Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 13. vanredna sjednica Vlade TK

27.05.2022

Vlada 27 05 2022Od ovog iznosa prenesene ugovorene obaveze za projekte iz 2021. godine iznose 2.065.462,04 KM, dok obaveze za projekte za koje je pokrenuta procedura javnih nabavki u 2021. godini iznose 581.321,95 KM. Obaveze Tuzlanskog kantona po osnovu otplate kredita u 2022. godini iznose 920.000,00 KM. Kada su u pitanju projekti i aktivnosti od značaja za Kanton, za tu namjenu planirano je 1.060.000,00 KM. Ukupno planirana sredstva za nove projekte, čija se realizacija započinje u 2022. godini iznose oko 6,8 miliona KM. Od tog iznosa planirana je raspodjela oko 4,1 milion KM, a oko 2,7 miliona KM su još uvijek neraspoređena sredstva.

1,6 miliona KM za projekte energijske efikasnosti javnih objekata
Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila Akcioni plan energijske efikasnosti javnih objekata na području Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. Ovim Akcionim planom su, u skladu sa Studijom energijske efikasnosti javnih objekata Tuzlanskog kantona, utvrđeni javni objekti na području Tuzlanskog kantona za koje će biti finansirane mjere energijske efikasnosti. Finansiranje provođenja ovih mjera izvršit će se iz namjenskih i budžetskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2022. godinu, način njihovog finansiranja i druga pitanja od značaja za primjenu mjera energijske efikasnosti.

Analizirajući strukturu rasporeda sredstava, od ukupno 22 javna objekta, koliko ih je tretirano Akcionim planom, njih 13 su objekti osnovnih i srednje škole u našem kantonu, čime će se značajno doprinijeti poboljšanju uslova školovanja učenika, s jedne strane, ali i značajnim uštedama energije, a time i finansijskih sredstava, s druge strane. Od ukupno planiranih 1.618.000,00 KM, za ovih 13 objekata planirano je 915.000 KM, dok se, u preostalih 9 objekata radi o javnim objektima domova zdravlja, općinskih uprava, policijskih i objekata kulture, za čije mjere energijske efikasnosti je planirano ukupno 703.000 KM. Od značajnijih projekata koji se mogu izdvojiti su zamjena vanjske stolarije i termoizolacija zidova na objektu gradske uprave u Živinicama, za što je osigurano 250.000,00 KM, zamjena vanjske stolarije i termoizolacija zidova na objektu JU OŠ Šerići, za što je planirano 164.000 KM, te zamjena vanjske stolarije na objektu JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik, za što je Vlada osigurala 160.000 KM. Kada su u pitanju školski objekti, mogu se izdvojiti objekti JU OŠ „Slavinovići", gdje je za termoizolaciju zidova osigurano 140.000 KM, koliko je planirano i za zamjenu vanjske stolarije na objektu JU OŠ „Lukavac Grad".

Ostale odluke
Vlada je danas utvrdila da će koeficijent za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec maj 2022. godine iznositi 1. Podsjećamo, Vlada je nedavno povećala visinu osnovice za obračun novčane egzistencijalne naknade, za period mart - juni 2022. godine sa 4 na 5 KM, čime je ukupan iznos egzistencijalne naknade povećan za 25%.

S Obzirom da su zakonima o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju predviđene izmjene u broju članova školskih odbora, u smislu njihovog smanjenja, Vlada je danas donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, kriterijima, postupku i načinu imenovanja, te načinu rada školskog odbora za osnovne škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona i Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, kriterijima, postupku i načinu imenovanja, te načinu rada školskog odbora za srednje škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona.

Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila tekst Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti Tuzlanskog kantona koji će se potpisati između Vlade Tuzlanskog kantona i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine i tekst Aneksa V Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu. Ovim Sporazumom predviđeno je produženje važenja Kolektivnog ugovora za naredne dvije godine. Predviđeno je da produženje važi i za gradove i općine na području Tuzlanskog kantona ukoliko one daju pozitivno mišljenje na Sporazum. Prihvaćenim tekstom Aneksa V Kolektivnog ugovora se otklanjaju nedostaci uočeni primjenom Kolektivnog ugovora.

U cilju povećanja stepena efikasnosti u radu i odlučivanju, Vlada je danas prihvatila tekst Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama Vlade Tuzlanskog kantona i Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine. Očekuje se da se potpisivanjem ovog Sporazuma ubrzaju procesi odlučivanja u postupcima po žalbama koja izjave državni službenici i namještenici sa područja Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas dala saglasnost i na Sporazum o privremenom preuzimanju državnog službenika, čime se omogućava privremeno preuzimanje službenika iz Ministarstva obrazovanja i nauke, koji će privremeno obavljati poslove sekretara Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas donijela Rješenje o razrješenju direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona, Rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju člana Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona, te rješenja o imenovanju privremenih školskih odbora u srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.