Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 5. redovna sjednica Vlade TK

04.05.2023

04052023-05-rsvtkOstvarenju strateških ciljeva se doprinjelo realizacijom 77 programa koja su definisala kantonalna ministarstva, od čega su 44 programa (mjere) iz Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina, te 33 programa koja proizilaze iz programskih dokumenata i nadležnosti ministarstava. Ono što je novina u odnosu na ranije sazive Kantonalne vlade jeste 18 precizno definiranih mjera, izloženih u ekspozeu premijera prilikom imenovanja Vlade, i može se konstatovati da svih 18 mjera uspješno realizirano u planiranim rokovima, te je stepen izvršenja zacrtanih ciljeva Vlade TK 100 %. Istovremeno i ukupan procenat izvršenja aktivnosti koje proizilaze iz programa ministarstava u 2022. godini, a koji su bili planirani Godišnjim programom rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, iznosi visokih 90,12 %. Uz sve navedeno Vlada Tuzlanskog kantona je u saradnji sa drugim nivoima vlasti dala doprinos euroatlanskim integracijama kroz provođenje obaveza iz procesa europskih integracija, te aktivno učestvovala u implementaciji Agende 2030 i drugih međunarodno preuzetih obaveza, a u cilju unaprjeđenja sveukupnog razvoja Tuzlanskog kantona i podizanja kvalitete života svih stanovnika.


Trend pozitivnog poslovanja TK

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za period 1. januar – 31. decembar 2022. godine. Posmatrajući ukupno ostvarene prihode i primitke Budžeta Tuzlanskog kantona za navedeni period od 523.725.930,40 KM, u odnosu na izvršene rashode i izdatke u iznosu od 500.407.705,37 KM, evidentno je da je Budžet u 2022. godini ostvario ukupan finansijski rezultat - suficit u iznosu od 23.318.225,03 KM. Ovaj suficit prvenstveno je rezultat povećanja prihoda od indirektnih poreza, poreza na dobit i poreza na dohodak. Ovim rezultatom Tuzlanski kanton nastavio je trend pozitivnog poslovanja i uspješne realizacije planiranih aktivnosti čime se stvaraju pretpostavke za kvalitetnije planiranje programa u 2023. godini kao i uvođenja novih poticajnih mjera i oblika podrške.

Tokom 2022. godine Vlada Tuzlanskog kantona je donijela odluke o odobravanju sredstava na teret budžetske pozicije tekuća rezerva budžeta u ukupnom iznosu od 748.744 KM, što je 49,92 % u odnosu na Budžetom planirani iznos na ovoj poziciji, dok izvršenje po odlukama iznosi 741.109 KM i u odnosu na planirani iznos u Budžetu izvršenje je 49,41 %.


Nastavak poboljšanja sigurnosne situacije u TK

Na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini smanjen je broj evidentiranih krivičnih djela za 267 krivičnih djela ili 6,8 % u odnosu na prethodnu godinu kao i broj podnesenih izvještaja Tužilaštvima za 8,1 %, navodi se u prihvaćenoj Informaciji o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. Ako se posmatraju složeniji i teži oblici krivičnih djela, može se uočiti povećanje broja krivičnih djela pronevjera u službi, ugrožavanje javnog prometa zbog omamljenosti, posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga, šumske krađe i dr, dok je uočeno smanjenje broja krivičnih djela teška krađa, razbojništvo, ugrožavanje sigurnosti, nasilničko ponašanje i dr. Ostvaren je procenat otkrivenosti krivičnih djela prijavljenih po nepoznatom učiniocu od 47,0 %, dok je procenat ukupne rasvjetljenosti krivičnih djela zavidnih 71,4 %.

Evidentirano je i 40,5 % manje prekršaja, te je i sankcionisan i manji broj učinilaca prekršaja za 38,4 %. Posmatrano po strukturi prekršaja u 2022.godine, a u odnosu na 2021. godinu, uočljivo je smanjenje broja prekršaja odbijanja naređenja i omalovažavanja policijskih službenika - manje za 906 ili 78,9 %, ostalih prekršaja po Zakonu o JRiM manje za 252 prekršaja ili 45,2 %, naročito drskog ponašanja manje za 68 prekršaja ili 10 %.

Tokom 2022. godine evidentirano je i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda u odnosu na 2021. i to za 104 saobraćajne nezgode ili 3,4 %. Broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima manji je za 15 kao i broj poginulih u odnosu na 2021. godinu. Broj nezgoda sa povrijeđenim licima također je manji za 3,5 % a smanjen je i broj osoba sa teškim ili lakim tjelesnim ozljedama. U 2022. godini ukupno je stradalo 165 pješaka što je u odnosu na 2022. godinu manje za 6 osoba ili 3,5 %. U posmatranom periodu u saobraćajnim nesrećama ukupno su stradale 202 maloljetne osobe, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 16 maloljetnika ili 7,9 % ali bez smrtnih posljedica.


Pad broja maloljetničkih prekršaja

Vlada TK prihvatila je i Informaciju o maloljetničkoj delinkvenciji na području Tuzlanskog kantona. U toku 2022. godine na području Kantona evidentirano je 106 krivičnih djela počinjenih od strane maloljetnika, što je za 35 krivičnih djela ili 49,3 % više u odnosu na period 2021. godinu. Broj maloljetnih učinilaca koji su učestvovali u izvršenju ovih krivičnih djela je 122, što je za 43 ili 54,4 % više u odnosu na 2021. godinu. U ukupnoj strukturi prijavljenih učinilaca krivičnih djela maloljetnika je 3,8 %. U ukupnom broju krivičnih djela u navedenom periodu maloljetni kriminal prosječno učestvuje sa 2,9 % što je u granicama prosjeka većine evropskih zemalja (od 3 % do 10 %). Uočeno je da maloljetnici najviše učestvuju u izvršenju krivičnih djela protiv imovine. Zbog izvršenja ovih krivičnih djela prijavljeno je 35 maloljetnih osoba, od čega 15 zbog izvršenja krivičnog djela krađe, 9 zbog teške krađe, 4 zbog oštećenja tuđe stvari, 3 zbog razbojništva, dvoje zbog prijevare, po jedno zbog utaje i oduzimanja tuđe pokretnine. Kada su u pitanju maloljetni povratnici evidentirano je 8 povratnika koji su počinili 11 krivičnih djela. Blaži oblici kršenja zakona od strane maloljetnika su prekršaji i oni se uglavnom odnose na Zakon o javnom redu i miru TK-a (tuča, vika, galama, drsko ponašanje, naročito drsko ponašanje), a manjim djelom na općinske odluke i druge zakonske propise. U 2022. godini evidentirana su 23 slučaja narušavanja javnog reda i mira, te je evidentno smanjenje za 17 prekršaja izvršenih od strane maloljetnika u odnosu na 2021. godinu. Na petogodišnjem nivou evidentan je trend pada prekršaja počinjenih od strane maloljetnika.

Prema dostavljenim podacima Kantonalnog tužilaštva, na području Kantona je iz ranijih godina neriješeno 24 predmeta protiv maloljetnika, a tokom 2022. godine je zaprimljeno 86 predmeta. Tokom 2022. godine riješen je ukupno 81 predmet protiv 39 maloljetnika u sukobu sa zakonom. Nadležnim sudovima su u 31 predmetu upućeni prijedlozi za izricanje vanzavodskih mjera, a u jednom predmetu za jednog maloljetnika je upućen prijedlog za izricanje zavodskih odgojnih mjera.
Prema izvještajima nadležnih sudova na području Kantona vođeni su postupci i izrečene mjere protiv ukupno 37 maloljetne osobe u 35 predmeta, dok je u 2021. godini vođen postupak i izrečene mjere protiv 66 maloljetnih lica u 64 predmeta.
JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona je zaprimio ukupno deset pravosnažnih rješenja nadležnog suda kojim se maloljetnici upućuju u Javnu ustanovu Odgojni centar Tuzlanskog kantona, na izvršenje krivične sankcije. Od tog broja dva izvršenja odgojne mjere su prenesena iz prethodne godine.


Vlada TK realizirala poticajne mjere na rekordnom nivou

Tokom 2022. godine Tuzlanski kanton je realizirao 71 investicioni poticaj koji provode ministarstva, uprave i upravne organizacije na Tuzlanskom kantonu. Ukupan planirani iznos tih poticaja tokom prošle godine iznosio je rekordnih skoro 47,7 miliona KM što je povećanje u odnosu na 2021. godinu i u broju investicionih poticaja za 2 poticaja, i u ukupnom iznosu sredstava (2021. godina – 34,3 miliona KM), navodi se u danas prihvaćenom Izvještaju o ažuriranim poticajima u okviru liste investicionih poticaja ministarstava, samostalnih uprava i upravnih organizacija Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. Kako bi se investitori i korisnici investicionih poticaja mogli upoznati s detaljima poticajnih mjera, lista ažuriranih investicionih poticaja u Tuzlanskom kantonu objedinjena za sva ministarstava i uprave za 2022. godinu je objavljena na bosanskom i engleskom jeziku na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.


Trogodišnji pregled ulaganja u javne investicijske projekte

Vlada je utvrdila Nacrt Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 2024-2026. godina. Program je trogodišnji dokument koji sadrži pregled ulaganja u javne investicijske projekte, sa objedinjenim podacima o ukupno potrebnim i utrošenim sredstvima, te sredstvima planiranim za finansiranje projekata iz budžeta, kredita, donacija i/ili drugih izvora. Ministarstvu privrede TK, koje je nosilac aktivnosti izrade ovog programa, dostavljena su ukupno 132 obrasca za projekte koji su uključeni u Nacrt Program javnih investicija sa ukupnom planiranom vrijednošću od oko 425,7 miliona KM, od čega se nešto manje od 14 miliona odnosi na 88 kandidovanih projekata, a oko 286,4 miliona KM na 44 projekta u implementaciji.

Nakon donošenja Nacrta Programa javnih investicija bit će provedene konsultacije i usaglašavanja resornih ministarstava i gradova i općina o predloženim projektima, a u cilju što kvalitetnije izrade konačne verzije Programa javnih investicija. Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2024-2026. godina će se koristiti kao osnova kod izrade Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu, kao i narednog trogodišnjeg Dokumenta okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona koji obuhvata planski period 2024-2026. godina. Planirano je da će u periodu 2024-2026. godina za realizaciju projekata biti utrošeno ukupno 149.249.334 KM, od čega 89.798.061 KM za projekte u implementaciji, a za 59.451.273 KM kandidovane projekte.


Podrška razvoju i unaprjeđenju javne tržišne infrastrukture

Vlada je utvrdila uslove, kriterije i postupak raspodjele sredstava za sufinansiranje razvoja i unaprjeđenje javne tržišne infrastrukture na području Tuzlanskog kantona. Za kapitalne transfere javnim preduzećima za ove namjene predviđeno je 50.000 KM. Cilj programa je poticanje razvoja tržišne infrastrukture, uređenje tržnica i pijačnih prostora te unaprjeđenje konkurentnosti organizatora pijačne prodaje i pijačnih prodavaca. Planirano je da se ovim programom podrže ulaganja u infrastrukturu za aktivnosti povezane s održivim ruralnim razvojem, kao što su zelene pijace, lokalne tržnice, mobilna sajamska infrastruktura namijenjena za prodaju poljoprivrednih i zanatskih proizvoda, distancirana prodajna mjesta i eko prodajne kuće.


U razvoj turističke infrastrukture Vlada TK ulaže 300.000 KM

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je uslove i kriterije, način i postupak raspodjele novčanih sredstava za kapitalne transfere u oblasti turizma. Za pomoć privrednim subjektima u oblasti turizma i ugostiteljstva ovim programom planirani su kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima u iznosu od ukupno 300.000 KM. Radi se o bespovratnim sredstvima namijenjenim jačanju konkurentnosti turizma Tuzlanskog kantona kroz razvoj turističke infrastrukture i jačanje turističke resursne osnove. Korisnici ovih sredstava mogu biti privatna preduzeća ili fizička lica - samostalni poduzetnici registrovani za obavljanje turističko ugostiteljske djelatnosti. U narednom periodu Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja će raspisati javni poziv za odabir korisnika ove vrste podrške.


Ostale odluke

Vlada je prihvatila izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona
Vlada TK odobrila je 4.610,62 KM na ime OeKB marže, kreditora UniCredit Bank Austria AG, u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić.

Također, Vlada je odobrila i usmjeravanje donacije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo u Budžet Tuzlanskog kantona za 2023. godinu. Za realizaciju projekta „Otvori vrata svoje učionice - Iskoristi mogućnosti", JU OŠ „Gnojnica" Lukavac BH Telecom je donirao 4.000 KM.
U skladu sa Programom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2023. godinu, Vlada je danas odobrila 5.000 KM Udruženju za naučno-tehnički odgoj mladih u Tuzlanskom kantonu za finansiranje troškova Međunarodne smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih – Banovići 2023 i 2.000 KM Udruzi dragovoljaca, veterana i nositelja ratnih odličja domovinskog rata HVO Tuzlanskog kantona za sufinansiranje obilježavanja 31. obljetnice 115. brigade Zrinski HVO te 9.000 KM Opštoj poljoprivrednoj zadruzi „Tarevci" za sufinansiranja organizovanja Međunarodnog sajma ruralnog stvaralaštva „Tarevci 2023".

Vlada TK donijela je Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2023. godinu između budžetskih korisnika.
Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava.
Vlada je prihvatila da bez finansijske potpore bude pokrovitelj X Simpozija magistara farmacije Tuzlanskog kantona sa međunarodnim učešćem u organizaciji Komore magistra farmacije Tuzlanskog kantona.

Vlada TK donijela je Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za imenovanje direktora Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas dala saglasnost Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za prijem namještenika, višeg referenta za ekonomsko-finansijske poslove u Poljoprivrednom zavodu Tuzla.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je donijela Odluku kojom se traži od Skupštine Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost "Spreča" d.d. Tuzla da razriješi dužnosti članove imenovane u privremeni Nadzorni odbor Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost "Spreča" d.d. Tuzla (predstavnike državnog kapitala), te utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje u Nadzorni odbor Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost "Spreča" d.d. Tuzla (predstavnika državnog kapitala), do imenovanja Nadzornog odbora u skladu sa zakonom, a najduže do 90 dana. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK zaduženo je da poduzme sve potrebne aktivnosti u cilju realizacije odluke Vlade TK.
Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona na period najduže 60 dana.
Vlada je dala saglasnost na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla" o imenovanju Dževada Halilčevića iz Živinica za direktora JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. na mandatni period u trajanju od 4 godine.
Vlada je donijela Rješenje o razrješenju direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona na lični zahtjev.