Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 10. redovna sjednica Vlade TK

17.05.2022

Vlada 17 05 2022Shodno izmjenama programa, za ove namjene je umjesto prvobitno planiranih 5.511.000,00 KM, prihod planiran u iznosu od 6.459.000,00 KM, pa zajedno sa budžetskim sredstvima u iznosu od 2.052.000,00 KM ukupan očekivani raspoloživi prihod u ovoj godini iznosi 8.511.000,00 KM.

Od ovog iznosa uvećanja planiranih sredstava najveće povećanje, za 1.760.000,00 KM, evidentno je na poziciji nabavke stalnih sredstava u obliku prava uvećan je iznos za iz razloga sufinansiranja projekata energijske efikasnosti većeg broja javnih objekata. Također, u strukturi ukupnog povećanja, za 390.000,00 KM povećani su kapitalni transferi drugim nivoima vlasti kako bi se osnažilo sufinansiranje projekata općina/gradova za projekte toplifikacije i pretovarnih stanica. Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama uvećani su za 250.000,00 KM iz razloga sufinansiranja projekata energijske efikasnosti u saradnji Ministarstva i međunarodnih organizacija. Kako bi se sufinansirao veći broj kapitalnih projekata javnih preduzeća, ova pozicija je uvećana za 250.000,00 KM, a u cilju nabavke analizatora za Sistem za praćenje kvalitete zraka planirana sredstva su uvećana za 350.000,00 KM.

Značajno povećana sredstava za podršku tjelesnoj kulturi i sportu
Imajući u vidu da je Izmjenama i dopunama Budžeta TK za 2022. godinu za 20% povećala ukupno planirana sredstva za oblast tjelesne kulture i sporta, Vlada je danas izmijenila i dopunila Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Tjelesna kultura i sport za 2022. godinu. Prema usvojenim izmjenama i dopunama ukupno planirana sredstva za ove namjene iznose 2.874.000.00 KM. Od ovog iznosa za tekuće transfere neprofitnim organizacijama sredsstva su uvećana za 129.000 KM, te je sada za ovu namjenu je 979.000,00 KM. Za kapitalne transfere drugim nivoima vlasti i fondovima u iznosu od planirano je 750.000,00 KM, što ukazuje na uvećanje sredstva za 100.000,00 KM. Za kapitalne transfere neprofitnim organizacijama planirano je 500.000,00 KM, što je za 150.000,00 KM više u odnosu na inicijalno planirana sredstva. Za kapitalne transfere javnim preduzećima planirano je povećanje od 50.000 KM, te sredstva za ovu namjenu sada iznose 250.000,00 KM. Tekući transferi pojedincima planirani su u iznosu od 200.000,00 KM, što je uvećanje za 50.000,00 KM.

650.000 KM za sufinansiranje nabavke mineralnih đubriva
Na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Program Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK kojim se utvrđuje iznos raspoloživih sredstava, plan utroška sredstava, opći kriteriji za ostvarivanje prava za dodjelu sredstava za nabavku mineralnih đubriva i način realizacije sufinansiranja. Za ovu namjenu Vlada i Ministarstvo su osigurali 650.000 KM, a navedeni iznos bit će podijeljen po 50.000 KM po gradu/općini Tuzlanskog kantona. Pravo na novčanu podršku za sufinasiranje nabavke mineralnih đubriva imaju fizička i pravna lica koja nadležnoj općinskoj/gradskoj službi dostave dokaz /fiskalni račun/ o nabavci mineralnog đubriva u 2022. godini, predviđeno je današnjim Programom, a gradske/općinske službe će utvrditi posebne kriterije za ostvarivanje prava na novčanu podršku za nabavku mineralnih đubriva.

3,8 miliona KM za sanaciju lokalnih puteva
Vlada je danas odobrila 3,8 miliona KM Javnoj ustanovi ,,Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona" za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području našeg kantona. Predviđeno je da Direkcija utvrdi tekst i objavi javni poziv za prijavu projekata sanacije (rehabilitacije) lokalnih i nerazvrstanih puteva, na koji će svoje projekte kandidirati gradovi, općine ili mjesne zajednice u Tuzlanskom kantonu. U slučaju odobrenja projekta mjesne zajednice, projekat će biti realizovan uz saglasnost jedinica lokalne samouprave.

Ostale odluke
Vlada je danas prihvatila Informaciju o radu „Instituta za zavarivanje" d.o.o. Tuzla za period 01.01. - 31.12.2021. godine. U okviru svojih redovnih aktivnosti, tokom protekle godine u Institutu za zavarivanje 656 kandidata je uspješno završilo obuku ili doobuku za zavarivače i svojim radom su povećali kvalitet zavarivanja u metalnoj industriji. Nakon obuke svi nezaposleni kandidati su se zaposlili, a dio njih je posao pronašao u zemljama EU. Također, obavljena je atestacija zavarivača i izdata su ukupno 792 atesta, a čega je 490 međunarodno priznatih (DVS, TUV) i 302 domaća atesta. Atestacijom zavarivača firme iz metalnog sektora su ispunile kriterije po evropskim i BiH standardima za obavljanje svoje poslovne aktivnosti u BiH, a sa dobivanjem međunarodno priznatih atesta i obavljanje djelatnosti za zahtjevno evropsko tržište. Osim navedenog, ,,Institut za zavarivanje" d.o.o. Tuzla jedini u BiH organizuje edukaciju za internacionalne inženjere i tehnologe zavarivanja (IWE/IWT/IWS), prema programu Međunarodnog instituta za zavarivanje. Nakon uspješne edukacije kandidati dobijaju međunarodno priznatu diplomu IWE, odnosno IWT ili IWS. Ovu vrstu edukacije Institut organizuje od 2009. godine i do danas ju je uspješno završilo 229 kandidata iz BiH i regije.

Vlada je danas prihvatila i Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za kalendarsku 2021. godinu. Kako se u Izvještaju navodi, Pedagoški zavod je u realizaciji Strateškog plana, koji se odnosi na period 2021-2025. godina, uspio realizirati značajan dio programskih aktivnosti obzirom na sveukupnu epidemiološku situaciju, kako na području Tuzlanskog kantona, tako i na području čitave Bosne i Hercegovine. Aktivno se radilo i na razvijanju i unaprjeđenju procedura evaluacije odgojno - obrazovnih ustanova/ institucija kroz izradu dopune uputstva za provođenje eksterne mature za osnovne škole i eksterne mature za srednje škole, te instrumentima na bazi ishoda koji su omogućavali samoevaluaciju kao i eksternu evaluaciju, te općeg nadzora kroz vrednovanje. Namjera Vlade Tuzlanskog kantona i resornog ministarstva da polaganje eksterne mature treba primijeniti i za učenike završnih razreda srednjih tehničkih i umjetničkih škola, kako bi se učenicima osigurali jednaki uvjeti za nastavak obrazovanja na dodiplomskim studijima Univerziteta u Tuzli, u 2021. godini je realizirana, čime je dodatno proširen djelokrug rada Pedagoškog zavoda.

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva Tuzlanskog kantona za 2021. godinu. U radu ove institucije u toku 2021. godine bilo je ukupno 7.519 predmeta, što je za 1.277 predmeta manje nego u prethodnoj godini. Ukupan broj predmeta u radu Pravobranilaštva čini 6.335 predmeta prenesenih iz 2020. godine i 1.184 predmeta zaprimljenih u 2021. godini. Od ukupnog broja predmeta u radu, najveći broj se odnosi na izvršne predmete, kojih je u ovom izvještajnom periodu bilo 6.204, i to je za 1.382 predmeta manje nego u prethodnoj godini. Broj parničnih predmeta je povećan sa 809 predmeta u 2020. godini na 860 u 2021. godini. Također je povećan broj predmeta davanja mišljenja sa 54 u 2020. godini na 111 u 2021. godini. Istovremeno, broj ostalih predmeta u radu bio je približan broju odgovarajućih predmeta u prethodnoj godini.

Donošenjem Odluke o vođenju medicinske dokumentacije i evidencija u elektronskom obliku u okviru integrisanog zdravstvenog informacionog sistema na području Tuzlanskog kantona, Vlada je danas nastavila aktivnosti na stvaranju svih potrebnih preduslova da se što prije počne sa primjenom elektronskih zdravstvenih knjižica i uvođenjem elektronskog recepta za građane Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas odobrila 200.000 KM, na ime jednokratnih novčanih primanja dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja i članovima uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Za sufinansiranje troškova odlaska i učešća na turniru Eurolige u sjedećoj odbojci 2022. godine, koji će se održati od 10-12.06.2022. godine, Vlada je danas odobrila 12.400 KM SKISO Sinovi Bosne Lukavac.

Na danas održanoj sjednici Vlada je odobrila 10.000 KM UG „Društvo socijalnih radnika Tuzlanskog kantona" za sufinansiranje manifestacije „Dani socijalnog rada u Tuzlanskom kantonu", kao i 4.000 KM Društvu psihologa u Federaciji BiH na ime refundacije troškova organizacije i realizacije Sedmog kongresa psihologa BiH sa međunarodnim učešćem koji će se održati u Tuzli od 12. do 15. maja 2022. godine.

Današnjim zaključkom Vlada Tuzlanskog kantona je podržala započete aktivnosti na realizaciji Studije „Program energetske obnove zgrada javne namjene u nadležnosti Tuzlanskog kantona", te je izrazila spremnost za potencijalno zaduženje Tuzlanskog kantona kod Federacije Bosne i Hercegovine kao supsidijarnog zajmoprimca po Sporazumu o kreditu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj- EBRD u iznosu do 8 miliona eura.

S obzirom na to da je Ministarstvo unutrašnjih poslova procijenilo da nisu ispunjeni objektivni uslovi za primjenu Odluke o izradi Strategije razvoja Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za period 2022-2027., Vlada je danas navedenu odluku stavila van snage.

Vlada je danas imenovala Radnu grupu za izradu dokumenta Strategija razvoja JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama 2022-2027. godina. Radi se o unaprjeđenju stručnog rada i uslova za rad sa korisnicima, shodno preporukama stručnog nadzora Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, ali i uvođenju novih područja i početku rada na odvikavanju od novih vrsta ovisnosti, otvaranje savjetovališta za potencijalne korisnike usluga i njihove porodice, te otvaranju Odjela za žensku populaciju u Centru, za što je već iskazana potreba i interes.

Vlada je danas donijela Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, te dala saglasnosti Uredu premijera, da putem internog oglasa, izvrši prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme i Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak za prijem državnog službenika, stručnog saradnika za računovodstvene, finansijske i analitičke poslove na neodređeno vrijeme.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je dala prethodnu saglasnost za razrješenje i imenovanje vršioca dužnosti direktora JU Arhiv Tuzlanskog kantona.