju na području Tuzlanskog kantona osim programa koji se odnose na povratnička mjesta, imaju za cilj obilježavanje i čuvanje tradicije vjerskih zajednica, zaštitu i čuvanje kulturne baštine naroda u BiH i promociju njihovih kulturnih vrijednosti, zaštitu vjerskih objekata, odgojno – obrazovnu djelatnost, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, karitativnu djelatnost ili izdavačku djelatnost, ili programe drugog karaktera koji su od interesa za Tuzlanski kanton.

Vlada je danas odobrila 200.000,00 KM za potrebe sufinansiranja projekta izgradnje Vakufskog edukativnog objekta u Tuzli.

U skladu sa Programom kapitalnih investicija Vlada je danas JU MSŠ Kalesija odobrila 80.200,00 KM na ime sanacije krova, mokrih čvorova, prilazne staze i stepeništa i parking prostora. Radi se o sufinansiranju zajedničkog projekta sa Federalnim ministarstvom raseljenih lica i izbjeglica, u okvirima Federalnog programa pomoći održivog povratka.

Također, odobreno je i 2.500,00 KM na ime izrade projekta vanjskog uređenja zemljišta oko novoizgrađenog objekta Osnovne i Srednje muzičke škole u Tuzli.

Također, Vlada je odobrila i 3.000,00 KM Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona, za sufinansiranje obilježavanja 12. juna - Dana dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona.

U skladu sa nedavno donesenim Programom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton, Vlada je danas donijela više odluka o odobravanju finansijskih sredstava za podršku manifestacijama. Tako je danas odobreno 15.000,00 KM Turističkoj zajednici Grada Gradačac, na ime troškova organizacije i realizacije 49. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije „Dani Šljive 2022" u Gradačcu. Na ime troškova organizacije i realizacije 1. Međunarodnog sajma šumarstva i šumarskih strojeva „LIGNUM EXPO – LEB 2022" u Gradačcu, 12.000,00 KM je odobreno „Lignum biomasa" d.o.o. Gradačac. Za organizaciju manifestacije „Dani kupusa" u Donjoj Lohinji u Gračanici 2.000,00 KM je odobreno Udruženju žena „Ruža" Donja Lohinja. Za organizaciju 14. Sajma pčelarstva i pčelarske opreme „Srebrenik 2022", 2.000,00 KM je odobreno Pčelarskom društvu „Roj" iz Srebrenika, a 5.000,00 KM je odobreno Zemljoradničkoj zadruzi „Gračanka" na ime sufinansiranja manifestacije vezane za izložbu stočarstva i ruralnog poduzetništva Gračanica - Doboj Istok 2022. Zemljoradničkoj zadruzi „Poljopromet" iz Čelića je za manifestaciju „Dani jagodičastog voća 2022 u Čeliću" odobreno 7.000,00 KM.

Kako je to obećano tokom posjete nakon požara koji je zadesio farmu Milo selo kod Lukavca, Vlada je danas privrednom društvu Milo Selo d.o.o. Lukavac, u svrhu pomoći u spašavanju stočnog fonda i održavanju proizvodnje uslijed nesreće – požara, na ime refundacije troškova minimalnih bruto plata za 2 mjeseca i sufinansiranja nabavke stočne hrane odobrila 100.000 KM.

Kako bi se obuhvatio i veći broj korisnika, Vlada je danas dala saglasnost na Odluku kojom se poništava Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2022. godinu objavljen u februaru 2022. godine. Novi javni poziv za raspodjelu ovih sredstava bit će raspisan u narednom periodu.

Kao i svakog mjeseca, Vlada je i danas utvrdila da će koeficijent za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec juni 2022. godine iznositi 1. Podsjećamo, Vlada je nedavno povećala visinu osnovice za obračun novčane egzistencijalne naknade, za period mart - juni 2022. godine sa 4 na 5 KM, a time za 25% i ukupan iznos egzistencijalne naknade koju primaju branitelji.

Vlada je danas dala saglasnost Ministarstvu za boračka pitanja za uzimanje u zakup poslovnih prostorija koje se nalaze u gradu Tuzla, zgrada Toranj, Ulica Maršala Tita do broja 34., u koje će u narednom periodu biti preseljeno Ministarstvo.

Vlada je, na danas održanoj sjednici, odbila da prihvati Izvještaj o radu i poslovanju JU Arhiv Tuzlanskog kantona u 2021. godini, sa setom finansijskih izvještaja, kao i izvještaje o radu i poslovanju JU Bosanski kulturni centar u Tuzli i JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić" Tuzla za 2021. godinu.

Na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona za prijem dva namještenika, višeg samostalnog referenta i višeg referenta – daktilografa u radni odnos na određeno vrijeme do povratka odsutnih namještenika sa bolovanja. Također, saglasnosti su date Ministarstvu privrede za prijem državnog službenika stručnog saradnika za pravne poslove iz oblasti industrije i rudarstva u radni odnos na određeno vrijeme, do šest mjeseci, kao i JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, za prijem Medicinske sestre – tehničara u radni odnos na određeno vrijeme na period najduže do šest mjeseci.

Vlada je danas formirala Komisiju za analizu stanja i usaglašavanje iznosa sredstava izvršenja budžeta za 2021.godinu i utvrđivanje iznosa sredstava za 2022.godinu za JU NUB ,, Derviš Sušić „ Tuzla i JU Narodno pozorište Tuzla, te predsjednika i članove Disciplinske komisije za kantonalne organe državne službe.

Također, imenovana je i imenovanju Komisija za provođenje postupka po javnom konkursu za izbor kandidata za nominiranje i imenovanje direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona.

Vlada je imenovala i članove interresorne Radne grupe za koordiniranje saradnje između Vlade Tuzlanskog kantona i UNDP-a u procesu praćenja implementacije preporuka Dubinske analize budžeta Tuzlanskog kantona za period 2016-2020.godina.

Današnjom odlukom Vlada je formirala Radno tijelo za izradu Strategije razvoja turizma na području Tuzlanskog kantona za period 2022 - 2027. godina, kao i Radnu grupu za izradu Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period 2023. do 2029. godine.

S obzirom da na prethodno raspisani Javni oglas nije bilo prijavljenih kandidata Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o poništavanju objavljenog Javnog oglasa i raspisivanju i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova odnosno predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona.

Također, Vlada je danas donijela i Odluku o raspisivanju i utvrđivanju Javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije dva člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, ispred Tuzlanskog kantona kao jednog od osnivača.

Vlada je današnjim Rješenjem razriješila Besima Durakovića sa dužnosti direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, te istom prestaje radni odnos radi ispunjavanja uslova za sticanje prava na starosnu penziju propisanih Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Podsjećamo, zbog pokrenute istrage o počinjenom krivičnom djelu protiv službene dužnosti Duraković je suspendovan sa radnog mjesta do okončanja krivičnog postupka. S obzirom da krivični postupak nije okončan, Duraković se i dalje vodi kao uposlenik Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, odnosno nije razriješen dužnosti. Kako Duraković ispunjava uslov za ostvarivanje prava na starosnu penziju po sili zakona, Vlada je danas donijela Rješenje o razrješenju i prestanku radnog odnosa.

Također, Vlada je odbila kao neosnovan Prigovor na Rješenje o razrješenju direktora Kantonalne uprave civilne zaštite.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas imenovala Mirzu Džinovića za vršioca dužnosti direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona do imenovanja direktora u skladu sa zakonom, a najduže šest mjeseci, počev od 17.06.2022. godine. Također, data je prethodna saglasnost Upravnom odboru JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama za imenovanje Mevludina Joldića iz Srebrenika na dužnost direktora JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama.