Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 9. redovna sjednica Vlade TK

11.05.2022

Također, Vlada je danas donijela i Odluku o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona. Donošenjem ove Liste, uz pripreme za informatizaciju zdravstvenog sistema i uvođenje e-recepta, uvaženi su zahtjevi udruženja oboljelih od dijabetes mellitusa, oboljelih od ulceroznog kolitisa i Chronove bolesti, oboljelih od autoimunih oboljenja, a proširene su i mogućnosti u području oftalmoloških indikacija, kao i drugim indikacijama. Nova lista sadrži ukupno 1.172 lijeka na A listi, te 47 lijekova na B listi, a u odnosu na prethodnu listu uvršteno je 29 novih lijekova, sa kojima je proširena lista za značajan broj dodatnih indikacija. Cilj ove aktivnosti je dodatno poboljšanje zdravstvene zaštite stanovništva Tuzlanskog kantona, te terapijsko pokriće što većeg broja oboljenja pacijenata na Tuzlanskom kantonu.

 

Saradnja Vlade TK i Ambasade SAD-a u BiH u borbi protiv korupcije
Vlada je danas prihvatila tekst Memoranduma o razumijevanju o saradnji u borbi protiv korupcije između Ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini i Vlade Tuzlanskog kantona. Ovaj dokument će se zaključiti između Ureda za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i provedbu zakona pri Ministarstvu vanjskih poslova SAD-a, kao Ođela pri Ambasadi SAD-a u Sarajevu i Vlade Tuzlanskog kantona, a premijer Kantona je ovlašten za njegovo potpisivanje u ime Kantonalne vlade. Memorandumom se predviđa da Ured za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i provedbu zakona pri Ministarstvu vanjskih poslova SAD-a, kao Ođel pri Ambasadi SAD-a u Sarajevu, finansira paket tehničke pomoći Vladi Tuzlanskog kantona kao pomoć u njenoj borbi protiv korupcije. Cilj ove pomoći bit će postizanje održivih, dugoročnih promjena u institucijama i antikorupcijskim sistemima kroz koordinirani i integrirani pristup suzbijanju korupcije, s posebnim naglaskom na poboljšanje preventivne antikorupcijske kontrole i istrage. Opređeljenje Vlade Tuzlanskog kantona je transparentan rad i borba protiv korupcije, te ovaj Memorandum predstavlja još jednu aktivnost kojim se pokazuje i iskazuje spremnost i odlučnost Vlade Tuzlanskog kantona da se poduzmu sve moguće mjere da bi se korupcija smanjila na najmanju moguću mjeru.

 

Stepen naplate koncesionih naknada 83,50%
Stepen naplate koncesionih naknada u Tuzlanskom kantonu iznosi 83,50%, navodi se u danas usvojenoj Informaciji o prihodima i stepenu naplate po ugovorima o koncesiji iz nadležnosti Ministarstva privrede za 2021. godinu. Naime, od 2002.godine, kada su zaključeni prvi ugovori o koncesijama, pa zaključno sa 31.12.2021. godine Ministarstvo privrede je ukupno fakturisalo oko 66,5 miliona KM za eksploatisane količine predmeta koncesije. Za ovaj period period po osnovu koncesione naknade naplaćeno je ukupno oko 55,5 miliona KM, što predstavlja 83,50% od ukupno fakturisanih koncesionih naknada. Razlika od oko 11 miliona, predstavlja dug koji se, kao i ranijih godina najvećim dijelom odnosi na dugovanja rudnika sa područja Tuzlanskog kantona. Dominantan dio tog iznosa odnosi se na Rudnike „Kreka" koji duguju 8.800.166,23 KM, što predstavlja cca 81 % od ukupnog duga. Kada je u pitanju protekla godina, zaključno sa 31.12.2021. godine Ministarstvo privrede imalo je 26 zaključenih ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina za čiju dođelu je nadležna Vlada Tuzlanskog kantona, odnosno Ministarstvo privrede. U 2021. godini, po osnovu koncesione naknade od koncesionara iz nadležnosti Ministarstva privrede, naplaćeno je 5.437.407,26 KM što je za 540.759,30 KM ili cca 9% manje u odnosu na 2020. godini, kada je naplaćeno 5.978.166,56 KM. Osnovni razlog za smanjen stepen naplate u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu je taj što su Rudnici uglja „Kreka" u 2020. godini po osnovu koncesione naknade iz ranijeg perioda i na osnovu zaključenih Protokola uplatili 3.018.035,09 KM dok su u 2021. godini uplatili 2.745.916,53 KM. Ipak, treba istaknuti da se zaključeni Protokol u potpunosti poštuje uz manja odstupanja od rokova iz Protokola iz razloga sto se rudnicima vrši deblokada računa radi isplate plaća radnicima i u tom periodu se izvrši uplata dospjelih rata. Dugovanja ostalih koncesionara odnose se na zadnje kvartale, dok su neki od koncesionara u potpunosti izmirili svoje obaveze. Dugovanje od 113.528,21 KM koje se odnosi na „Tuzla puteve" je prijavljeno i priznato kao potraživanje u postupku stečaja ovog privrednog društva. Ministarstvo privrede će i u 2022. godini voditi aktivnosti na zaključenju novih ugovora o koncesiji, kao i daljem normativnom uređenju ove oblasti, kako bi ona u svemu bila prilagođena tržištima, navodi se u danas usvojenoj Informaciji.

 

45.000 za projekte unaprjeđenja lovstva
Danas je Vlada donijela Odluku kojom se utvrđuju način i uslovi raspođele sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta na području Tuzlanskog kantona. Programom će se sa ukupno 45.000 KM finansirati ili sufinansirati projekti kojima se unapređuje lovstvo na području Tuzlanskog kantona. Projekte kojima se unapređuje lovstvo na području Tuzlanskog kantona mogu kandidovati Udruženja građana – lovačka društva koja sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede imaju zaključen Ugovor o dođeli u zakup sportsko-privrednih lovišta, a raspođela sredstava će se vršiti na način da će se Korisnicima lovišta odobriti sredstva u visini naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta koju su, kao korisnici lovišta, uplatili u Budžet Tuzlanskog kantona. Shodno propozicijama Programa projekti kojim se unapređuje lovstvo su zaštita, održavanje i poboljšanje životnih uvjeta za divljač u lovištu, dostizanje i održavanje odgovarajuće spolne i starosne strukture pojedine vrste divljači u okviru utvrđenog kapaciteta lovišta, unošenje novih vrsta divljači u lovište, čuvanje i zaštita divljači i lovišta, izgradnja lovno-uzgojnih i lovno-tehničkih objekata, preduzimanje mjera za smanjenje šteta koje počini divljač, stručno osposobljavanje kadrova, izrada planskih dokumenata, naučno-istraživački rad u lovstvu, nabavka rasnih lovačkih pasa i izdavačka đelatnost.

 

Ostale odluke
U okviru podrške održavanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2022. godinu, Vlada je danas odobrila 2.000,00 KM Udruženju građana pčelara „Tuzla" u Tuzli, na ime troškova organizacije i realizacije manifestacije Sajam meda „Tuzla 2022" u Tuzli, kao i 3.000,00 KM Ekološkom savezu „EKO-ZELENI" Tuzlanskog kantona, na ime troškova organizacije i realizacije manifestacije „Svjetski dan voda" u Kalesiji.

Također, Vlada je danas dopunila Program manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2022. godinu, te odobrila 3.000,00 KM Udruženju 1. tuzlanske brigade iz Tuzle, za organizaciju obilježavanja 30. godina od formiranja 1. tuzlanske brigade, što će biti upriličeno 16.maja 2022. godine, koliko je odobreno i Mjesnoj zajednici Jaruške Gornje je za organizaciju obilježavanja „Dana odbrane Vijenca".

Danas je Vlada dala saglasnost na Odluku Ministarstva obrazovanja i nauke, kojom se utvrđuje visina troškova akreditacije visokoškolskih ustanova i akreditacije studijskih programa koji se izvode na visokoškolskim ustanovama koje imaju sjedište u Tuzlanskom kantonu i visina naknade za rad članova komisije stručnjaka koja obavlja reviziju kvaliteta, daje ocjenu ispunjenosti definisanih standarda i kriterija i koja daje mišljenje o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Ovim se osigurava puna implementacija Pravilnika o postupku akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa.

Danas je Vlada dala saglasnost na prijedlog Odluke ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona o visini novčane naknade za rad Ispitne komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika srednje stručne spreme.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na obnavljanje Ugovora o koncesiji za eksploataciju podžemne visokomineralizovane vode iz vlastitog bunara koji se nalazi u blizini SPK Mellain na području grada Tuzla. Prvobitni Ugovor o koncesiji zaključen je između Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona i privrednog društva „UNI BRISTOL" d.o.o. Tuzla, ali će, s obzirom na promjenu naziva Privrednog društva, ugovor o obnavljanju ugovora o koncesiji glasiti na „Mellain" d.o.o. Tuzla.

S obzirom da je Vlada Tuzlanskog kantona Izmjenama i dopunama Budžeta TK za 2022. godinu predviđela dodanih milion KM za potrebe nabavke artikala za potrebe robnih rezervi, na današnjoj sjednici donesene su odluke o izmjenama i dopunama Plana robnih rezervi TK za period 2022. godinu, kao i Plana robnih rezervi TK za period 2020 - 2024. godina. Ovim je Direkciji omogućeno da nabavi određene količine esencijalnih namirnica za potrebe robnih rezervi Tuzlanskog kantona.

Vlada je prihvatila Informaciju o uvećanju plaće po osnovu privremenog obavljanja poslova drugog radnog mjesta, te u skladu sa podacima iz Informacije, donijela određena zaduženja rukovodiocima svih nadležnih kantonalnih organa i institucija u cilju prevencije uočenih nepravilnosti i različitog postupanja kod primjene odredbi Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu.

Vlada je danas odbila da prihvati Izvještaj o radu sa izvještajem o izvršenju finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje TK za period 01.01. - 31.12.2021. godine.

Vlada je danas dala saglasnost Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove za prijem dva kantonalna inspektora rada za oblast radnih odnosa u radni odnos na neodređeno vrijeme. Također, date su saglasnosti Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za prijem državnog službenika, stručnog saradnika za ekonomsko finansijske poslove na period do povratka državnog službenika sa porodiljskog odsustva, Kantonalnom sudu u Tuzli za prijem četiri namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme i to tri viša referenta za operativno tehničke poslove – daktilografa i jednog pomoćnog radnika za održavanje čistoće. Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog data je saglasnost za prijem jednog državnog službenika i tri namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme. Radi se o državnom službeniku stručnom savjetniku za javne nabavke i ekonomsko finansijske poslove, te namještenicima višem referentu za prijem pošte, referentu portiru-recepcioneru, te pomoćnom radniku-spremačici.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas, shodno Odluci Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju, dala prethodnu saglasnost za razrješenje Nihada Okanovića sa pozicije direktora Agencije, te dala prethodnu saglasnost za imenovanje Admira Čavalića na poziciju vršioca dužnosti direktora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla. Također, razriješeni su upravni odbori Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona i Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, te privremeno imenovala upravne odbore ovih javnih ustanova. Vlada je danas dala i saglasnosti nas odluke Nadžornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla" o imenovanju vršilaca dužnosti Izvršnog direktora za saobraćaj i tehniku, Izvršnog direktora za marketing i razvoj i Izvršnog direktora za finansijsko komercijalne poslove JP „Međunarodni aerodrom Tuzla". Osim navedenog, Vlada je donijela i više rješenja o imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.