Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 1. redovna sjednica Vlade TK

04.04.2023

Vlada 01 04 04 2023Time će se trajno riješiti smještaj najvećeg dijela kantonalnih organa u jednu administrativnu zgradu, čime bi se ostvarile i velike uštede u Budžetu Tuzlanskog kantona za plaćanje trenutno zakupljenih poslovnih prostora. Zaključkom je predviđeno i da Skupština ovlasti Vladu Tuzlanskog kantona da sa Gradom Tuzla u ime Tuzlanskog kantona zaključi ugovor o kupovini zemljišta po cijeni postignutoj u postupku neposredne pogodbe u iznosu od 776.800,00 KM. Dio zemljišta se nalazi ispod zgrade Vlade Tuzlanskog kantona, a dio ispred i iza zgrade će služiti kao pristupni put i parking prostor. Također Vlada bi dobila i podršku da nakon kupovine zemljišta iz prethodnog stave, preduzme sve radnje i aktivnosti u cilju obezbjeđenja preduslova za pristupanje rekonstrukciji i dogradnji zgrade Vlade Tuzlanskog kantona prema Idejnom rješenju.

Vlada TK osigurala 744.000 KM za projekte podrške mladima u TK
Vlada je danas utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu ukupno 744.000 KM za projekte podrške mladima u 2023. godini. Navedeni iznos sredstava bit će raspoređen putem 4 programa koje će Ministarstvo kulture, sporta i mladih realizirati tokom ove godine. Radi se o Programu subvencioniranja kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih za koji je predviđeno 174.500 KM, Programu subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama za koji je predviđeno također 174.500 KM, Programu finansiranja i sufinansiranja projekata omladinskih udruženja, koji za cilj ima unaprijeđenje položaja mladih i jačanje omladinskog aktivizma u Tuzlanskom kantonu i Programu finansiranje i sufinansiranje projekata neprofitnih organizacija za projekte iz Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona 2020-2024. i Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2021-2027.godine, a u cilju ostvarenja politika prema mladima, Strategije prema mladima i programa djelovanja za mlade, a u skladu sa potrebama i problemima mladih. Za ova dva posljednja programa predviđeno je ukupno 100.000,00 KM. Osim navedenih programa, Ministarstvo će nastaviti sa Programom „IMPAKT inkubatori poslovnih ideja na području Tuzlanskog kantona" a u svrhu daljeg razvoja programa podrške poduzetništvu na području jedinica lokalne samouprave Tuzlanskog kantona koje su iskazale interes za saradnju, a sa ciljem očuvanja postojećih poduzetnika, te pružanja podrške samozapošljavanju nezaposlenih mladih lica odnosno osnivanju i radu njihovih poslovnih subjekata. Sredstva za ovu namjenu osigurana su u ukupnom iznosu do 260.000,00 KM.
Ostali iznos sredstava dodjeljivat će se po postupu javne nabavke dobavljačima koji će pružati ugovorene i druge posebne usluge koju provodi Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona u iznosu od 15.000,00 KM, i posebnim odlukama Ministarstva za namjene za rad Vijeća mladih Tuzlanskog kantona u smislu izvršavanja obaveza propisanih Zakonom o mladima Federacije BiH, a koje se odnose na plaćanja prikladnog prostora za mlade, rad sa mladima i omladinske aktivnosti, kao i osiguranje plaćanja troškova njegovog održavanja, te angažman ili stipendiranje lica zaduženog za rad i funkcionisanje prostorija Vijeća mladih Tuzlanskog kantona.

Vlada TK usmjerila 12,8 miliona KM za kapitalne investicije u Kantonu
Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila raspodjelu dijela transfera dodijeljenog Tuzlanskom kantonu na osnovu Ugovora o dodjeli potpore iz Budžeta Federacije BiH. Radi se o sredstvima koja su Tuzlanskom kantonu dodijeljena prošle godine u ukupnom iznosu od 19.499.980,00 KM. Od ovog iznosa tokom prošle godine za kapitalne investicije je utrošeno 6.676.783,63 KM, a dio tih sredstava, u iznosu 12.823.196,37 KM, je ostao neutrošen. Ovom odlukom taj neutrošeni dio sredstava usmjerava se za nastavak započetih kapitalnih investicija na području Tuzlanskog kantona. Navedenih nešto više od 12,8 miliona KM Vlada je današnjom odlukom usmjerila Ministarstvu unutrašnjih poslova i to 900.000 KM za nabavku zemljišta za izgradnju PU Živinice, dok je za nabavku opreme za potrebe Uprave policije planirano 9.631.116,46 KM. Za zaštitu okolice, odnosno rekonstrukciju javnih objekata u skladu sa Akcionim planom energijske efikasnosti javnih objekata na području TK, planirano je 495.233,56 KM. Kantonalnoj direkciji robnih rezervi je, za nabavku ostalih stalnih sredstava i nabavku robnih rezervi planirano 327.988,50, a za nabavku opreme u JU Centar za autizam Tuzla planirano je 156.197,82 KM. Kantonalnoj upravi civilne zaštite je za nabavku opreme za gradske/općinske strukture zaštite i spašavanja planirano 841.551,63, dok je Ministarstvu za kulturu sport i mlade , za kapitalne transfere drugim nivoima vlasti i fondovima za projekte sportske infrastrukture planirano 369.000,00 KM, a za kapitalne transfere neprofitnim organizacijama za projekte sportske infrastrukture planirano 102.108,40 KM. U skladu sa navedenim, a u cilju realizacije ovih projekata, Vlada je danas usvojila i izmjene i dopune Plana investiranja dodijeljenih sredstava za kapitalne investicije.

610.000 KM za kapitalne investicije na Aerodromu
Na danas održanoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je odobrila 610.000 KM Javnom preduzeću „Međunarodni aerodrom Tuzla" za nabavku aerodromske opreme. Od ovog iznosa predviđeno je da Aerodrom nabavi zemaljski agregat za opslugu zrakoplova, rentgen uređaj za kabinski prtljag i vozilo sa nadogradnjom za odleđivanje/zaštitu od zaleđivanja zrakoplova. Ovim investicijama postignut će se zadovoljavajući stepen sigurnosti u pružanju aerodromskih usluga, omogućiti opsluživanje većeg broja zrakoplova, putnika, prtljaga i roba, a time i povećanje vlastitih prihoda Aerdordoma, što bi u narednom periodu dovelo do samoodrživosti tuzlanske zračne luke. Također, infrastrukturno, tehničko i kadrovsko opremanje Aerodroma u cilju adekvatnog načina pružanja aerodromskih servisa pri obavljanju zračnih operacija, čini ovaj Aerodrom zanimljivim i za druge avioprijevoznike.

Ostale odluke
Vlada je danas utvrdila uslove, kriterije, način i postupak raspodjele 40.000 KM namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila. Ova sredstva će, putem javnog poziva, biti dodijeljena neprofitnim organizacijama koje će svoje projekte iz oblasti saobraćaja implementirati na području Tuzlanskog kantona. Projekti koji se mogu sufinansirati iz ovih sredstava se odnose na unaprjeđenje vršenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama tehničkog pregleda, edukaciju djece u predškolskom i školskom uzrastu iz oblasti saobraćajne kulture, poznavanja saobraćajnih propisa, edukaciju vozača o zaštiti čovjekove okoline i smanjenju emisije izduvnih gasova, promociju i organizaciju biciklističkih, auto i moto utrka i manifestacija, povećanje nivoa bezbijednosti saobraćaja, unaprjeđenje nivoa usluge prijevoza putnika, te obilježavanje značajnih datuma iz oblasti saobraćaja.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Smjernice za trogodišnje planiranje rada Tuzlanskog kantona za period 2024-2026. godina i Akcioni plan za implementaciju Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2024-2026. godina. Smjernicama se započinje proces trogodišnjeg i godišnjeg planiranja i one su osnova za planiranje rada kantonalnih organa uprave u naredne tri godine, kako bi se na adekvatan način obuhvatili razvojni prioriteti koji su definisani Strategijom razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina, Okvirom za implementaciju ciljeva održivog razvoja u BiH i drugim relevantnim dokumentima. Cilj je da se potenciraju ključne aktivnosti koje je neophodno poduzeti u narednom planskom ciklusu, a koje imaju sinergijski efekat za više oblasti društveno-ekonomskog života Kantona.
Danas je Vlada dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o sufinansiranju troškova električne energije u 2023. godini. Pravo na sufinansiranje troškova električne energije u 2023. godini, u iznosu od 25 KM mjesečno, imaju raseljene osobe nastanjene u kolektivnim smještajima izgrađenim, rekonstruisanim i adaptiranim za potrebe raseljenih lica na području Tuzlanskog kantona čiji prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 14% prosječne neto plate u Tuzlanskom kantonu iz prethodne godine. Ukupno planirana sredstva za ovu namjenu u Budžetu TK za 2023. godinu iznose 94.800,00 KM.
Na danas održanoj sjednici Vlada je Studenskom vijeću Pravnog fakulteta Univerziteta „Legis" u Tuzli odobrila 5.500,00 KM na ime sufinansiranja odlaska i učešća studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, na Svjetsko takmičenje iz međunarodne arbitraže, koje se organizuje u periodu od 30. marta do 7. aprila ove godine u Beču.
Vlada je danas donijela i više odluka o usmjeravanju donacija u Budžet Tuzlanskog kantona za 2023. godinu. U svrhu realizacije projekta „Nabavka računarske opreme za multimedijalni kabinet" za JU Behram-begova medresa Tuzla, 4.000,00 KM je dodijelilo Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo. BH Telecom je dodijelio i 3.000,00 KM JU OŠ „Prokosovići" Lukavac za osposobljavanje kabineta informatike. Za realizaciju projekta „Biblioteka u školi - izvor je znanja" JU OŠ „Čelić" Čelić 3.215,00 KM je dodijelilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Istoj školi je za realizaciju projekta „Savremena tehnologija u nastavi za učenike" Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo dodijelilo 4.000,00 KM. Telekom je dodijelio i 6.000,00 KM za projekat „Pametna ploča za pametnu djecu" u JU Druga osnovna škola Srebrenik, kao i 4.000,00 KM JU OŠ „Centar" Tuzla za realizaciju projekta „S BHT do bolje tehničke opremljenosti škole". Iste iznose BH Telecom je dodijelio i JU OŠ „Gornja Tuzla" Tuzla za projekat „Opremom, materijalom i znanjem do uspjeha", za JU OŠ „Duboki Potok" Srebrenik u svrhu opremanja kabineta za informatiku, JU OŠ „Pazar" Tuzla za opremanje multimedijalne učionice, te za projekat „U korak sa vremenom" JU OŠ „Lipnica" Lipnica Tuzla.
Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva finansija o stanju duga Z.D. RMU „Đurđevik" po osnovu Ugovora o kreditu iz 1999. godine. Također, Vlada je izrazila spremnost za pomaganje Z.D. RMU „Đurđevik" putem omogućavanja reprogramiranog načina izmirenja obaveza, uvažavajući trenutne uslove poslovanja, te je u skladu s tim opredjeljenjem dala saglasnost na tekst Aneksa Ugovora o kreditu koji će se zaključiti sa pravnim sljedbenikom JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Z.D. Rudnici uglja Đurđevik.
Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila Periodični izvještaj Budžeta Tuzlanskog kantona od 01.01.- 31.12.2022. godine i Godišnji obračun Budžeta TK za 2022.godinu, te dala saglasnost na Odobrenje Plana novčanih tokova za period od 01.04. do 30.06.2023. godine.
Vlada je prihvatila Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2022. godinu, Izvještaj o realizaciji Programa korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta za 2022. godinu, te Izvještaj o realizaciji Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2022. godini.
Također, Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva finansija o propustima u evidentiranju potraživanja po osnovu izlaznih faktura, načinu isplate dodatka za prekovremeni rad i dostavljanje dokumentacije računovodstvu na evidentiranje u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, te zadužila Ministarstvo obrazovanja i nauke da poduzme potrebne aktivnosti na prevazilaženju uočenih propusta navedenih u Informaciji, a Ministarstvo finansija da Kantonalnoj inspekciji za rad i radne odnose uputi zahtjev za kontrolu prekovremenog rada kod škola kod kojih je utvrđen prekovremeni rad suprotno Zakonu o radu.
Na današnjoj sjednici Vlada je donijela četiri odluke kojim se stalna sredstva -visokotlačni moduli za gašenje požara, koji je za potrebe gradova i općina nabavila Kantonalna uprava civilne zaštite prenosi na gradove Gradačac i Gračanica, te općine Doboj Istok i Sapna.
Vlada je danas, s obzirom na imenovanje novog saziva Vlade, imenovala i komandanta, načelnika i članove Kantonalnog štaba civilne zaštite. Za komandanta Kantonalnog štaba civilne zaštite postavljen je ministar unutrašnjih poslova Hajrudin Mehanović, a načelnik Kantonalnog štaba civilne zaštite Mirza Džinović, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite.
Na danas održanoj sjednici Vlada je izmijenila i dopunila Program manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2023. godinu, te među manifestacije od interesa za Kanton uvrstila Svjetski dan Roma - 8. april, čiji je organizator NVO „Evropski put Roma" Tuzla, te Međunarodnu smotru naučno - tehničkog stvaralaštva mladih – Banovići 2023, a organizator je Udruženje za naučno - tehnički odgoj u Tuzlanskom kantonu.
Vlada je danas imenovala Pregovarački tim Vlade Tuzlanskog kantona za izradu nacrta Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i doktora medicine i stomatologije za područje djelatnosti zdravstvene zaštite u Tuzlanskom kantonu i Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona.
Kao i svakog mjeseca, Vlada danas utvrdila osnovice za obračun plaća i visine naknada za ishranu u toku rada budžetskih korisnika za mart 2023. godine.
Vlada je dala i saglasnosti Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona za prijem državnog službenika, sekretara, u radni odnos na neodređeno vrijeme, te JU Centar za autizam „Meho Sadiković" za prijem ukupno pet zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme najduže do šest mjeseci i to na poslove i radne zadatke logoped, edukator rehabilitator/defektolog odgovarajućeg usmjerenja, psiholog/pedagog-psiholog, domar/portir/vozač i radnik na održavanju čistoće/spremačica. Također, saglasnost za prijem novih uposlenika je data JU Univerzitet u Tuzli, a radi se o višem stručnog saradnika – diplomiranog pravnika i višeg stručnog saradnika – diplomiranog inženjera građevinarstva na neodređeno vrijeme, kao i višeg stručnog saradnika za građevinsko održavanje na određeno vrijeme.
Vlada je dala prethodnu saglasnost na Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli - Drugi prečišćeni tekst.
Na današnjoj sjednici Vlada je dala prethodne saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim ličnim primanjima radnika Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić" Tuzla i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim ličnim primanjima radnika Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas odredila punomoćnike državnog kapitala koji u ime osnivača vrše funkciju Skupštine Javnog preduzeća Radio televizija Tuzlanskog kantona d.o.o., dala prethodnu saglasnost za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za ekonomsko – finansijske i pravne poslove u Javnom preduzeću za vodoprivrednu djelatnost „Spreča" d.d.Tuzla, imenovala privremeni Školski odbor JU Mješovita srednja rudarska škola Tuzla, razriješila i na njegovo mjesto imenovala novog člana privremeno imenovanog Upravnog odbora Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

 

 

 

{webgallery}Vlada 01 04 04 2023Vlada 02 04 04 2023Vlada 03 04 04 2023

{/webgallery}