Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
JU Direkcija regionalnih cesta

Obavijest o poništenju javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme broj 02-30-247-3/23 od 18.09.2023. godine.

27.09.2023

Tuzla: 27.09.2023.godine

 

U skladu sa članom 10. Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Javnoj ustanovi Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona broj 01-04-1-408-6/21 od 21.12.2021. godine i Odlukom o poništenju javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto Saradnik za zaštitu cesta i upravno rješavanje, JU Direkcije regionalnih cesta TK, objavljuje:

Obavijest

o poništenju javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme broj 02-30-247-3/23 od 18.09.2023. godine.
    

Poništava se Javni oglas za prijem radnika radni odnos na neodređeno vrijeme broj 02-30-247-3/23 od 18.09.2023. godine za radno mjesto Saradnik za zaštitu cesta i upravno rješavanje, koji je objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 19.08.2023. godine i na web stranicama Vlade Tuzlanskog kantona, JU Direkcija regionalnih cesta TK i JU Zavod za zapošljavanje TK dana 18.09.2023. godine.

Sva lica koja su dostavila svoje prijave na navedenu poziciju, istu mogu preuzeti  u službenim prostorijama JU Direkcija regionalnih cesta TK, obzirom da koverte sa dokumentacijom nisu otvorene a na pojedinim kovertama nema adrese pošiljaoca.

 

 

 DIREKTOR

Zijad Omerčić, dipl. pravnik

 

Obavještenje